Page 249 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

םיבורמה
םינופצהו
הבעמב
םייחה לש
המואה
הקיתהלו
.היתורוקמל
קלחב
,ןושארה
אוהש
ןיעכ
אובמ
ותריציל
הלודגה
וזה
לבא(
הריקח
םיפנע־תבר
איהשכ
)המצעל
ריבסמ בר
ריעצ תא יפוג
,תופקשהה
םיחנומה
.הדוסיב
םדוק לכ אוה
םיעטמ תא
תמאה
,הרורבה
המותחה
לכב
תוערואמה
תורוקבש
,לארשי
הרותה״ש
בתכבש
הרותהו
פ״עבש ןה
הרות
תחא
תורושקו
תוקובדו
וז וזב
תבהלשכ
״תלחגב
vid
.)
ישודיח
הכלהה ןיא
םתדיל
ןמזב
.םמוסרפ
שי םהל
ךשמה
ךורא
םינפל ומכ
.רוחאל
םימולג
םה
ירבדב
הרותה
םתותואו
םיתרחנ
ירבדב
.םיאיבנה
ןיא
הלחתה
תדחוימ
.הכלהל
איה הניא
העפות
,תימואתפ
האירב
,השדח
תופוקתש
תוכורא ויה ייח
המואה
םיממוש
.הנממ
קרפב
רעש״
״הלבקה
דמוע בר
ריעצ
הרידחב
הריהב לע
ימשר
םתואיצמ
המודקה
לש
תוכלה
.תובר
הרותב
םיאיבנבו
םיזמרנ
הירמא לש
הרותה
לעבש הפ
:ןוגכ יניד
,הטיחש
יגהנמ
ןיאושנ
,תולבאו
העובש
הלאו
אצויכו
.םהב
אוהו
ןידה
תורזגב
תונקתו
.םיטפשמו
ןיא
ליבגהל
תא
םתחיתפ
הפוקתל
וז
העשלו
.וז
ןיא
תוביתנ
תועטוקמ
םג
.םהל םג
תופוקתב
םיאיבנה
ומייקתה
,םהיקומנ
םגו
ינפל אוב
ג״הנכא ויה
םירומ
ימכחו
.הרות
טפשמה״
,״ינומדקה
רמוא בר
,ריעצ
היה״
דסוימ
ובורב לע
תודבוע לש
יטפשמ
םינקזה
״םיטפושהו
(222 .)
אמש
כ״חאל
ונתשנ
,דדמב
הבורמ
תורוקמה
לש
הכלהה
,ןידהו
לבא
תורוקמ םהל
ומייקתה
םג
תופוקתב
.תומודקה
לכ
,״םירעש״ה
םהבש ןד בר
ריעצ לע
היתוליחת
לש
פ״עבשותה
היתוילוחו
,תונושארה
םיבורמ
םישודיחב
,םיקירבמ
םיביהרמה
תא
.ןויעה
םיבר םה
,תומוקמה
אוהש
ללוג
ךשוח
ינפמ
.רוא
ויתוריקחב
הלא
תופוקתב
ךנתה אל
עייתסנ
היתורבסמ
לש
תרוקב
.ארקמה
התוא אוה
יתש ב -ק דצב ו-ה ח וד
.םידי
ררבתנו״
,יל
רמוא
,ותמדקהב
הריקחהש
,תאזה םגש
םיבר
ימכחמ
לארשי
וכשמנ
,הירחא אל
הקיפסה
דימעהל
תא
היתודוסי
לע
תוחכוה
תוירוטסה
. . .
ןיאו
הב
אלא
תורעשה
.״תוינוימד
ךכו אוה
החוד תא
תופקשהה
תויביטקיבוסה
תודלותב
הרותה
,פ״עבש
בורש
ימכח
עוצקמה
,הזה
םינושארהמ
דעו
,םינורחאה
םיכורכ
ןהירחא
הרוצב וז וא
.תרחא ףא אוה ןד לע
םישעמה
תדוקנמ
הפקשה
תירוטסיה
לבא אוה
ךימסמ
םתוא
תערכהל
םיקומינה
.םייחבש
הכלהה
הקובד
םייחב ןיאו הב
םנויבצמ לש
ילעב
תודמעמ
תוהמהמו
הלפשה לש
יצפח
.םדא
,הלא
םיטקונש תא
הרבסה
וא(תישיאה
הלכלכה
)תידמעמה
סחיב
ימכחל
,הלבקה
םיושע
לקלקל
תא
תומדה אל קר לש
ימכח
הרות
םידדוב אלא לש
תודבועה
.ללכב םה
םירצוי
ןיעמ
תואיצמ
אלש
התיה אלו
.הארבנ
ד ל
ן י ג ר ו ח