Page 265 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ולוחכמש שודג
םיעבצ
ותשיגו
לא
רואית
םייחה
ץראב
ינפל
תמחלמ
םלועה
תמדוקה
והזו(
ןמזה וב
תומקרתמ
תולילע
ױרופם
ינשב
םיכרכה
)ונינפלש איה
.תילאיר־תירואית
ורופס לש
המלש
ןיטשנכיר
ל״ז
תאצוה(״תישאר״
םע״,
דב וע
קשמו
ןיע
חורח
ןווכתמ
ראתל
הרוצב
תיטסילאיר
תא
ץובקה
,ותווהתהב
,וייחב
ויתוחמשב
.ונוגיבו
,רבחמה
ףטקנש
ימדב
,וימי
היה
ידסיממ
ץובק
ןיע
דורח
ינמאנמו
וירבח דע
ןורחא
.ומוי
,אוה
רתוי
,םירחאמ
לוכי
רוסמל תא
תמאה
םייחבש הלא לע לכ
יעגר
הילעה
הדיריהו
.םהבש
ןכאו
קוחר אוה
רפסה ןמ
היצזילאידיאה
לש
םיריית
יבבוחו
.הקיטוסכא
ורופס לש
ןיטשנכיר
ןייטצמ
תונכב
רשויבו
המינבו
תישונאה
הרוהטה
החותמה
וב
ותישארמ
דעו
.ופוס
זכרמב לכ
םייחה אוה
דימעמ תא
םדאה
ויתוקפס^לע
,ויתושלוחו
ויתוחלצה
.ויתונולשכו
תמאה
״תישפנה
דוצבצבמה
יפדמ
,רפסה איה
המרגש
תונינעתהל
וב
יגוחב
,רעונה
ייחש
ץובקה
םיבורק
,םבלל
תמאבו
הווהמ
רופסה
ןיעמ
תישאר
רואית
תמא
יוטבו
תויוה
יתלב
תויעצמא
לש שיה
,יצובקה
לבחו
ךשמההש אל
לכוי
רבכ
אובל לע די לעב
״תישאר״
. . .
ראשמ
םירפסה
ואציש
רודמב הז שי
ריכזהל
תא וג״ ־ג ו מ וג ,״ג
תלגמ םימי
תאמ .מ
רבוב
תאצוה(
,)״שישרת״
רופס
ןמזמ
תומחלמ
,ןוילופנ
וירובגו
ילודגמ
תודיסחה
תינלופה
לש
התוא
;הפוקת
א
ר פ ל ד
ס ו פ י י ר ד
ןאמור
ירוטסיה
תאמ
ןנחוי
יקסרבט
תאצוה(
תירפס״
;)״םילעופ
ת וד ש ב
ה נ י א ר ק ו א
לש השמ
יקסנלימס
תאצוה(
,)״הדסמ״
רופס לע
העברא
תורוד לש
החפשמ
,תחא
ותלילעש
הליחתמ
תחתפתמו
לע
תמדא
הניארקוא
תמייתסמו
תילעב
ריעצ
,החפשמה
אוה
אוה
רבחמה
,ומצע
תונשב
םיעשתה
לש
האמה
הרבעש
.לארשי־ץראל
ירפס
םירוכב :םה
ר ו א ב ״
״המח תאמ
לאכימ
תאצוה(ןיול
תירפס״
,)״םילעופ
ץבוק
,םירופס
םבורב
ייחמ
רעונה
;ץראב
״ ם יל ה א ״
תאמ
לאגי
יחמק
תאצוה(
)״הדסמ״
הנומש
םירופס
ןמ
יוהה לש ייח אבצ
תמחלמב
םלועה
,תיחכונה
יפכ םהש
םימשרתמ
ויניעב לש
לייח
ריעצ
.ילארשי־ץרא
. ב
ם י ר ו פ ס
ם י נ מ ו ר ו
ם י מ ג ר ו ת מ
רודמב הז
ואצי
םישולשכ
השמחו
.םירפס
קלח
לודג םהמ
רושק
יוהב
,המחלמה
תמחלמב
הרובגה
לש
,םימעה
ופקתוהש י״ע
,הינמרג
לרוגבו
לארשי
המחלמב
.וז
גוסמ הז םה
:םירפסה
יש ק
ף ר ו ע
תאמ
םירוב
,בוטאברוג
םוגרתב .א
תאצוה(יקסנולש
תירפס״
,)״םילעופ
רופס