Page 284 - Jewish Book Annual Volume 4

Basic HTML Version

ןכ ת ה
V
החיתפ
לע
ןורא
םירפסה
.......................................
..
.........
תוירפסה
תומואב
םלועה םעו
לארשי
.....................
תורפסה
תירבעה
ץראב
לארשי
תנשב ״שת ד ____
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ה״שת
___
הריקס לע
ירפס
הדגא
שורדו
ונתנידמב
םיתנשב
. . .ש םאב . . א
___ . ג ליו . . ה
, .ג
ישוקלא
. . גי
ןיע
ארוקה . . גכ
תונורחאה
לארשי
תרופ . . חכ
תודלות
הכלהה
..........................
ךירדמ
ארוקל
תורפסב
תירבעה
תורפס
םידלי
ץראב
לארשי
. . .
םיזוירוק
תורפסב
תירבעה
____
תירקב
רפס
................................
אביקע.
ארזעךב
. . זל
.א .ד
דנאלדירפ
. . חמ
. .
לאינד
יקסרפ
. . אנ
. .ע
יקסנירטסוק
. . טנ
ןיגרוח . . גל
לארשי
:תרפא
ונחנא
.מ -ר וד ה
ריאמךב
.וו
:ריפסקש
טלמאה
םוגרת(
לארשי
ר״ד-)תרפא
ןועמש
ןייטשנרב
לאירבג
:ליירפ ףונ שמש
קחצ י-ר ופכ ו
ןאמרונ
.ש .ל
קנאלב : דיב
לרוגה - .ח .מ
טאלבטור
םייח
ץיבומרבא
: לע
םחלה
ודבל -
ןבואר
דורנילאוו
.ח .א
:דנאלדירפ
םח נמ -ל ׳ד וד
ןייטשלדא
םהרבא
:סייוו
תווהתה
דומלתה
.י-ותומלשב
יקסנאשילקימ
ר״ד
לאומש .י
:ןיגייפ
ירתסמ
.ע -ר ב ע ה
ארזעךב
םחנמ רשכ :
ם״במרה
אתליכמהו
י״בשרד -
יכדרמ
רטפיג
ד״ר
לאיטלפ
םיובנריב
:
הנשמ הרות
ונברל השמ ןב
ןומימ - .מ קילג
ר״ד
ןועמש
שוברדפ
:
רסומה
טפשמהו
לארשיב
- .ח
לאכימ
לארשי
ןייבנפלא
:
תובושת י״שר -
לאכימ רגיה
ר״ד ריאמ
:ןאמסקאוו
יבתכ
ריאמ
.א-ןאמסכאוו
לאוי
ריאמ
:ןילרב ןבר לש
,לארשי
.ר-ב״יצנה
ימקש
לאיתוקי
הדוהי
:דלאוונירג
ל״ירהמ
םייח-ונמזו
ךולב
רזעילא
:דגידאל
חולה״
.ג-״ירבעה
םחנמ
:ןייטשפא
בורקמ
.א -ק וחרמ ו
להצ
.י .י
להאוו
:
יתשב
תויושר - .מ
יקסבוראמוק
רפס
הנשה
ידוהיל
,הקירמא
ךרכ
יעיבש
תכירעב(
.א->בולוביר
לאוי
רפס
לבויה לש
תדוגא
םירומה
םירבעה
תכירעב(
יבצ
)ןייטשפדש - .ז
הברוו
רלקס : רפס
תוזחמה - םחנמ
בולוביר
יריש
הדוהי
יולה
ךורע(
י״ע ר״ד
ןועמש
-)ןייטשנרב
,.
ןטרגנייוו
לאינד
:יקסרפ
םינמז
.מ -ם יב וט
יקסבוראמוק