Page 272 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ת ו י ר פ ס ה
ת ו מ ו א ב
ם ל ו ע ה
ם ע ו
ל א ר ש י
אי
םיחיפסה
טולקלו
תא
.תיראשה
תוירפס
תונטק
גוסמ הז ויה
תומייק
ינפל
ןכ
הזכרמב
החרזמבו
לש
הפוריא דיל יתב
תסנכ
יתבו
.שרדמ
םלוא
רכזת
חבשל
תלהק
הבוטנמ
.רתיהש
הנושארה
דסייל
הירפס
תירוביצ
תידוהי
ףוסב
האמה
.הרשע־הנומשה
,תולהקה
תודוגאה
תוידוהיה
םינוירנימסהו
םינברל
ראשבש
תוצרא
הפוריא
תיזכרמה
,תיחרזמהו
וכלה
היתובקעב
קר
רחאל ןמז
.בר
בלה
ץלפתמ
רכזל
תומוקמה
,וללה יכ ימ
עדוי
םא
תוירפסה
וללה
ןדוע
תומייק
,ללכב םאו
אל היה
לרוגכ
תוירפסה
דרפסב
,לגוטרופבו
לרוג
תוירפס
תולהק
םדרטשמא
,ןילרבו
תירפס
״סנאילא״ה
,סיראפב
תירפס
תסנכה־תיב
בוחרב
יקצמולט
,השרוב
תירפס
ןושרטש
,הנליוב
תוירפס
םינוירנימסה
םינברל
,אמורב
,יולסרבב
,הניוב
טספדובב
.ןילרבבו
תמועל הז
םיעדוי
ונא
תוירפסהש
תולודגה
לש
םינברל־םינױרנימסה
,ןודנולב
יטניסניסב
קרוירינבו
ורמשנ
הרימש
.הלועמ
בושו
ףקתשמ
ןאכ
בצמה
ת ודס ומ ה - יל כ ל כה
םיריעצה
,הקירמאב
םתושרלש
םידמוע
םיעצמא
םייפסכ
,םיבר
וצביק תא
תוירפסה
תובושחה
.רתויב
תירפס
שרדמה־תיב
םינברל
,קרוירינב
הפסאש
100.000
רפס
הלעמלו
־מ 6000
די־יבתכ
,םיירבע
תדמוע
.שארב
לכל
תוירפסה
תוירוביצה
וללה
ודסונש י״ע
םידוהי
האמב
םינשה
תונורחאה
שי
הנוכת
תפתושמ
,תחא ןהש
תוירפס
תויעוצקמ
יפנעל
יעדמ
תודהיה
תורפסהו
,תירבעה
,רמולכ
ןהש
תוירפס
,תויטסיאדוי
לבא אל
תוירפס
תוידוהי
.תויללכ
ןה
תושמשמ
רצוא־יתב
ותואל דצ
ייחב
תוברתה
לש
םידוהיה
שדקומה
היכרעל
םייתדה לש
,תודהיה
לבא ןיא
ןהב ןוזמ
לכל
ראש
םיכרצה
םיינחורה
םיכורכה
תוברתב
.ברעמה
םע
תוררועתה
תושירדה
תוינידמה
לש םע
לארשי
רוביצכ
.מואל
םעו
תומשגתה
ןויערה
ינויצה
ןינבב
,לארשי־ץרא
הנתשמ
ודוסימ
גשומה
לש
תוירוביצ
,תידוהי
םאתהבו
ןכ ל םג
התוהמ
התרטמו
לש
הירפס
.תידוהי־תירוביצ
עגרב
תקספנש
,תוינשה
תדחוימה
ייחל
תוברתה
לש
םידוהיה
הלוגב
םיקלחתמה
דצל
ידוהי־יתד
דצו
יללכ
רושקה
־תוברתב
,ברעמה
עגרב
לכש
תוברתה־ייח
לש
םידוהיה
םיליחתמ
גזמתהל
הביטחל
,תחא
הרשכוה
עקרקה
םעפב
הנושארה
דוסייל
הירפסה
תירוביצה
תידוהיה
.תיללכה
םירפסה־תיב
ימואלה
יאטיסרבינואהו
םילשוריב
אוה
ףסואה
לודגה
רתויב
ןיממ ,הז
ביבסמו
ול
תוירפס
תונטק
םירעב
םירפכבו
,ץראב ףאו
תונטקש ןה ירה
תויואר
ןה
ארקהל
םשב
תוירפס
תוירוביצ
תולדתשמה
ףיקהל
תא
םייחה
.םללכב
בושו
םיפקתשמ
תוירפסב
םיאנתה
םיינידמה
םייתקוחתהו
לש
יםידוהיה
הדבוע
תחא
היואר
השגדהל
:תדחוימ
לככ
רשא
םהייח
םיינידמה