Page 230 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ם י ז ו י ר ו ק
ת ו ר פ ס ב
ת י ר ב ע ה
ע
)ל רתוי
בוט
םירישה־רישמ
״סדרפ״ב
לש .י .ח
,יקצינבאר
רפס
ישילש
,הפידוא(
)ז״נרת
ספדנ
רישה
וילעש(״יתבוהא״
רבוד
קרפב
)םדוקה תאמ
םירפא בוד
ץישפיל
ינשב
.םיקרפ
קרפה
,ןושארה
טושפה
,יממעהו
סנכוה
ךותל
ץבוקה
רונכ״
״ןויצ
ראשו
.םיריש־יצבק
םלוא
קרפה
,ינשה אבש קר
״סדרפ״ב
םשו
,ראשנ
שי וב םושמ
תומכחתה
,תוחדבתהו
ךכיפלו
השענ
.יזוירוקל
ררושמה
.א .ד
ץישפיל
:ןעוט
,הה״ אול
תולוק ילבנ
ויה ךא
,םירידא
זא
המלשכ
-יתרש
יתרש
״!םירישה־ריש
אלו דוע אלא
ררושמהש
,חוטב יכ לע״
תריש
המלש
ה ת ל ע
זא
.״ותריש
?עודמ טושפ
.דאמ הזו
ןובשחה
:רורבה
המ הזחי
דודה
השאר״-?תימלושב
הל
.״ ל מ ר כ כ
המ
תרמוא
תימלוש לע
-?המצע
ינא״
תלצבח
.״ ןורש ה
לא המ
הלישמי
לא-?הדוד
. ן ו נ ב ל ה
לא
ימ
אופיא
םיכייש לכ
םילשמה
םיבוטה
:הלאה
,למרכ
,ןורש
?ןונבל אלה
לא ןויצ
,ותבוהא
ותיער״
.״הלתנה
ןכל ןבומ התע לכל
:םלוע־יאב
המ״ הפי
אופיא
ישפנ־תאשמ
הלוכ
םא לכ הלא דחי ולפנ הל
״!הלוגסל
תיבהו
ןורחאה
םייסמ
:ןוחצינ־תלהצב
,הה״ אול
תולוק
ילבנ
ויה ךא
,םירידא
זא םג ב וט
ה מ לש מ
יתרש
״!םירישה־ריש
:רמולכ
דוע
ר ת ו י
ב וט
המלשמ
.ךלמה ךא המב
םירבד
?םירומא
וליא ויה
ולבנ־תולוק
לש
ררושמה
.םירידא
קר רבד ןטק רסח
ררושמל
.א .ד
:ץישפיל
תולוק
םירידא . . . לשמ המל
רבדה
?המוד ימל
:ןעוטש וליא ויה יל קר ינש
םינויליב
,ראלוד
זא־יכ
יתייה
רישע רתוי
וליפא
ירנהמ
דרופ . . .