Page 280 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ל ע
ן ו ר א
ם י ר פ ס ה
ג
ריל םע
,בוקינלוקסאר
דליפרפוק
םע
ה נא רב
טלמאה םע
אבא
,וירוג
םאדאמ
יראבוב םע תור
רתסאו
.הכלמה
הנה
תכורעת
,ןסביא
,ריפסקש
רבולפ
איהשכ-יוטסלוטו
תצבושמ
ןוזח
!תמאו
תולילב
חרי
אל
לכוא
חוכשל
ערואמ־ןורכז
החא
רשא
עריא יל
תחאב
תוירפסה
תולודגה
רתויב
.םלועב
תירפסב
הטיסרבינואה
לש ליי
רשא
,תירבה־תוצראב
הלודגה
,הקיתעהו
יתבשי
הליל
דחא
םלצב לש
.םירפסה־תונורא
ילוממ בשי
טנדוטס
יניס
ןייעו
.לאינדב
חריךרק
הזזיפ
רבעמ
ןולחל
עגתו
וחצמב לש יניס ,הז
שקבמה
חנעפל זר
.ך״נתה
תימראה
רפסבש
לאינד
התיה השק ול
אוהו
שקיב שממ
םימחר
תויהל
לבומ
ךרד
טניריבאלה
.הזה זא
יתאשנ
תא יניע לא
תונוראה
םילודגה
בושחאו
:יבלב
וילא
םיפוצ
תעכ לכ
ילודג
.םלועה
םלוכ
םהידיב
ילכ רזע
.עשיו
שיא
שיא
םהמ אב
לואגל
.רתסנה־ןווימ
םלוא לכ
דחא
םהינינמ לש
םילודג
הלא דוע בר
וינפל
ךרדה
םרטב
.לאגיי
לכ
דיחי
דיחיו
אוה
רשגה לא
.ומצע
טוחו
הנדאירא
טניריבאלב
לש וייח אל
ןתניי
ול
ידי־לע
םירחאה
םא אל
ונלטי
אוה
םצעב וידי
. . .
דועו
ינא
רהרהמ ךכ
הנהו
יתעתפוה
לוקמ
תעורת
.החמש
עגרב־וב
םק
יניסה
ומוקממ
הלהצב
־תואיחמבו
:םיפכ
ךיתאצמ״
סדמיכראכ
היטבמאב
.שממ
רואו
ויניע
ורהנש היה קזח
יפ
העבש
רואמ
חריה
.הלילב
אוה
.אצמ המ
?אצמ אל
.בושח
עגרב ,הז
ןורתפב
קוספ
ימרא
רצק
,הז
ףרטצנ
ול דוס
םלועה
.ולוכ
אוהו
.ואצמ
ויתוחכב
הליג תא
.זרה
וליאכו
אצמ
וידי־לע תא
חתפמה
רשואל
.יחצנה
שי
רשא
הלילב אל
לכות תת
המונת
.ךיפעפעל
התא
ךפהתמ לע
ךבכשמ
הפוצו
לא
ללח
רדחה
.םמודה
םואתפו
המדנ
,ךל יכ
המ־שחר
התא
.עמוש ןכא
ךניא
דדוב ןאכ
.ךרדחב
םע
תללי
חורה
ץוחבמ
ףלדו
רטמה
גזמתי
םואתפ םג
:םינומעפ־דה
ןוילופאנ
בכור
תוצוחב
הבקסומ
,תרעובה
םעו דה
ותגאש
העוצפה
לש ןוד
סולראק
ודכלתי
וימואנ
םיזעה
לש
לימא
.אלוז
תקנאלו
קדצה
רשא
והיעשיל
ונעי
םחונה־ילילצ
לש
תלהוק
תחאמ
תוניפ
רפסה
.םירפסהךוראב
דציכ
םוצעי
םדא
ויניע
הלילב
רשא
?הזכ
דציכ שוחי
םדא
ומצע
דדוב
תובברו
םיניע לש
יריחב
םשה־ישנא
תופוצ
לכמ
,רבע
הברה םינש
ירחא
.םתומ ןכא
אלפנ
!רבדה
התא חנוצ ךל
תודידבה ־תסרוכב
רשא
ךרדחב
רוגסה
תחאב
תוניפה
תוחדינה
רשא
,םלועב
הלעמ ,ךל
בואכ ןמ
,המדאה
תא
וחור לש
דחא
קנע
ינפלמ
,תורוד
בבודמו
ותוא
ידי־לע
םוידמה הזה
רשא
.םירפסהךוראב
ערהו
םלאה
רשא
ינפל
יפלא םינש םק
םואתפ
היחתל
,ךב
ך יד י־לע