Page 282 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

לע
ןורא
םירפסה
תאמ
.ש סאב
ידוע דל י
יתכשמנ
אלש
תעדמ לא
ןורא
דחא
,אבא־תיבב
ןורא
ינמסקש
ודוסב
.דחוימה
םירפסךורא
היה ,הז
דמעש ול
דדוב
קבואמו
םמודו
לכ
תומי
.הנשה ךא אשנ וב
תומימח
הריתי
לש
םיכרכ
,םיבר
םילודג
,םינטקו
יפופצ
תויתוא
.תומיכחמ
םג ילב
ןיבהל םהב
,רבד
יתבהא
לייטל
תודליה־יניעב
רשא יל לע
יבג
םידומעה
םיבוהצה
,םינשיהו
תוהתל לע
םיזמרה
םינופצה
םש
שחנלו
תא
.םנכת והמ הז
שחרה יחה
רבועה
ךותב הלא
,ם יכרכה
דוס
םייחה
םיכוראה
םיזונגה ,םב
םירבועה
רודמ
רודל
הפוקתמו
?הפוקתל
לכ תיב
ךרע נ
ידי־לע
הדימה־תמאב
לש
םירפסהךורא
יוצמה .וב
ןוראבו
הז םא
טיבא עגר
עדאו
ימ אוה
שיאה רגה
תיבב .הז יפל
וירפס
.ונריכא
תיב
רשא
םירפסךורא
ןיא וב
לוטנ
המשנ
.אוה
דימתה־רנ
וניא
רעוב
.וב
רקיעה
רסח ןמ
.תיבה
ינאשכו
עמוש תא
הרדגהה
לש םייח
,םירפסו
םיררועתמ
יב לכ
ירצ י
המחלמל
.הדגנ
אל
ןכתיי
םיכסהל
םושב
,ןפוא יכ ינש
הלא
םירתוס הז תא ,הז
םיעיבמ
יתש
,תווצק
םיטילבמ
.דוגינ
לכב מר”ח
ירבא
שוחא תא
,המלשהה
רשא
ומילשי
הלא תא
.הלא
תואיצמה
רפסהו
ם נ יא
יתרת
.ירתסד
ויה
םנמא
,תופוקת
רשא ןהב שבכ
רפסה תא לכ
תואיצמה
אלו
ריאשה
וירחא
.םולכ םשב
רפסה
ותימה תא
,תואיצמה
ואיפקה תא
,םייחה־םד
ולבכ
םילבכ לע
המשנה
תסכרפמה
.הריציב
ךא
םולכ
רפסה
םשא
?ךכב
ןיאה
,םדאה
רצוי
לכ
,המיזמ
,אוה קרו אוה
,דבלב
םרוגה
?ךכל
I ,ונל
,םידוהיה
היה
רפסה
,טלפמ
המ־טלקמ
ןמ
תואיצמה
,הרמה
,םא־קיח
וב
ונחנה תא
ונישאר
םיטהולה
.םלוע־תמטשממ
רפסה היה