Page 275 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ח
ל י ו
תולודגה
לש
הינמרג
דבלב 25
ןוילימ
,םיכרכ
וליאו
הקיטסיטטסה
לש
תירבה־תוצרא
לש
הקירמא
הנומ
הנשב
איהה 54
ןוילימ
םיכרכ
םיזכורמה
־ב 10.000
,תוירפס
ןללכבו
םג
תוירפס
.תונטק
םייתניבו
ורבע 40 הנש!
הנומתה אל אהת
המלש םא אל
ףיסוא
והשמ לע
תוירפסה
תויממעה
תונוכמה
Free Public Libraries
. תנש
ותדלוה לש
דסומ הז איה 1850 , הבש
וקקח
טנמלרפה
הילגנאב
תונידמו
תודדוב
תירבה־תוצראב
םיקוח
לעש
םהיפ
תבייח לכ ריע
רפסמש
היבשות עיגה
לדוגל
םיוסמ
תלוגלוגל
םשל
ןתמקה
ןתקזחהו
לש
תוירפס
.תוירוביצ
תוירפסה
ורכזנש דע הכ ויה
תוירפס
תויעדמ וא
,תוילסרבינוא
ופסאש תא ירפ
חורה
,תישונאה
םשל
הרימש
תורודל
,םיאבה
וליאו
תוירפסה
תויממעה
תונינועמ
רקיעב
רודב
.הזה
ידכו
שמשל תא
רודה הזה
וקספ
םירומה״
״םימלאה
תויהל
,םימלא
םישועו
לכ המ
םחוכבש ידכ
איבהל
םירפס
הלכשהו
ךותל
ותיב לש לכ
דחא
.דחאו
ונתריקסב
לע ינפ 3000 הנש לש
תוברת
,ברעמה
אל
הנמדזנ
הדשל
ונתיאר
םוש
הירפס
.תידוהי
הרואכל
רזומ
,רבדה
ירהש םע
לארשי
הנוכמ םשב םע״
.״רפסה
םלוא
יוניכ הז
תועמשמ
תרחא ,ול אוה
םוגרת
ילולמ לש
יונכה
להא״
״באתכ־לא
תיברעב
ובש
םינכמ
םאלסיאב
תא
םידוהיה
םירצונהו
ילעבכ
שדוק־יבתכ
ונתינש ןמ
,םימשה
תמועל
םימע
םירחא
ןיאש םהל
םיאיבנ
.שדוק־יבתכו
הניחבמ וז ןוכנ
יוניכה אל קר
תסיפתב
םאלסיאה
אלא םג
תסיפתב
;ברעמה
יכ
השעמ בר
ינחור השע
םע
לארשי
םג
םלועל
רמשש לע
ורפס
לכב
ורהט
תצורמב
,תורודה
ואבשכו
םירוטמרופרה
םיטסינמוההו
ואצמ
םהינפל
תורשפא
תולגל
ברעמל
שדחמ תא
רפסה
וחסונב
.קיודמה
םלוא ןיא
ןייצל תא םע
לארשי
םע״כ
״םירפסה
אלו לכ ןכש
םע״כ
.״תוירפסה
רבד הז אהי
ילוא
רזומ
יניעב
,םיבר
ירהש םויכ
םיאלממ
םידוהיה
דיקפת בר
ךכ ־לכ
תויודגאתהב
,רפס־יבבוח
,םירפס־ירכומכ
םינפסאכ
ידידיכו
תוירפסה
תוירוביצה
הפוריאב
.הקירמאבו
םלוא ןיבנ
תא
רבדה
,רוכזנשכל
תוירפסש
םימעה
תושמשמ
האובב
םהיאנתל
םיינידמה
,םיילכלכהו
יאשונשו
תוברתה
וכלה
דימת
תובקעב
חוכה
רשועהו
םהלש
ויה
םיקוקז
חופיטב
םיסכנה
.םיינחורה
וליאו
םידוהיל
אל
וחיטבה
םיכיסנ
םיינוליח
םייתדו
עקרק
הילעש
ולכוי
בשיל
,הולשב
םיכלמו
אל
ומיקה םהל
,תודוצמ
תונומרא
םישדקמו
.םילמסכ
וליפאו
םיחרזא
־ינב
ןירוח לש
םירעה אל ,ויה אלא םירז
ושרוגש
ריעמ
,ריעל
ץראמ
ץראל
השבימו
,השביל
וחמשו
וראשנש
.םייחב
בצמב הז לש
,הדידנ
השק ול