Page 80 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

74
JEWISH BOOK ANNUAL
■ ’ atabnn mar cb i n i a’ aiabxa ia« anaiy axi .aixyi an Bony nm y ’ n
oiabx ,a’ nna ,bx.ynr pay ,B’ bwiT ,bxnw’ nma ,fiKn ’ an by
,np’ y D«ni
3
aKfi B’ aib’ xn Dnaw ,nbx D’ aiabx .nyi aaon ,nmnonn
.ia D’ byian o w n a r a maw mra B” r>y n*naa a’ wnaa
,np’ oia : anion nxw bai maoxba nnax by anaob a’ aiabxai
anxiaa B’ aiabK mryab anw ,anoo i x r nbx baa .nan abiyi aib’-x
-abiyn nnax* /'max, roonn ay *iimwa ,nnnon pxb w’ nni’ aai
nnaxb ,nxaa aoaa nn’ xa -B’ anaibx ixa ."nrxain’ x-xbn ni’ mannn
,n»TTpn jn tx ,
1
X
5
’ ,npnax „tox nanp ,anxa ,nanpn npnax
bwa mmapnp nao a: ixa .nyi armian nnax ,inn ,pxn naipn
,jmbipn nnaxb nmbirnx ,mb’ s by onao ,jiaj nnxi iaon aim
.a^'i’ ai anpnw nnmar
B’ warcanpaa anao in an sa amaom nm nn ,mxnan ainna
iVT&ibip’ JMKfi nx “T»DTa ixa .ninnx nniwba a’ wunn pi naa a’ poiyn
,nwxn ” n nb’ a bia’ an bw an com (a’ pbn nwo) *inn mannbi amaob
biB’ a ,ruitwn nmy ,mmb anao nnno ,nnnman nxiann ,pan ” n
.nbxa xsvai ’ bx’ xio
nnmab anaob ’ lub’ na vww ,nyu*Yi anbn nao nx b’ yb mam
nny nnab .pmo pi p ’ maw n ’ w nnnon ..mwnnn ’ a’ mwma naa
yna ’nao anb’ b "nanan pw« nnao ,nynb "pan p * : nnnon
I’ ai mpa nao an ax pa nbx ba .nyi maiyab a n ” ixa aninao ,nynb
.easy ananan bw a’ myb ,a’m’ x a’ libai anb anpna ,a’ aamna
nm&’ oi nmwa nviar ’ bya
da
anw ,anb’ -naio a n n ’ a nbx anaoa
nnx ,)b’ ana ,raitnwra na’ a’ ,narrbu nxb ,axr : ino ,B’ miaab
’ annn .nyi paix bxmx ,i” awjina nno ,iaan aim .baant ,may
iwaa B’ aiw mpa nao ina mrna naoa an anb’ noob lannbx in:
a’ wpaan nbx nx poob xb pin” xbw n ’ oinb nmab .anb\n nan1? anw
,pai .nnxa a n ’ ysbi annaab anao ,nma-nao ix nmna nnao
.a’ amna Bbiaa aanw ,nbx a’ ainn nwb anao nnno naiy ayb
mann* mmmrnonn anaon nxxin npoy ana ,nrm n a ’ b-nao
nxxm naian: ma nmai naiy aya naai aipa an *1^ B’ oain ,"nnm
B’ nabnn nnna bab n&’ Vn nao an B’ ana .naiy aya "-prm mann«
lirnm bbaa mann ’ any -nmnan n’m x ’ n nnn ’ rnya anaon p i
nnnmonn bw anaiyn anrb rnno’ innnw B’ aana manor ,anaa mn’ n
rim am nbawnn ,annb’ i n n by amnb anao ,(ninan aip rxa baia.)
mny nb’ .n in n a nnam nnowa m’ ya ,a’ anyn ]’ a nbawn ,nma’ nm
nxa mpa-nao an aan ixa .nyi maim nmbia’ ca nunn bw
.B’ a^mna aaiy’ ai a’ p’m a’ aina
nn:oaa
bj
bx
,nxsmn ’ ainna ibbai an nx nwnb’ ai iiwb ’ rny