Page 268 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

יסומלופ
רע ןיב
םימרזה
םינושה
בושיב
ודילוהו
תורפס
,המלש
העגנש
תולאשב
תובורמ לש
בושיה
תונויצהו
םהיסחיו
םע
םלועה
.ינוציחה
ךילהת
סוניכה
יבתכ^לש
םירפוס
יגוהו
תועד
,םידדוב
ןכו לש
םיבתכ
םיעגונה
יתועוצקמל
,םיעודי
תומילבורפ
וא
תופוקת
,תומייוסמ
ןמתסהש
םינשב
טלבתה-ת ונורחאה
הנשה
רתיב
.דוחי
.ה שי
ןייצל
לודיג בר
הדשב
תורפס
םידליה
.רעונהו
םיבר
הישרוד
לש
תורפס וז
ןכלו םג ובר
,היקפס
אלש
,דימת
,םנמא
ודיפקה לע
הביט
.התוכיאו
. א
ם י ר ו פ ס
ם י נ מ ו ר ו
ם י י ר ו ק מ
רודמב הז
ואצי
תנשב שת”ד
םירשעכ
השמחו
,םירפס
םירפוסמ
םיקיתו
.םיריעצו
וקה
יללכה
תקתה -ט ל ובה
הקיטמילבורפה
לש
רופסה
ירבעה ןמ
יוהה לש
הרייעה
תידוהיה
,הלוגב וב ויה
םיעוקש בר
םירפסמה
םירבעה
ךשמב םינש
,תובר לא יוה
בושיה
ץראה
ילארשיה
לאו
תוערואמ
םיירוטסיה
רבעמ
המואה
םיחלושה
תא
םהיזמר
יבר
תועמשמה
לע
לרוג
לארשי
לא ינב
ונרוד
.ונא לע
םירפס
םידחא
בכעתנ
.ןאכ
רפסה
דיחיה
רודמב ,הז
קקזנה
אשונל
ןשיה לע
הרייעה
תידוהיה
תלוגב
הפוריא
,תיחרזמה
:אוה
יש נ א ,
ב ו ל ק ש ” לש .ז
רואינש
תאצוה(
םע,
.)"דבוע
וב
ופרוצ
םירופס
לע
םלוע
היהש םעפ
,ונניאו
תונורכו
,תודלי
תוארמ ףונ
תויומדו
םדא יפכ
ורייטצנש
וחומב לש דלי
ידוהי
םוחתב
.בשומה
ובו
ללכנ
ןמורה
תיב״
,"ןבגה ףא אוה לע
עקר ייח
לארשי
.בולקשב
רפסה
ולוכ אוה
אטרדנא
הקצומ״
"תשוחנמ
םייחל
םיידוהי
םימלשומ
,םירומגו
ירפ שובג יוה לש
.תורוד
םאו ,יכ
,רומאכ
אשונ
הז אל שדח אוה
,ונתורפסב
ירה
םישדח םה
עוציבה
יתונמאה
.השיגהו
רואינש
הלגמ
תחתמ
הטעמל
ינוציחה לש
,תוינחור
הב
התיה
הפוטע
הרייעה
,תידוהיה
תא
היתוחכ
,םיינשוחה
,םייעבטה
,םייסיסעה
ףאו
םיירזכאה
,םיתעל
ועפעפש הב
לכב םזע
.םנואו
קוד לש
תובצע
ןוגיו
שורפ לע
תחיתפ
רדושמה
,ורפסל
יכ
עדוי
אוה
יוהש ,הז
ותוא אוה
הצור
,ראתל
רבכ
תלחנ
רבעה
.והנה
יהוז
,תובצעה
תפקותה
תא
םדאה
רכזל תיב
,םירוה וב לדג ובו האר
היאר
הנושאר
םלוע
,ואולמו
הלעש
וילע
.תרוכה
רובצ
םיארוקה
םירבעה
,ץראב
לבק תא
רפסה
ןיינעב
,בר
ההדזה
ךותמ גנוע םע
תויוחה
תויתונמאה
לש
,רפסה
םלואו
ויעוגעג
ת ו ר פ ס ה
ת י ר ב ע ה
ל א ר ש י ־ ץ ר א ב
ת נ ש ב
ד י ש ת
ו ט