Page 250 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

תודלות
הכלהה
תאמ .פ
ןיגרוח
הץ
םישמח
,הנש
וחורש
ריבכה לש בר
ריעצ
.םורפ(
םייח
)ץיבונרשט
ךלוה
,רישעמו
ךלוה
הרפמו
תא
תורפסה
תירבעה
חכו
ותריצי
ונדוע
ןנער
ססותו
התע
.זאכ אוה םחת תא
ומוחת
היתונפב
תונושה לש
ל כ ב ו-ת ורפ ס ה
תחא ןהמ
ביצה תא
.ונדפא
יורש אוה
ךותב
םכות לש
םייחה
טלוקו
תא
םנונר
לפטנו
.םהיתוגיגהל
ביוא אוה
תודדובתהל
.תוגייתסהלו
רצוי
לודג אוה
הדשב
.הקיטסיצילבופה
וירמאמ
םיבורמה
תלאשב
,תוימואלה
תלאשב
תוינויצה
קרש(
קלח םהמ
וצבקנ
ורפסב
ירעשב״
,״ןויצ
>ז״צרת םה
יקרפ
הבשחמ
הראהו
םכרעש אל
ףוסי
תונתשהב
םיתעה אלו
םמודי
םהב
לוקה
רסנמה
יקמעמב
םייחה
ןויבחבו
שפנה לש
.רודה ףא אוה ןמא
ןושלה
ןמאו
.רויצה
םיבר
ועתפוה
יפויהמ
,םעונהו
ךורה
קמועהו
וירואיתבש
לש
ימכח״
״הםידוא
םידמועש(
עיפוהל
,בורקב
,תופסוהב
רפסב
.)דחוימ
םלואו
וללה םה ול
,יאוול־תוריצי
,תוארפרפ
דמח־יחיפס
לש
.וחור
ותושר
העובקה
איה
הדשב
הריציה
רומשה לש
,הריקחה
וז
תשקבמה
תא
תונורתפ
הריציה
לש
,רבעה
תנמתסמה
יפלאב
תומתוח
הריציב לש
.הוהה דוע
ימימ
ותוריעצ
ןתנ בר
ריעצ תא
ותעד
ובלו
רקחל
.הכלהה
תוריקח
תובר
םסרפ
״חולש״ב
םיפסאמבו
םינוש
םהינינעב
םירישעה
לש
הכלהה
,היאשונו
ושעש
םשור
ןתוננערב
בחורו
.ןתסיפת
אל היה ןהב
התואמ
,תודרמה
,רתיהש
היוצמ
םהירבדב
לש המכ
ירקוחמ
הרותה
פ״עבש
רודבש
םדוקה
ותואו
לוזלזה
,הרוצב
,ןושלב
.ןוצרמ םג
רבדב
בושח ,הז
רודהב
,הרוצה
האצרהב
תיעדמ
,האנ
היה רוא
םימכחל
.ורודבש
ויתוריצי
תויעדמה
ואצמ תא
ןאיש
ורפסב
לודגה
תודלות״
.״הכלהה
דע התע
ועיפוה
ונממ
השלש
.ם יכרכ
רפסה
)א״ח(ןושארה
עיפוה
תנשב
,ה״צרת
רפסה
ינשה m״a- תנשב
ו״צרת
רפסהו
ישילשה m״a
.ג״שתב
רפסה
יעיברה
דמוע
עיפוהל
.בורקב
רפס
,רחא
גוסמ
ןינעה
,ןודנה לע
תודלות
,םינושארה
רדוסמ
.סופדב
וירפסב
ולא אצי
בר
ריעצ
רשקל
תא
תועירי
,פ״עבשותה
רדסל תא
,היקרפ
תוקחתהל
לע
הישרש
נל