Page 248 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ת ו ד ל ו ת
ה כ ל ה ה
ה ל
קלחב
ינשה
םיאב
םירוריבה
םיידוסיה
םיללוכהו
לש
תורוקמ
הרותה
פ״עבש
תפוקתב
ךנתה
ןובילו
היתועבטמ
לש
הכלהה
ימיב
םיכלמה
.םיאיבנהו
שלש
תוביתנ
ת ב ית נ-ה כלה ל
ןידה
,ךתוחה
תביתנ
השודקה
וזו לש
רסומה
.יתורבחה
הנושארה
האצי
תושרמ
,תוכלמה
הינשה
תציחממ
הנוהכה
תישילשהו
יניעממ
.האובנה
ירחאל ,ןכ
ןמסמ בר
,ריעצ
ושטשטנ
ןילובגה
הרזחו
הכלהה
תויהל
הביטח
תחא אלל לכ
םשור לש
יקולח
.תוניעמה
,הכולמה״
,רמוא
הליחנה
םרזל
הכלהה תא
טפשמ יתב
ןידה
. . .
תוכלה
ןירדהנס
. . .
יניד
תוסנק
ןישנועו
. . .
תקזחו
תועקרק
םיסכנו
. . .
ירדס
ןיקיזנ
. . .
ןמ
האובנה
וכלה
ולשלתשנו
. . .
יטפשמ
תושיא
החפשמו
. . . ומכ ןכ . . .
תולפת
תומוצ . . . ןמו
הנוהכה
ולשלתשנ
ירדס
םישדק
:תורהטו
יניד
שדקמ
וישדקו
. . .
ומכ ןכ
תוכלה
רוסיא
,רתיהו
תולכאמ
תורוסא . . .
ירקיעו
תוכלה
.״םיערזה
החנהל
וז
תועמשמ
המוצע
תכרעהל
תודבועה
םוחתב
.הכלהה
ןומיס
תויושרה
עבות
הסיפת הקד
ןויעו
בקונ
בחורו
.הניב
תוברו
ןה
תולאשה
תוררועתמה
בגא
תדמעה
ותרוצ לש
ןידה
וביטו
.ידוסיה
תורוש
תורוש לש
םיניד
םישעמו
ריבעמ בר
ריעצ
רוכב
ןחבמה לש
םיזמרה
םיטלובה
םיסוכמהו
ך״נתבש
רתוחו
תדרל
יקמעמל
.םתנוכת
,יאדו
ואצמנש
םיקלוח לע המכ
,ויתונקסממ
שיש ןהב
שודיחהמ
,עיתפמה
לכו
רבד
,שודיחבש
,עודיכ וניא חונ
.לבקתהל
אוהו
ןידה
ותפקשהב
השדחה
קלחב הז לע
תודלות
תקולחמה
ןיבש
םיקודצה
.םישורפהו
ףא תא
היתויווה
לש
הנשמ
תכבוסמ
תעגימו
וז
שקבמ בר
ריעצ
ררבל
רואל
ותפקשה
תידוסיה
רקחמב
תורוקה לש
.פ״עבשותה
ףא
תקולחמ וז הניא
תרחואמ אלו
הדלונ
קיחב
היתורומת
לש
תפוקת תיב .ינש ףא
,איה יפל
,ותעד
הזוחא
היתוסיסתב
לש
תופוקת
םיכלמה
,םיאיבנהו
איהו
הכלה
התווהתנו
ךרדב
תושגנתהה
תיטאה
ןיבש
ימרז
.הכלהה
ההות אוה
יכבנב
םייחה לש
םימיה
םינומדקה
םהה
תולגל תא
הימשר
הלותו
םתוא
ירבדב
.םיאיבנה
ג״חב
אצוי
בר
ריעצ
תואובמל
רתוי
.תושלופמ
דמוע אוה
תפוקתב
תביש ןויצ
רודו
ןושאר
.ג״הנכנאל
לבא םג
הפוקתב
וז ןיא
יולגה
הבורמ
.רתויב
םלוא
ירופס
תוערואמה
לש
םימיה םהה
םיעינצמ
םכותב יפוג
,תוכלה
ורמאנש
ןתעשל
.תורודלו
בר
ריעצ
ךיתמ
תולכתסה
,הקומע
ףשוח
םתוא
דחא
,דחא
דמוע לע
םהיתוללכ
.םהיתוקיזו
בגא אוה
איבמ
ידיל
רוריב המכ
תוישרפ
תומותס
תורוקב
לארשי
לש
התוא
הפוקתה
ןוגכ
ןוטלשה
לארשיב
הפוקתב
תיסרפה
הנוהכה(
)ןוטלשהו
הביטו
לש
התורמ לש סרפ
ייחב
,ץראה
םינורמושה
םידוהיהו
אצויכו
.הלאב