Page 276 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ת ו י ר פ ס ה
ת ו מ ו א ב
ם ל ו ע ה
ם ע ו
ל א ר ש י
ז
,הביתכ־רמוחכ
היה וב
םושמ
הכפהמ
תוירפסל
תואמבש
תונושארה
תריפסל
.םירצונה
רבעמה ןמ
הליגמה
,סכדוקל
ונייה
,םיפדה־רפסל
איבה
ויתובקעב
תולקה
תופסונ
תישעב
םירפס
.םשומישבו
תיישעת
ריינה
תאצמהו
סופדה
תויתואב
תולטלוטמ
ולעה
תודימל
־יתלב
תורעושמ
תא
תויורשפאה
תישעל
םירפס
.םפוסיאו
םע
תרעס
הכפהמה
תיתפרצה
הליחתמ
הפוקת
השדח
תודלותב
.תוירפסה
לוטיב
תוירפס
םירזנמה
תודסומו
,היסנכה
השירדהו
תינידמה
תודסומל
םידעוימה
רוביצל
םיקזחומהו
יפסכב
,רוביצה
ורישכה
דחיב
תא
עקרקה
,הרכהל
ןמוקמש לש
תוירפסה
אוה דיל
,רפסה־יתב
הלאו
תודסומ
ךוניח לש
רוביצה .םה
םימיב םהה
הדסונ
הירפסה
תימואלה
,סיראפב
הבש
ופסונ
התע לכל המ
ופסאש
םיכלמה
תורודב
,םימדוקה
לכ
תורצואה
ךותמ
םירזנמה
תויסנכהו
ךותמו
תוירפס
,םיליצאה
איהו
התשענ
הירפסל
הלודגה
רתויב
.םלועב
םלוא
המדיקה
תדעוצ
־טאל
,טאל
רחאמו
היהש
ךרוצ
קפסל
םיכרצ
םייתוברת
םיפוחד
,רתוי
ונפתנ
קר
הנורחאל
גואדל
תוירפסל
ודמעש ומכ
דימת
טקשב ןמ
.דצה
תיצחמב
הינשה לש
האמה
הרשע־עשתה
הליחתמ
ןתחירפ
תירקיעה
לש
תוירפסה
,תוירוביצה
תישאר
הפוקתה
הבש ונא
םיאצמנ
דע
.םויה
ןתילע
תינידמה
לש
תונידמ
הפוריא
תררוג
הירחא
לופיט
ףיקמ רתוי
,תוברתה־תודסומב
ןתילע
תילכלכה
לש
םירעה
םרשעו
לש
םיחרזאה
ורצי
תא
תויורשפאה
קופיסל
םיכרצ
םיינחור
םינידע
.רתוי
ףסונ ךכל
יונישה
ידוסיה
ןוגראב
.םיעדמה
םוקמב
םיררה
םיינויע
םיבגשנ
האב
הריקחה
,תינויסנה
עדמהו
ליחתה
ףעתסמ
רזוחו
ףעתסמו
המכל
המכו
תועוצקמ
.עוצקמ־תונבו
הדובע־תקולח
תמזגומ וז
תוטשפתהו
ןוגרא
םיעדמה
םידממל
םירעושמ־יתלב
התלעה תא
תרצות
םירפסה
־יבתכו
תעה
תודימל
.תומוצע
תנשב 1930
דבלב
וספדנ
לכב
תוצרא
הפוריא
הלעמל
־מ 140.000
,םירפס ונייה יפ האמ
רשאמ
עצמאב
האמה
־הנומשה
.הרשע
,דיחיה ןיב םא אוה
דמולמ וא
,רחוס
הכאלמ־לעב
וא ,ןמא וניא
לוכי
דוע
וליפא
תעדל המ
רואל־אצי
לכב
םלועה
עוצקמב
אוהש
ןינועמ
,וב אלו לכ ןכש
ןיאש
וחוכב
שוכרל תא
.םירפסה
ךכו
ובחרתנ
ידיקפת
:תוירפסה
ףוסאל
תא
םירפסה
םדימעהלו
תושרל
.רוביצה
דיל
תוירפסה
תוירוביצה
תויללכה
לש
הנידמה
,םירעהו
תואטיסרבינואה
,תוימדקאהו
ודסונ
תוירפס לש
תוצובק
תויעוצקמ
וא
תויתורבח
,תונוש
,תודוגא
,םינורטאית
,תשורח־יתב
,רפס־יתב
,םיטנמלרפ
,טפשמ־יתב
,תורבח םגו
םישנא
,םייטרפ
תוירפס
ושמישש
תורטמל
.תודחוימ
ינש
םירפסמ
םיטילבמ
תא
לודיגה
:םוצעה
תנשב 1905 ויה
םיזכורמ
תוירפסב