Page 274 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

םדאל
םיקהל
םינינב
ףוסאלו
יצפח
עדמ
.תונמאו
םג אל היה
םתושרב
ותוא
ףדוע
שוכרה
ךרצנה םשל
חופיט
,תוברת ־יכרע
יכ לכ רוד
רודו
היה
איצממ
םיעצמא
םישדח ידכ
לולשל
ידוהיהמ המ
גישהש
למעב
.ב ר
דבלמו
םימרוג
םיינידמ
םיילכלכו
הלא היה םג
דוסי
םהייח
םיינחורה
לש
םידוהיה
הנוש
םהייחמ לש
ראש
.םימעה
תורצנה
דצמ
דחא
ותוגהו
לש
םלועה
קיתעה
דצמ ינש
ושמש
ךוותה־ידומע
תוברתל
,ברעמה
וליאו
ידוהיל ויה לכ
יכרע
חורה לש
רבעה
םירורצ
"רפסה .רורצב
תורפסהו
הרצונש
ביבסמ ול
ךלהמב
.תורודה
התע
ןיבנ
עודמ אל
ונאצמ
םידוהי
תוירפסב
תורדהנה
םיניבה־ימיב
תואמבו
םינשה
,םהירחאלש
ףאו הז
:ררבתי
קר תא
ידוהיה
דיחיה
ולבס
תוצראב
,תונוש קרו אוה
יאשר היה
תויחל תא
,וייח
לבא םוש
תויוכו
אל
ונתינ
הרבחל
,תידוהיה
אלו לכ ןכש םעל
.ידוהיה
אל היה
אופיא
רוביצ
,ידוהי
לעו
ןכ ןיא
אלפתהל
אלש ויה
לכב
תורודה
םהה
תוירפס
תוירוביצ
,תוידוהי
רמולכ
תוירפס
תוקזחומ
י״ע
רוביצה
ידוהיה
תודעוימהו
רוביצל
.ידוהיה
תויוצמ ויה
תוירפס
תויטרפ
לש
םידוהי
רפסמב אל
,ןטק
לבא אל ויה
תוירפס
.תוידוהי
עסמ
רצק לע ינפ
תוירפסה
תוידוהיה
ךשמב
תורודה
רשאי
העד .וז
שי
חינהל
תפוקתבש
דומלתה
םינואגהו
ויה
לארשי־ץראב
לבבבו
תוירפס
,תוירוביצ
ןהידעלבש
ןיא
תולעהל
לע
תעדה תא
התווהתה
לש
תורפס
הכלהה
;הדגאהו
םלוא
תואמב
תורחואמה
לש
םיניבה־ימי
ונא
םיעמוש
קר לע
תוירפס
תויטרפ
.תוידוהי
לע
לאומש
דיגנה
דרפסב לעו
םלושמ
ןב
בקעי
תפרצב
תימורדה
עודי
ונל
ויהש
ילעב
םיפסוא
,םייטרפ
לשמו
םינפסא
םייטרפ
תוצראב
חרומה
ורמתשנ
וליפא
םיגולטקה
ידירשב
.הזינגה
תאצמה
םופדה
הריבגה םג תא
תורשפא
ףוסיאה
םידוהיל
דע
ןיא
;רועיש
בושו
ונא
םילוכי
תוארל
ןאכ תא
םתעפשה
הבורמה
לש
םימרוגה
םיינידמה
םיילכלכהו
לע
.תוירפסה
תוצראב
ןהבש
ושרוה
בשיל
עבק־תבישי
ןהבשו
היה
םבצמ
ילכלכה
,בוט ונא
םיאצומ
םיתעל
תופוכת
םידוהי
ילעבכ
תוירפס
תויטרפ
.תונוגה
ךכיפל
תדמוע
הילטיא
הרושב
;הנושארה
יכ איה
השמיש
ךשמב ןמז בר
טלפמ
יטילפל
םידוהיה
דרפסמ
.זנכשאמו
לחה
םחנממ
,הריטלוומ
ורודךב
לש
ומיסוק
יד
,י׳צידמ ונא
םיעמוש לע
םהיתוירפס
לש
הירזע יד
יסור
,הבוטנמב
םהרבא
ונאיצארג
,הנידומב
קחצי
יטנורפמל
,הראריפב
םיברו
.םתומכ
רודב
רחואמ
רתוי
ונא
םיעמוש לע
םינפסא
,דנלוהב
ןוגכ
השנמ ןב
,לארשי
קחצי
בהובא
לאפרו
יד
,רליגא
לחהו
האמהמ
הרשע־עבשה
ךליאו
םג לע
םינפסא
,זנכשאב
םשארבו
'ר דוד
רמיהנפוא
םייחו
,לכימ
ת ו י ר פ ס ה
ת ו מ ו א ב
ם ל ו ע ה
ם ע ו
ל א ר ש י
ט