Page 231 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

בנ
יקסרפ
)חכ
רפוס
ירבע
ליחתמ ןב
םיעשת
עבראו
ןועברב
,״וננושל״
אצויה
םילשוריב
םעטמ דעוו
ןושלה
,תירבעה
ספדנ
רמאמ
ךרכב ,ב״י
תרבוח ׳ג
לולא(
)ג״שת םשב
םירואיב״
יניינעל
קודקד
״הרוסמו
תאמ ברה ר״ד
ף ס ו י
ב ״ר ח
.ןה כ ה
תכרעמהו
הריעמ
הטמל
:הרעהב
םיכרבמ״
ונא תא
רבחמ
,רמאמה
לעב
תויוכז
תובורמ
יעדמב
,תודהיה
ףרטצהש
תנשב
ם יעש ת
ע ב ר א ו
וייחל
רבחל
ירפוס
.״וננותע
)טכ
רבחמ שדח
רישל ןשי
ןועובשב
ירבעה
ינויצה
ימשרה
,״םלועה״
ןוילג לש ד״י
,באב
,א״צרת
םסרפ
לאיחי
,רפוס
להנמ
םילוחה־תיב
,טשיפאדובב
ריש הפי
םשב
,״ ית ב וה א ״
רבחתנש
ידי־לע
ויבא
חונמה ברה ׳ר
רזעילא
ןאמסוז
.רפוס
ותמאל לש
,רבד
בתכנ
רישה
רכזנה
ידיב
רפסמה
ררושמהו
עודיה
ונמזב
ם י ר פ א
ב וד
ץ יש פ יל
קסניפמ תמ(
גיצנאדב
ןמזב
־תמחלמ
םלועה
,)הנושארה
רבחמ ינש
:םירפסה
טייחה״
״יזיראפה
.רופיס(
,השראוו
)ח״נרת
תדוקנ״ו
.רופיס(״ףסכה
,השראוו
.)ד״נרת
ויריש
םיינויצה
םימיענה
םילקהו
םירזופמ
המכב
םינותע
םיצבקו
ינפלמ
םישמח־םיעברא
הנש
ךרעב
תסנכ״(
״הלודגה לש
,יקסלובוכוס
יפסאמ .ז
ץבעי
.חועו
־ריש
שרעה
:ולש
,המונ״
,חרפ ינב
,ידמחמ
ךשרע יכ
,עינא
ךייחמ
םידיתעה
תוחיש ךל
״עיבא
רשומ יפב םעה לכב
תוצופת
.לארשי
רישה
ןודנה
״יתבוהא״
ספדנ
״סדרפ״ב
:לש .י .ח
,יקצינבאר
רפס
ישילש
,הסידוא(
)ז״נרת
ינשב
.םיקרפ
קרפה
ןושארה רזח
םסרפתנו
ץבוקב
רונכ״
תאצוה(״ןויצ
.״הישות״
,השראוו
)ס״רת
ראשבו
.םיריש־יצבק
,ינרוכז
יכ
ימיב
יתודלי
קסנימב
יתייה ליגר
רמזל תא
רישה
דמחנה הזה
ןוגינב
יתעמשש וא
יתרביחש
.ימצעב
,הארנכ
ק ית ע ה
ברה ׳ר
רזעילא
ןאמסוז
רפוס
,טשיפאדובמ
רשאכ ושע
,םיבר תא
רישה
,״יתבוהא״
חקלש
תא
,ובבל
ךותל
וסקנפ
רחאו
ותומ
״הליג״ ונב תא
רישה
קתעומה
הזה
.ויבאןובזעב
םישעמ
המ -הלאכ
ם יק ית ע מ ה ש
םיחכוש
ףיסוהל תא
תומש
םירבחמה
לע
םהיבתכ
לש
,םירחא
םיביבחה
ולישכה-םהילע
רבכ אל םעפ
תורפסב
ונלצא
םלצאו
סחיל
קיתעמל
םירוביח םירז
הכובמהו
.הבר