Page 257 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ד ו מ ל ת
, ש ר ו פ מ
ל ע
ת כ ס מ
,ת ו כ ר ב
ת כ י ר ע ב
ב ר ה
ןימינב
י ול ה
.ץישפיל
.ןוטס וב
ק ר פ / א 240 מע׳;
ק ר פ
, ׳ב
112
.ימע
ארקמ
רעונל
י א ד מ ש א
ך ל מ
, ם י ד ש ה
ד ב וע מ
יד יב .א .י
סוגיא
לא י נד ו
, י ק ס ר פ
ר יוצמ
יד יב
ןב וא ר
.ף יל
תא צ וה
ןרק״
המלש
.״גרבנייש
.נ .י 32 מע׳.
ת ב
ך ל מ
, ם ר א
ד ב וע מ
יד יב .א .י
סוניא
לא ינד ו
, יק ס ר פ
ר יוצמ
יד יב
ןב וא ר
.ף יל
תא צ וה
ןרק״
המ לש
.״גרבנייש
.נ .י 32 מ ע׳.
ג ב ו ר י
, ו נ י מ י
ר פ ס
ןושאר
ה ר ד ס ל
לש
י ר פ ס
ה א יר ק
ם יד ל י ל
,רע ונל ו
ר יוצמ
,דקונמ ו
ת א מ .י
.ןטרנניו
תא צ וה
ןרק״
ת ו ב ר ת ה
ת יר ב ע ה
.״ה ד נק ב
,לא ירט נ ומ
.ה ד נק 32 מע׳.
ה ר ו ב ד
ת ח ת מ
, ר מ ת ה
י״פע
, ל צ ר ה
ד ב וע מ
יד יב .י .א
סוניא
לא י נד ו
, יק ס ר פ
ריוצמ
יר יב
ןב וא ר
.ף יל
ת א צ וה
ןרק״
המלש
.״גרבנייש
.נ .י
60
. ׳מע
ם י ג ח
, ם י ד ע ו מ ו
ר פ ס
א ר ק מ
,רע ו נל
ת כ י ר ע ב
ד״ר ב א ז
.יק סמ וח
תא צ וה
ןרק״
המח נ
ד ניירפ נד וי
ת ו ר פ ס ל
״םידלי
די־לעש
ת ו ר ד ת ס ה ה
ת יר ב ע ה
.ה ק יר מ א ב
.נ .י 277 מע׳.
, ת י ד ו ה י
ד ב וע מ
יד יב .א .י
סוגיא
לא י נד ו
, יק ס ר פ
ר יוצמ
יד יב
ןב וא ר
.ף יל
תאצ וה
ןרק״
המלש
.״גרבנייש
.נ .י 32
. ׳מע
י ד ע ו מ
, ל א ר ש י
ר וזחמ . ׳ד
ת א מ
המלש
ף ונ־הארמ
ףס ויו
.ןוזנביל
ת א צ וה
דע ו
ך ונח ה
יד וה יה
וגאקישב
ת ור ד ת ס ה ו
ם יר ומה
ב ר ע מ ב
.ןוכ יתה
.וגאקיש
152
. ׳מע
ת מ ק נ
, י א ד מ ש א
ר ב וע מ
יד יב .י .א
סוגיא
לא ינד ו
, יק ס ר פ
ר יוצמ
יד יב
ןב וא ר
.ף יל
תאצ וה
ןרק״
המלש
.״גרבנייש .נ .י 32
.׳מע
יבתכ תע
םיפסאמו
״ ה ד א ר ,״
,ןועובש
ת כ י ר ע ב
םח נמ
.ב ו ל ו ב יר
אצוי
יר י־לע
ת ור ד ת ס ה ה
ת יר ב ע ה
.ה ק יר מ א ב
הנשה
םירשעה
.ע ב ר א ו
.קר ויר י נ
ר א ר ה .
, ״ ר ע נ ל
ןועובש־וד
דק ונמ
,רייוצמו
ת כ י ר ע ב
לא י נד
. יק ס ר פ
אצוי
ר וא ל
ידי־לע
ת ור ד ת ס ה ה
ת יר ב ע ה
.ה ק יר מ א ב
הנשה
.הרשע ־תחאה
.נ .י
ף ס ו מ
א ר ו ק ל
, ר י ע צ ה
ן וע ובש רד
דק ו נמ
,רייוצמו
ת כ י ר ע ב
םייח
.ף י ל
אצוי
ר וא ל
ידי־לע
ת ור ד ת ס ה ה
ת יר ב ע ה
.ה ק יר מ א ב
ל יח ת ה
ע י פ וה ל
,טבש
.ה״שת
. ב צ ר ו ן
:
,ןוחרי
ת כ י ר ע ב
םייח
ץיבונרשט
ב ר (
. )ר יע צ
הנשה
.תיששה
.קר ויר י נ
, ״ ס ד ר פ ״
ןוחרי
,ינרות
ת כ י ר ע ב
ב ר ה
לאומש
ןרהא
. ס ד ר פ
הנשה
םישלשה
.םיתשו
.ונאקיש
, ה ל ס מ
,ןוחרי
שדקומ
ינינעל
ה ר ות
,תודהיו
ת כ י ר ע ב
ב ר ה
ןסינ
.ןיקשולט
ת א צ וה
ד ע ו
ם י נב רה
קרוי־וינד
שי( וב םג
ר וד מ
.)יד יא הנש .׳י