Page 235 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

תורפס
םידלי
ץראב
לארשי
תאמ
.א .ד
ד נא ל ד י ר פ
ה ע פ ו ^
תדדועמ איה
ףאש
ימיב םעז
ףוריטו
הלא אל
חנזוה
לופיטה
ינחורה
.דליב םאו יכ
רעזמ
רזופמו
אוה
רמוחה
רשא
ונעיגה
רבעמ
,םיל ירה ןמ
יוארה
לכב תאז תתל
הריקס
תיללכ לע ביט
רמוחה הזה
תולעהלו
הלא־יא םיות
םיגתו
וכרעל
.יכוניחה
ןמ
,טעמה
לבקתנש
ץראמ
לארשי
שלשדביתשב
םינשה
,תונורחאה
טלוב
היפא
ינויחה לש
תורפס
םידלי
תוינויח-וז
רשא שי הב
תורוהל
ונל
הקירמאב
תא
ךרדה לא
;דליה יכ
אקווד
םינשב ולא
השורד
ונדצמ
תונריע
תדחוימ
יבגל
לופיטה
יעדמ־יכוניחה
דליב
,ירבעה
גאדל
רמוחל
האירק
םלוה ול
רוצילו
יאנת
ךוניח
םינגוה ול
רשא
וגזמתי
הגיזמ
תיעבט םע ייח
.ותביבס
ףלאמ
,אוה
,דחוימב
ךוויכ״ה
יכוניחה
תורפסב
םידלי
וז
ץראמ
.לארשי
דוחיב
תנייטצמ
תירפס״
״זפ
תאצוה(
ר״ד הוח
ןילוגרמ
-א״ת
ךרועה
:יגוגדפה
ר״ד .י
)יאקבר
התשיגב
.תיכוניחה
תורבוח
תירפס״
״זפ
ןה
תושודג
רמוח
ןיינעמ
תיולב
םירויצ
,םיפי
םילעמה
לע דב תא
ומלוע
ינוימדה לש
.דליה ףאו
,הפשה ןה
הרישב ןהו
,הזורפב
איה תפש
דליה
,ילארשיצראה
,תיעבט תפש
.ומלוע
ןיב
רמוחה
ןווגמה
יאדכ
ריכזהל
תא
תורבוחה
תילעב״
-״גגה
ןוכרעמ
ייחמ
ידלי
לארשי
;וטיגב
ייחמ-״םיחא״
םילועה
םינטקה
,הינמרגמ
,הינלופ
ןמיתו
םתולגתסהו
.ץראב
תרכינ
הרטמה
םירופסב
הלא
שטשטל
תא
הציחמה
ןיב
ידלי
,לארשי
םילועה ןמ
,הלוגה ןיבו
דליה
;ילארשיצראה
גיצהל
וינפל תא
״ױחא״
םינטקה ןמ
.תולגה
ןיעמ דה לש
תויממע
רישו
שרע
הלוע
ךותמ
תורוש
:ןוגכ
,םלועב״
,אךיעז
קד
ןושש
הךיכת
ךא רצז
,רצזת
,ט־ועפ