Page 269 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ד י
י ש ו ק ל א
תיללכה
)ץראב
תירפס״
״םילעופ
ודוסימ(
לש
ץובקה
יצראה
רמושה״
,)״ריעצה
תאצוה
םירפסה
לש
ץובקה
החואמה
דסומ
קילאיב
דסומו
ברה
.קוק
םלואו
םג
תואצוה
םירפסה
תויטרפה
ואלמ
תואלממו
דיקפת
בר
.ךרע יכ ןיא
ונילע
,חוכשל
לכש
תורפס לש םע
ילמרונ
הניא
תינבנ
ךא קרו לע ידי
,תוריצי
תורכומה
לע ידי תעד
להקה
,תימשרה
אלא םג
לע די
תוריצי
תוכירצה
סלפל ןהל
ביתנ
ןתישארב
תוחכב
,ןמצע
ילבמ
הנייהתש יפל
המעט לש
תוימשרה
תיתורפסה
התואב
.הפוקת
ןיניבשושו
תוריציל
ולאכ
םישמשמ
לכב
םלועה
םיל״ומה
.םייטרפה
י״אב
תאלממ
תול״ומה
תיטרפה
דיקפת בר ךרע
חטשב .הז אל לכ
רפוס שיאו
,עדמ
רקיעבו
ליגב
,ריעצ הכוז
,ךכל
ורפסש
אצוי
י״ע
האצוה
.תירובצ
האב
האצוהה
תיטרפה
תרזועו
ול
איבהל
תא
וירבד
ינפב
להק
.םיארוקה
,ןבומכ
ךרדבש וזכ
םימסרפתמ
המכ
המכו
,םירפס
םכרעש
יתורפסה
םיתעל
,קפקופמ
םלואו
ופוסב לש
רבד
אצוי
דספהה
,רכשב
רכש
תורשפאה
איבהל
ינפב
להקה םג
תוריצי
,חור
תקנפשוגש
־תוימשרה
תירובצה
הניא
העובט
.םהילע
החמשב
ונילע
ןייצל
,ונתכרעהב
לוביש
ד״שת ןתנ ונל שי לש
,שממ
ונתורפס
תירבעה
,השדחה
,רתיהש
העוקת
ןרקב תיוז לש ייח
המואה
השמשו
קר
םידיחי
,םידדוב
הכפהנ
ךשמב םינש אל
תובר
תורפסל
לש
םע ,יח
האבה
קפסל תא לכ
ויכרצ
םייתוברתה
םהינוגל
.םינושה
ימ
ללפ
תונשב
תרוצבה
ןואמצהו
הריציל
,תירבעה
םינשו
ולא אל
רבעב
קוחרה
,ןה
תאצוהשכ
רפס
ירבע השק
התיה
תעירקכ
םי
,ףוס
אוביש ,ןמז
אקודו
תמחלמב
,םלוע
בושיהשכ
ןטקה
ונלש
קתינ
טעמכ ןמ
םלועה
ינש ו-ולכ
םירפס
םיירבע
ועיפוי
תועיבקב
ידמ םוי
?ומויב
המ היוק
םייניפואה
לש
תרצות
רפסה
ירבעה
תנשב
?ד״שת
הטלבתה
תוינוגברה
תיעוצקמה
םיחטשב
םינוש לש
,עדמה
דוחיב
הקינכתב
לכבו
רושקה
המחלמב
.היתוביסמבו
הלדג
דאמב
ותונינעתה
לש
ארוקה
ירבעה
לכב
תולאשה
תויתרבחה
,תוינידמהו
תוקיסעמה
תא
םדאה ןב
.ונימי
ןאכמ
רפסמה
ברה לש
םירפסה
םיירוקמה
םימגרותמהו
םיקסועה
תולאשב
הרבחה
.הנידמהו
תולאש
בושיה
,תונויצהו
ודמעש
תנשב
ד״שת
תערכהל
רובצה
ירבעה
,ץראב
רשקב םע
תוריחבה
תפסאל
םירחבנה
תודסומלו
תורדתסה
םידבועה
םירבעה
,תיללכה
ואיבה
ידיל
חוכיו
־יגולוידיא