Page 266 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ת ו ר פ ס ה
ת י ר ב ע ה
ל א ר ש י ־ ץ ר א ב
ת נ ש ב
ד ״ ש ת
ז י
ץבוק
וירופס
שדחה לש .ג
ןמפוש
״ם ייחקלמב״
תאצוה(
תירפס״
)״תועשה
אוה ירפ
ותומשרתה
ויתויוחו
לש
רפוסה
.ץראב
ונא
םיאצומ
םירופסב
הלא ןמ
יוהה לש ימי
המחלמה
,בושיב לע
ץוביק
םיטילפ
םיחדנו
.וכותבש
ןמפוש
ספות
וליאכ
םייחקלמב
םידח תא
יעגרה
,ףלוחהו
תא
ירורעזה
יתלבה
הכוז
תמושתל
ובל לש
םדאה
,ליגרה
הלגמו
ונל וב
ודוהמ
וויזמו
לש
,יחצנה הז
הנשמה
הרוצ
ףילחמו
תומד
לבא
ראשנ
דימת
םלועלו
םוחתב וייח לש
,םדאה םג
חרזמב םגו
,ברעמב
תורודב
םימדוק
םגו
םימיב
םינורחא
.םינורחאבש
לכמ
רופס
ץבוקבש
טיטרמ
ץצונו
, ם ד א ה
םע לכ
ישונאה
יתלבה
הנתשמ וב םג
רמהב
.םיתע
רשא שרב
םסרפ
הנשה ינש
.םירופס
דחאה םהמ
ר א ש נה ״
״ ה ד י ל ו ט ב
תאצוה(
)״הדסמ״
אוה
רופס
,ירוטסיה
ןתונה
יוטיב
ילמס
רצ יל
םויקה
עובטה
.ידוהיב
השעמ
ידוהיב
ראשנש
הדילוטב
ירחא
ושרוגש לכ
םידוהיה
דרפסמ
תעשב
שוריגה
.לודגה אוה
רסמנ
ייונעל
םנהיגה לש
,היציזיבקניאה
אצוי
םהמ
רובש
לכב
ותיוה
לבא
ךישממ
ייח^,וייחב
,םיבולע
םילמהשכ
אל״
תומא יכ
״היחא ןניא
תושמ
לעמ לד
לויתפש אוה
וליאכ
אלממ
ירחא וצ לש רש
המואה
,םלענה
רזוגה
וילע
תויחל תא
,וייח ולו םג ויהי
םירוחש ינמ
רוחש
םירמו
ינמ .רמ והז
ותוא
וצ
,םייח
ומויקלש
ומחלנ
וקבאנו
הכ
םיבר
ונינבמ
ימיב
םימיאה
לש
המחלמה
,תיחכונה
תמחלמ
דמשהה לע
.ונמע
ורופס
ינשה לש
,שרב
״ ם י נ נ ג ״
תאצוה(
,)״הדסמ״
אוה
רופס
יטסילאיר
ייחמ
ץרא
לארשי
.השדחה
שרב
ללוגמ
ונינפל
תשרפ םייח
הנמאנ
ילבחמ
תושרתשה
ץראב לש
ישנא
למע
,םירשי
םניאש
םיכלהמ
תולודגב
רשאו
תאשמ
םשפנ
םיקהל
תיב
.לארשיב
לוכי
היה
רופסה
תויהל
הילידיא
לש ייח
למע
יאלמ
קופס
,החלצהו
אלול
השגרתה
האבו
תאוש
,רזה
אבה
,םיקחרממ
ףחוסו
ותא תא
ותשא לש
דחא
.םירובגה
יגארט אוה
הפוס לש
.דשאה
,םאה
רשא
האשנ
ילגב
היהנה לא
קוחרה
,ךשומהו
יתלבו
תרתפנ
איה
המילבורפה
לש
םיאושנ
הבהאו
רשא
שרב
הסינכה
ימוחתל
ורופס
ילארשי־ץראה
.קהבומה
| ינש
םיכרכה
םינושארה
ו י ב ת כ מ
לש
ב ק ע י
ן י ג ר ו ח
תאצוהב(
הדעוה
תאצוהל
)ויבתכ
ילעב״
״האנה
טהלב״ו
״םדק םה
יצבק
.םירופס
:ןושארב
השמח
רשע
,םירופס
םאשונש
הירבט
,הפונו
תויומד
היבשות
לע
םהיתודע
,תונושה
ינב
חרזמ ינבו
,ברעמ
,םהיתולבס
םהיגהנמ
םהיתוכילהו
תיבב
.בוחרבו
רפסב
העבש-ינשה
םירופס
ייחמ
,ונינכש
םימלשומ
,םירצונו
ינב ריע ינבו
,רפכ לע לכ
דחוימה
.םהבש
,רבחמה
וחכש בר ול
רופסב
ירוטסיהה
םעל
ינבלו
,םירוענה
אוה
,ןטסילאיר