Page 263 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

וסנוכ ז״ט
תוילידיא
לש
,ררושמה
ןמ
תונושארה
ןהבש דעו ולא לש
ןמזה
,ןורחאה
תפוקתמ
המחלמה
.תיחכונה
יהוז
הריש
תיפא
,תככוזמ
תכורא
המישנ
תבוטו
,ןיע
רשא
ולפוק הב
םישלש
תונש
הלפעה
הריציו
,ץראב
הירובגו
םה ינב
הילעה
הינשה
היכישממו
.ונימיב
דחיו
םע
םדאה
הנובה
ןתנ ונל
ץיבונועמש
ותרישב
םג תא
רואית
ץראה לע
היפונ
,םינושה
םע
לכ םנח ברו
.םתוינוג
רפס
םירישה
ןטקה לש
בקעי
,ןמכיפ
ב י ב א
ן ו ר מ וש ב
תאצוה(
תירפס״
,)״םילעופה
ליכמ
יריש ףונ
,םינוגע
םבורב
תרוצב
.תוטינוס
,ףונה
ףקתשמה
תרישב
,ןמכיפ
ץצונ
רואב שמש
ביבא
רואבו
ושפנ
לש
,ררושמה
רשא
הלבט
ריואב
ונצרא
האציו
הננער
,הריעצו
וליאכ
ורזח
הילא
הירוענ
.םימדקומה
שי ןאכ
םושמ
יאלפ
הייאר
,הנושאר
תייאר ףונ
,תודלי
קרש
םיטעמ
םיכוזה
הרמשל
םג
וליגב לש
.ונררושמ
רודגיבא
יריאמה
שיגה
ארוקל
ירבעה
ורפסב
ד ק ו מ ה
ן ר ה
תאצוה(
דסומ
קילאיב י״ע
)״ריבד״
תא
ויריש
םישדחה
.םנוכמב
ררושמה
עיפומ ןאכ
ונינפל
שיאכ
דרמה
,ירמהו
האורה תא יעגנ
רובצה
טרפהו
עימשמו
תא
ותחכות תאו
תקנא
,ושואי
תואטובמה
רשועב
יטויפ־ינושל
תמחבו
םעז
תריתע
.םינוא
אה ל יג ו ת לש
בקעי
ץיבלפוק
תאצוה(
)״שישרת״
ןה
תריש הגות
לש
,דיחי
ךלהתמה
ול
ידצב
ויכרד לש
,רובצה ןותנ
,ויתולבסל
ידלי
שגרה
.ןויגההו
ינפל יניע
ררושמה
ערתשמ
בחרמה
םייאמה
לש
ןיאה
,לודגה
קרש
םיתעל
אוה
חילצמ
טלמהל
ונממ
עגרל טק לא
לכיה
תונמאה
.תמחנמה
יהוז
הריש
תיריל
תינויגה־המוגע
לש
,םדא
ותייארש
תינפומ
יפלכ
,םינפ
,תיביטקפסורטניא
אוהו
ץוחמ
תוערואמל
.ןמזה
תרחא
ירמגל איה
ותריש לש .ש
םולש
ורפסב
ם ל ו ע
ת ו ב ה ל ב
תאצוה(
םע״
.)״דבוע
אשונ
:רפסה
לרוג
לארשי
ןותנה
תובהלב
זאמ
תוערואמ
םימדה
תנשב
ו״צרת דעו
תעווז
םימיאה
לש
ןברח
.הלוגה
ונינפל
תריש
דיחי
,לארשימ
ההדזהש םע
לרוג
ללכה
האורו
תא
ומצע
קלחכ
יתלב
דרפנ
.ונממ
,ותריש
תריש
,דיחיה
תשמשמ םג
תריש
,ללכה
לבוסה
.קבאנהו
רפס
ויריש לש
ףסוי
,םיובנטכיל
ינש מ
ם יפ ו ח
תאצוה(
דסומ
קילאיב
י״ע
,)״ריבד״
סינכמ תא
ארוקה
ומלועל
ישפנה לש
,ררושמה
םלוע
,גלופמ לש
״ינא״
ימינפ
,ימינפבש זונג
,סומכו
וניאש ןתנ
,תולגהל
לשו
,״ינא״
הצורה
קבדהל
םלועב
ץוחה
האורו
וב תא
ילמסה
.יחצנהו
יהוז
הריש
,תיריל
דיחי־תריש
תלעב
המינ
,תדחוימ
התודיחיש
תעבטומ
םג
תוארמב
ףונה
םילגתמה
.ררושמל
כ
י ש ו ק ל א