Page 281 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ב
ס א ב
עקרקה
,דיחיה וב
החמצ
.ונתיווה
הלא ויה
תולובגה
םייעבטה
לש
הירוטירטה
,תירבעה
רשא לכ ביוא אל
לוכי
.םהל
רפסה היה
תדלומה
תלטלטמה
ונלש
ונתאצב םע ילכ
.הלוג
קר וב
ונאצמ
םימוליש
םימוחינו
תעב
.קוצמ
ילוא
ךותמ ךכ
ונסחי
רפסל סחי לש
.השודק
אוהו
ךלוה
השענו
ןילוח
הדימב
ונאש
םירעתמ
רתוי
רתויו
.תדלומב
ידועב דלי
דדוב
,ןשייבו
יתאצמ יל ער
דדוב
ןקתשו
,ינומכ ךא
ףלאמ
ךירדמו
ילב
.לוק אוה
ינריבעה
,םיקחרמל
רפיס יל
לכמ
תודוס
,םלוע
ןמ שיה ןמו
.ןיאה
,רפסה
יתאצוהש
,םירפסהךוראמ
היה
המוד
יניעב
חרואכ
ינאש
ונימזמ
,ילא לא
יתניפ
,תישירחה
ןעמל
קיתמנ
דחי
.דוס דחי
ונמקר תא
תמקר
תומלועה
םינוילעה
.םינותחתהו
דחי
ונסכיט הצע ילב עינ
ילבו
.דינ בל לא בל
,רביד
חתפנ
לא לומ
והער
ומלואכ
לש
.לכיה
יתמייסשכ
תא
יתחיש םע
רפסה
,דחאה
יתדרפנ
ונמיה
רעצב .בר
המוד היה ,יל יכ
ךלוה אוה לא
אוהש־ימ
.רחא אוה וניא
לוכי
קפתסהל
יוליגב
ודוס קר .יל
תתרב
יתייה
והריזחמ לא
,םירפסהךורא
ודועב
ססות
רעוסו
םייחה־שחרמ
רשא
םירזה לא
.יברק
ודמעבו
ךכ לע
,ףדמה ןיב רתי
ויער
,םירפסה
קתוש
טקושי
,הרואכל
המדנ
היה
יניעב
ךייחמכ
תצקמב
זמורכו
יל
.יאשחב
יכ קר טעמ ןמ
טעמה
רסמ ,יל תאו
רקיעה דוע
ןיפצה
.ומלאב
תא
םירפסה־יבג
םיבהזומה
םשה־ינמוסמו
יתיאר
דימת
תוארכ
םובלאה
ינוציחה
הטועה לע
.םדאה
שי
םדא־ינב
יטוע
לולכמ
.ראפו
שיו
םיוונע
םיבהואה
תא
,רופאה
טקושה
.םיעבצבש
שי
אקוודש
טושפה אוה
גיראה
חבושמה
רקיהו
.רתויב
וליאו
םיבוהזה
םימוחהו
םניא-םיעבצבש
םיאב אלא
רוונסל
.םיניע דוס
הז
עדונ
יל תצק
רחואמב
יתדמעשמ
לע
םביט
םעבטו
לש
.םירפס
שגר
דחא
דימתמ
ינוולמ
יאצמיהב
דיל
םירפסךורא
וא
.הירפסב
עמוש ינא תא לוק
רפסה
ךותמ
,הממדה
תא
םייחה־לוק
ןרה
,וכותמ
ערתשמה
טלתשמו
לע לכ
.הממד
עמוש ינא תא
קוחצה תאו
יכבה
רשא
,וירובגל
תא
ןואס
רשואה
רשא
הבהאל
תאו
קמוע
בואכמה
רשא
,הדירפל
תא
תמיזמ
ןטשה
רשא
האנקל תאו
תראמ
האנשה
תכשונה
,רב־תדלוחכ
תא
קתמ
הילילצ לש
הווקתה תאו
היתומוהת
לש
הבזכאה
,הלודגה
תולוק
תולוקמ
.םינוש לוק תונע
השולח
לוקו תונע
הרובג
לש
.םדאה
םירפסךוראב
הארא תא
חכה־תאיב
לש
םימע
.םינוש
בשומ ךיב
ימואל אוה .הז
,םימואלה־רבח
יפכ
אוהש
הלגתמ
הבשחמב
.הרישבו
והז
םוקמה
דיחיה
תרבחב
,םדאה
םוקמ םש
לוכי
בסהל לא
ןחלוש
דחא
ךלמה