Page 251 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ת ר ו פ
.ץ ופח י
:אמ גוד
לאו״
ךשיא
״ךתקושת
ק ר םא
אוהו״
לשמי
.״ךב
השאה
ת ב ה וא
תצ ר ע מ ו
ת א
ל ע ב ה
. ף י ק ת ה
םאו
ה א רת
שיא״ יכ
הטשת
״ותשא
ם ע ט ה א וה
הלעמו״
וב מ ע ל -
הממ ורתהש
ה ל ע מ ל
ונמיה
.״הלשממב
ח מ צ
ד ו ד
ל ע
ה ר ות ה
ב ר ה מ ד וד
קחצ י
קיזייא
,ץ יווא ניבאר
ע י ל א ק ס מ
ילוגו
,ןעיוו
ת ע כ ו
.קרא יונב
496
.ם יד ומע
ן מ
: ה מ ד ק ה ה
הלעאשכ״
ל כ ת ס ה ל
ר וק מ ל
ית ב צ ח מ
י ר ר ה ב
שדק
ר וא ב
,רשיה
ף כ ית
ה נפא
ט יב ה ל
ילע
ר וא ב
ר זוחה
יתאצמו
ימצע
לפש . . .
המ ב ו
ה צ רת י
ד ב ע ל א
וינודא
. . .
יתרמא ו
יל וא
ויהי
ישודיח
יתר ות
ת ל ע ות
יפ וגל
.״יתמשנלו
ם ירמאמה
ם ידס וימ
י״פע
ת ומ ד ק ה
ישודיחמ
יל ודג
.ם״ירומדאה
שי
ר פ ס ב
םג
יר ופ יס
ת וא ל פ נ
י״פע
העומש
י״פעו
,היאר
םגו
ישודיח
ה ר ות
ולבקת נש
. ם ו ל ח ב
ן מ
: ם י ר ו א י ב ה
ת ישארב
ןוקירט ונ
ן יל יפת
ו נב ר
המלש
יקחצ י
;ת מ א
ןיל יפת לש
ו נב ר
ב ק ע י
;ת מ א
ן יל יפת
אשומש
א ב ר ׳ב דח י
.תמא
םויסו
ה ר ות ה
ל כ ל ו
ד יה
ה ק זח ה
ןיליפת(
לש )ד י
ל כ ל ו
א ר ומ ה
ל ור גה
ןיליפת(
לש
שאר
רמאנש
ם ה יל ע
ואריו
) .ך מ מ
יהיו״
ב ר ע
יהיו
״רקב
יהיו
ןושל
,ר ע צ
ם דאש כ
ר ע ט צ מ
ב ר ע ב
אמש א ל
אצי ידי
ות ב וח
,ם ויב
רעטצמ ו
ר ק ב ב
אמש א ל אצי ירי
ות ב וח
,ה ל י ל ב
זא א וה םוי״
״דחא
ק יד צ
דח וימ
השועש
ות ד וב ע
ת ומ לש ב
ר ואל (
םוי
ול א
םהישעמ
לש
) .ם יק יד צ
יהיו
ל י ד ב מ ןיב םימ
,ם ימ ל
םימ
יוניכ
הבש חמ ל
,הר ז
שי
הבשחמ
ך ירצש
ה ב ר ק ל
,הת ול ע ה ל ו
שיו
ךירצש
ה ת וח ד ל
,הת ימהל ו
לע ו
ם ד א ה
ל י ד ב ה ל
.ןהיניב
-
ריאיו
ןב
,השנמ
ר ואה לש
המשנה
תויתוא(
)השנמ
ך ל ה
ד וכ ל י ו
ת א
,םה ית ווח
ונייה
,ם יר וב ידה
ארק יו
ןהתא ת וח
ריאי
ם יר וב ד
.םיריאמ