Page 247 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ו ל
ן י ג ר ו ח
קלח הז אלמ
שודגו
ירוריבב
םיניד
,םינינעו
םידמועה
המורב לש
הרותה
,פ״עבש
םינייטצמה
םתוירוקמב
םיברו
תניחבב-םהמ
יריאמ
.םיניע בר
ריעצ
דמוע
קלחב הז לע
םיעגמה
ןיבש יניד
לארשי
ןיבו יניד
,לבב
ורצונש
היטעב
לש
תבישי
יסלכוא
לארשי
.לבבב
םיעגמב
םינושארה
םישולקהו
עגנ םג
קלחב
,ןושארה
םלואו
בחרוה
םחטש לש
םיעגמה
הלאה
תפוקתב
.תוילעה
בר
ריעצ
סחימ
תובישח הבר
תשיגפל
לארשי
לבבו
השיגפ(
אלש
הלוונתנ
ירועיכב
היפכ
)העינכו
לבא
דמוע
אוה לע
םילדבהה
םיקומעה
ןיבש
יקוח
לבב
ינידו
,לארשי
םילדבה
םיעבונה
ייונשמ
םיגשומ
םיירסומ
יפולחמו
תומלוע לש
.חור
ותוא
קרפה
קרפ(
ב
רעש,,ב
)״רבעמה
ובש אוה
דימעמ
המוא
יפלכ
,המוא
לארשי
יפלכ
,לבב
ףטול תא בלה
רואמב
םירבדבש
םתנוכבו
.הנמאנה
וקה״
,״לידבמה
אוה
,רמוא תא״ יניד
לארשי
ינידמ
לבב אוה
דוסיה
־ירסומה
יתדה
רדוחה
ינידב
לארשי
העשב
ינידבש
יברומה
טלוש
ישעמה
ינוליחהו
״דבל (168 .) אוהו
םג וקה
לידבמה
ןיבש
יטפשמ
לארשי
הלאו
לש
םימע
.םירחא
רמאמב
רצק הז
רשפא־יא
בכעתהל
לע
תועדה
תוברה
שדיחש בר
ריעצ
וירקחמב
ורפסב
לודגה
.הזה קר
תצקמ
תצקמהמ
לש
םירקחמה
םיסנוכמה
וב ונשנ
.ןאכ הלא
תודיתע
קיסעהל
תא
,רקוחה תא
,ןוירוטסיהה
תא שיא
הכלהה תאו שיא
.רפסה ןיאו
לזלזל םג
הלוגסב
תיתורפסה
לש
.רפסה
בותכ אוה
ןושלב
,ןונגסבו
חבתשנש םהב בר
,ריעצ
ןושל
רפסה איה
תרישע
םינווג
תפוטשו
םוח
,זועו
ותואכש ןנע
,רבדמה
איה
תקלסמ
ךרדמ
ןויערה לכ חפ לכו
הנבה־שקומ
תרשימו
וינפל
הלסמ
ירדחל
.ןויעה