Page 262 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ןיבמ
ראש
ירפס
הרישה
םיירוקמה
ןמ
יוארה דוע
ריכזהל
תא
הרפס
לש האל
:גרבדלוג
י ת י ב מ
, ןש יה
םישלש
םינשו
םיריש
תאצוה(
תירפס״
;)״םילעופה
תא
הרפס לש
הדנא
:דלפרקניפ
, ם י א ד ו ד
יריש
הבהא
ירישו
םע
תאצוה(
;)״ידע״
תא
ץבוק
ויריש לש .י .צ
:ןומר
ם י ר ת כ
םע״תאצוה(
;)״דבוע
תא
רוזחמ
ויריש לש .י
:ינרק
ם י ל ש ו ר י
תאצוה(
תירפס״
,)״םילעופ
הכזש
סרפ״ב
״קילאיב
תנשל
.ד״שת
הכרבב
תדחוימ שי
ןייצל תא
העפותה
לש
תספדה
תורודהמ
,תושדח
,תונקותמ
תוריצימ
וניררושמ
ימיב
,םיניבה םשל
שומש םעה ינבו
.םירוענה
רפסמ
ירפס
הרישה
םימגרותמה
אוה
.הרשעכ
םהמ שי
:ןייצל
יטנאד
:ירייגילא
הידמוקה
,תיהולאה
,ת פ ו ת ה
םוגרתב
לאונמע
רגנבסלוא
תאצוה(
;)״שישרת״
דרול
:ןורייב
ת ו נ י ג נ מ
, ת ו י ר ב ע
םוגרת
בקעי
;)״ףסאיחא״תאצוה(דנלרוא
י ר יש מ
,ה ת יג
םוגרת
לאונמע
רגנבסלוא
תאצוה(
איחא״ 0 ;>״ף
ר ח ב מ
יר יש
, ה נ י י ה
םוגרת .י
יאכזךב
תאצוה(
;)״ףםאיחא״
םדא
:ץיבקצימ
ק
ד ר נ ו
, ד ו ר נ י א ו
םוגרת .ש
יקסלוקס
תאצוה(
.)״שישרת״
העברא
תוזחמ
םיירוקמ
ואצי
תנשב
,ד״שת
השלשו
.םימגרותמ
ןמ
םיירוקמה
שי
:ןייצל
קחצי
:ןדמל
,ם י נ ח מ
קרפ
ךותמ
ןויזחה
״אביקע״
תאצוה(
;)״תונוילג״
סכמ
דורב .שו
:םולש
ל וא ש
ך ל מ
ל א ר ש י
תאצוה(
״םידעומ״
תירק״ו
.)״רפס
ןמ
םימגרותמה
שי
:ריכזהל
:ריפסכש
ר י ל
ך ל מ ה
םוגרתב
ןבואר
תאצוה(ןמסורג
;)״ידע״
:קיול
ש ר יה
ל ר ק ,ט
המיאופ
,תיטאמארד
םוגרת השמ
קוסב
תאצוה(
ץוביקה״
.)״דחואמה
. ד
ר א ש
ת ו ר ו ד מ ה
ילגרל
םוקמה
םצמוצמה
ךרטצא
קפתסהל
הקיטסיטאטסב
דבלב
סחיב
לכל
ראש
תועצקמ
.תורפסה
ול
יתייה
הצור
ריכזהל
לכב
רודמ
ףא
קלח ןטק ןמ
םירפסה
ואציש
יתייה
גרוח
הברהב ןמ
,תולובגה
וצקוהש
.יל
רודמב
םירקחמה
תוסמהו
תודלותב
תורפסה
תרוקבבו
ואצי
בורק
םישלשל
.רפס
.הרשעכ-ת ונמאב
רקחב
.ה רש ע כ -א רקמ ה
רודמב
םירקחמ
תוסמו
תודלותב
.םישמחכ-לארש י
רודמב
םירקחמה
תוסמהו
עדמב
תולאשבו
הרבחה -
םירשעכ
.השמחו
תונורכז
תויפרגואיבוטואו
-
השמחכ
.רשע
תולאשב
ךונח
ם ירש עכ-הארוה ו
.השמחו
היפרגוילביבב
.ה רש עכ-ת ונרפסב ו
לע
הלוגה
הקבאמב
הנברוחבו
ואצי
םירשעכ
.רפס
ת ו ר פ ס ה
ת י ר ב ע ה
ל א ר ש י ־ ץ ר א ב
ת נ ש ב
ד ׳ ׳ ש ת
א כ