Page 229 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

דנ
יקסרפ
)אל
םירבד
םיאלפומ
ירעשב
םירפס
םיקיתע
אלמ ןינע אוה
גולאטאקה
ילגנאה
,רייוצמה
ארקנש
-
Panorama of An
cient Letters
אוהו
ללוכ
תורעה
תויפארגוילביב
םירואיתו
לש ףלא
םירפס
די־יבתכו
םיירבע
תואיצמ־ירקי
ינפלמ
עברא תואמ
םישמחו
קלח-הנש
תירפסמ
לכימ
,ןאלפאק
םרתש
הללכמל
.תיקרוירינה
ימוליצ 300
ירעש
.םירפס
,קרוירינ
1942 .
יתקתעה
םשמ
תובתכ
תואלפומ
ךותמ
השמח
םירעש לש
םירפס
םיירבע
:םיקיתע
1) רפס
ת וזח
השק
םכחהל
ברה ׳ר
קחצי
ןב
האמרע ל״ז
דמחנ
הארמל
המכח
םישישיל
שארב
תוימוה
ארקי
םישיאל
בוטו
ליכשהל
ישארל
םירומה ומש
עידוה
םירעשב
דוחי
הדיח
שרוחל
ותלגעב
לושמיו
לשמ
אצומל
.ותדיח
רפסה(
ספדנ
,הטינויבאסב
תנש
1552 )
2) רפס
יר צ
ן ו ג יה
לשוכ
ןומיקי
וילמ
םיכרבו
תולשוכ
ץמאי
תלוגס רפס ירצ ןוגיה
טיקשהל
שפנה
ןובאדמ
בוטב
תשמח ינימ ןגד
עיבשהל
ףוגה
.ןובערמ
רפסה(
ספדנ
,הנומירקב
תנש 1557 )
3) רפס
תרשרש
ת ול ב ג
ביצי
תולובג
יזורח
םישרשה
םיליבקמ
שיא לא ויחא ודיו
תזחוא
בקעב
ותימע
השעמכ
תורשרש
תויהל לכ שיא
ררוש םע
טפשמ
,דדמה
לקשמב
תרושמו
םירישה לע
םתודלות
ךושמי
תיול ןח
יררושמל
יתובעב
.הבהא
רפסה(
ספדנ
,םדרטשמאב
תנש 1665 )
4)
ם יק ס פ
.ם יב ת כ ו
רפסה
.ראופמה
דובכ
.םיהלא לכל
.ץפח
סדרפ
.םינומר
תעלות
.בקעי
תרות
םדאה לע(
תרבד ינב
םדאה תיבו
דעומ לכל .)יח ןושל
.בהזה
לכיה .׳ה רפס
.רוטיעה
תמשנ
.םייח דיגמ
.םירשי
תאמ(
לארשי
,ןילרסיא
תנש 1460 )
5) רפס
רעש
ם ימש ה
והיפ חתפ
:המכחב
רבדיו
לע
ףועה
לעו
:המהבה
לעו לכ
שמרה
שמורה לע
:המדאה
לעו לכ רשא וב
:המשנ
לעו
םירהה
םיבעהו
:םימשהו
לעו
ץראה חורו
שאו
:םימו
לעו גלש
דרבו
:םיננעו
לעו לכ ינימ
תונליא
:םיחמצו
ותואו
:ריעה
רוחבה
:ריאמ
ותחפשמב
:ריעצה
ןושרג ןב
.המלש
תועידי(
עבטה
הימונורטסא
.היפוסוליפו
רפסה
ספדנ
,היציניווב
תנש 1547 )