Page 270 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

תורפסה
תירבעה
לארשײץראב
תנשב
ד״שת
תאמ .ג
יש וקלא
ת נ ן ^
ד״שת
התיה תנש
עפש
הכרבו
רפסל
ירבעה
.ץראב
ואצי
הב
הלעמל
ששמ
תואמ
םישמחו
םימוסרפ
םיירבע
לכב
יחטש
תורפסה
.עדמהו
:רקיעהו
ם ב ר ־ב ר
לש
,םירפסה
ואציש
,ןאכ
אצמ ול תא
להק
,וינוק-ויארוק
הצופתהו
לש
תורפסה
תירבעה
ףא איה
העיגה
,םידממל
אלש
ומלח
םהילע
םינשב
.תומדוק
להק
םיארוקה
םירבעה
עיגה
ץראב
הברהל
,תובבר
הארהש
וחכבש
סנרפל
תורפס בר
.תינוג
שי
ןייצל
,החמשב
רפסהש
ירבעה
ךפה
ונימיב ןוזמ
יתוברת
,יממע
אבה
אלמל
ךרוצ
.ינושאר
רתיבו
דוחי
הלדג
השירדה
רפסל
תעשב
המחלמה
.תיחכונה
תולאש
םייחה
וכבתסה
ופעתסהו
םדאהו
,לארשימ
ןה
םדאכ ןהו
,ידוהיכ
העות אלל
ךדד
יכובמב
תוקפסה
יליבשבו
תונורתפה
םיבורמה
םיעצומה
,ול
אוהו
הנופ לא
רפסה
שפחל וב
הבושת
.ויטבלל
ףסוהו
תובסל
ולא םג תא
תובסה
תורושקה
ויתושירדב
תודחוימה
לש
ארוקה
:ירבעה ונא
םיחינמ תעכ תא
תודוסיה
ןינבל
ונייח
םיימואלה
,םייאמצעה
םיינידמה
,םייתוברתהו
ארוקהו
ירבעה
שפחמ
ול
רפסב
ירבעה
תובושת לע לכ
ויתולאש
,תובורמה
תורושקה
בוציעב
הרבחה
השדחה
.ץראב
תורפסה
ץראה
תילארשי
הלחה
תונעהל
ןואמצל
תעד הז לש
להק
,הישרוד
ןכאו
םיחטש
םיבר לש
תורפס
,תיעדמ
תינכת
,תישומשו
םהש
ןיידע
תניחבב
רוב־הדש
השענ-ונלצא
םהב
ןמזב
ןורחאה
ןיעמ
שירח
.ןושאר
העפות וז
היואר
הכרעהל
האלמ שיו
הלבקל
ךותמ
הביטקפסרפ
תקיחרמ
תואר לש םע
הצורה
םיקהל תא
ותוברת
תימואלה
ותורפסו
לכל
היחטש
,םינושה
האיצוהלו
ךותמ ןרק תיוז לש
וטיג
ינחור הב
התיה
העוקש
ךשמב
.תורוד
רכזנ
אנ
ותחמשב
לש
דחא
,םעה
ינפל
לבויכ
,םינש
הארשכ
'יבצ״הב
ימלשוריה
םירמאמ
לע
לבוה
. . .
ומכ
םינשב
תומדוקה
ןכ םג
הנשה טלב
ןמוקמ
עירכמה
לש
תואצוה
םירפסה
םע״:תוירובצה
"דבוע
הדוסימ(
לש
תורדתסה
םידבועה
םירבעה
גי