Page 253 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ל
ת ר ו פ
ת וב ר ע
לש
ראש
.ת וצ רא ה
-
ם יא ר וקה
ם מ צ ע ל
ם יימ ואל
םיאשונו
ןגמ ד וד
,ת וא ל
ם יצ ור
ק י ס פ ה ל
ת וד ה יה
.ה ר וס מ ה
-
ם יצ פ ח ה
ד וד גב
ה מ ח ל מ
ת ח ת ל ג ד
י ו א - י נ ו י צ
ה ת וא ל
י נ פ מ - ! ה ש ו ב
םולש
ת ודחא ו
ןיא
ן יכ ר ה ל
שאר
,ם יש פחל
אטישפו
אלש
ר ו זע ל
,םת וא וא
ףתתש הל
.םהמע -
ה ל א
ם ירמ ואה
יכ
ת ולשממ
ת ור וא נה
וריזחי
ונל
ו נצ רא
םה
ם יב כ ע מ
ת א
,הל וא גה
יל ולש תא ז
ויה ל כ
לארשי
םינופ
ו ניבא ל
םימשבש
ה יה ו
חלוש ונל תא
לא וגה
.ק ד צ
ן מ
. ם י ר ו א י ב ה
ק ר ימ
אוהש
רמוש״
ודי
תושעמ
ל כ ״ער
ל וכ י
ת ו יה ל
רמוש״
תבש
.״וללהמ
-
יהיו
ןרשיב
ך ל מ ת״ר שי
םישש
א וב ר
,תומשנ
ויהישכ
ו נל ר״ת
ף ל א
תומשנ
ת ור והט
זא
ה״בקה
ו נכ ל מ
.ונלאגיו
- ד״כ
ף ל א
ם יד ימ לת
לש
י ב ר
א ב יק ע
ותמ
י פ ל
ה״בקהש טש
ח״יב
ף ל א
,ת ומל וע
ק ידצ ו
ד וס י
.ם ל וע
יד ימ לת ו
י ב ר
א ב יק ע
ומלש
םהיתושפנב
ר״כ
ף ל א
שילשב
רתוי
ל ע י״ח
ף ל א
,ת ומ ל וע
י פ ל
ר ודיהש
ה וצמ
ד ע
שילש
,ה וצמ ב
ומלשו
שילש
ט ו ש פ - . ר ת ו י
ר ב ד מ בש
וב ייחת נ
,ה ר יפ ס ב
י״פעאו
ך ירצש
ת א ב ה
ר מ וע ה
תישארמ
,ם כ ר יצ ק
וא יבה
ם תא
ר מ וע ה
ן ש ו ג מ
י פ ל
ה ע ר פש
ןושארה
ןתנ
הרש ל
תא
ןשוג
,ה ת ב ות כ ב
היהו
ה ל
תש ודק
ץ רא
.לארש י
ר י א מ
י נ י ע
ם י רש י
ח״ב ל ע
ת ישארב
תומשו
ב ר ה מ
ר יאמ
,ןאמצראווש
,געפיניוו
.ה ד נק 340
.ם יד ומע
יט וק ל
ם ירמא
םיר וא יב ו
ל ע
תוישרפ
ה ר ות ה
יפמ
ם יר פ ס
יפמ ו
,העומשה
םגו
ישודיח
ר ב ה מ ה
. ומ צע ב
י ר ו א י ב מ
: ר ב ח מ ה
םעמ״
יחב זמ
ונחקת
ת ומ ל -
יר ה
ונינפל
ןה כ
גרהש
ת א
שפנה
הצ ור ו
ב י ר ק ה ל
ל ע
,חב זמה
ןכ
ת וח ר א
ה ל א
ם ירמ יתמה
ם יד ר ח ל
ם ידר ויו
ייחל
.״םה ירבח
-
ה נושארב
י כ
א צ ת
ש א
ת ק ו ל ח מ ה
האצמ ו
,ם יצ וק
םישנא
ם יק יר
,ם ית וחפ ו
רחא ו
ך כ
םיכשמנ
םג
ם יל וד ג
ם יבוטו
ל כא נ ו
שידג
וא
- . ה מ ק ה
ה נ ב ל ה ה
ה פ י
ם ינממ סל
םא א יה
תקחש נ
ק ד ה
ב ט י ה
ת ל ט ב ת מ ו
, ב ו ר ב
ל ב א יוא
ם ינממ סל
םא
ה נ ב ל ח ה
הניא
ה ל ט ב
ת ע ב וק ו
ם וקמ
.ה מ צ ע ל
י פ מ
: ם י ר פ ס
הארש כ
השמ תא ינב
לאנשי
ם יר ב ח ת מ
םע
ןת ד
ם ר יבא ו
ב ר ע ה ו
,ב ר
ק ע צ
ה מ ל
ת ו ע ר ה
ם ע ל
,הזה
ר מ ו ל כ
ירה
ושענ
ם ל כ
ם יע ר
ם יר ב ח ו
1
בישהו
ול
ה״בקה
ה ת ע
ה א ר ת
יכ
ת וכ זב
ם ולשה
ולאגי
.ם ירצ מ מ
-
ר״ומדאה
ק צ וק מ
ל״ז
ם ע ר ת ה
ל ע
ם יק יד צה
ם י ל ל פ ת מ ה
ד״ע
ת א יב
.חישמה
היהו
רמ וא המ
קע צת
?ילא יכו ןיא
ה׳׳בקה
,הצ ור
יכ ו א וה
? ב כ ע מ
ר ב ד ל א
י נ ב
ל א ר ש י
ורזחיו
,הב ושתב
ו י ס ע ,ו
ה״בקהו
אבי
.ם ת ר זע ל
ר ס ו מ
ה נ ש מ ה
ך ר כ ינש ל ע
י ר ד ס
םישנ
,ןיקיזנו
ב ר ה מ
הד וה י
ב י ל
,גרובזניג
ר ע וונעד
.א ד א ר א ל א ק
368
.ם יד ומע
המ
השעש
ה״ארה
ו ר פ ס ב
ך ו נ י ח ה
ג״ירתל
ת ווצמ
,הר ותבש
השע
ב ר ה
ר ב ח מ ה
י ר ב ד ל
ם יר פ וס
.םיאנתו
ר פ ס ב
הז
ה ל גתמ
ונינפל
תוישיא
,ה לצ א נ
שפנו
ה כ ז
ה ר והט ו
ת ר ד ו ח ה
א צ מ ל
ת א
ר ו א ה
ז ו נ ג ה
לש
ר ס ו מ
ת ע ד ו
םיש ודק
ד ע ב מ
ת ר ו ת ל
.ה כ ל ה ה
ך ו ת מ
: ה מ ד ק ה ה
ונתרטמ״
ן נ ובתה ל
י ר ב ד ב
הנשמה
א צ מ ל ו
ת א
ד ו ס י
ה ד ג א ה
ה נומטה
ק ומע
ך ות ב
י ר ב ד
ה ה ל כ ה
. . .
ה ר ו ב ע
וז
ט ע מ כ
השדה א יה
.״ונת ורפסב
ך ו ת מ
: ם י ר ו א י ב ה
ללה״
רמ וא ןיא
חישמ
,לא רש יל
ות ע ר
לכש
המ וא ה