Page 83 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

SCHULMAN / YUNG VILNE
77
px o’xi1? .7.0 ,o’apx»
.*?
nynyao
.0 ,p j j .n .n
oiyatnw ywbxay
.oyanx ly r is jyoiaya T -^ Tt axn "px .Tixinywx nye^oonp
,yafr*n oo^nnyi obxayi oxn nyaeay i«» ’X o’i o” ii t x
oy px — ibra ibxaxa 1939 "lyaayoayo ]omy oy i lyiin iwom n
lyaayoayo
1017
oy i .yab’H o*a opxoaxp i y i jyrnaya px'nxa rx
pyayas# n itysa *iyax ,ytf»’ii lyannxa ly^anx ywoyiixo ’7 pxn
.yir1?
laxwxa r x /yo’1? pa b^o x lyiiya rx ya^n jyn o^x nyi rx
rx oiyar-iw yw 7” n rx ya^rrairp jwnx aawanxo x p^iiya
TW1? nwa nyfaijii urtbx ,yixna o^n — -lyib’i r a v ’7 pa t b .yo»b
OTwraiinx r x oy ixit ,yann$p oairxa p$n — lymypxio omax rx
.lyaaiaxw ynyn oay^1?ya pxn ”t px yarcaarx ix ”T “ixg pxniya
*ixe “pnibaxriruim yaxaonx yaxra^aya x o^nayanx -pix uxi |ya
ya^u ’in oyiDip osn x r w rx "pabaxT iy7 .ooanp rx -nox*iyo',7
’Xo rx pijrnya loxbwyarjx 1940 nyair rx rx ytrb
ym
Vbaa px
oy ‘m ^tjwo^ik omaya jya oxn 7’1? x — ixt p x .Tixanxo-ioyn
•ix I ’lx r x oy .y’axbxyi^x *iywoymo *iy7 tra o a w y a oi’a oxn
:pxniya oaxryaax r x oy ixrin narrpn r » x pxniya pyaya
a^ix .1940 ai’ina«j ]yrjw"iyi ofrxfya oxn
1940
irmim nyay'5’^,,
“ "iy i O’ a iiabaxT ny
7
r x ,y*?ynyoxa np’ y ny
7
,n iy ’ aa yayT ’ ttnxo
o i y n ,y o ^ lyw o y i i^ o nym a n y i r x ,ox ’ x owny .oflJ x n y i ix jyaw
y v i
’ 7 r x .lyay^ 1? oyaia oayn ’ 7 r x pyaya iya^x yaxao’ ix n
n x i r : r ‘?Nuu *iyi l ie o r jw x a ,iyba’ n yw oy iixo lyoa ix , ] y i n i n x 3
v ,ytjprt^»nj*a ’ 7 — o-ixn i y n a ix r~’ T wnyexw ]ix m e oyn ,71:
o^n "iy7'»I7 o ’ a loxno ixa ■pnfraxiT r x ly r j r * iy :^ i i“i2 i’ h 71s
“ ix a r x :on1?” X7y7 x o ’ a ]ix ,-iynypxio ,x r x n y ^ x n .x -,sn«na
.rnyb nwa loxno
nyaLnw 7 y ^ , iraan,> ’7 ra oipoa’ix -lyoxy1? nyi lyiiya r x oxr
y en : ny i nxa lybjya lynyj o*>a t’x
00
x
1
a lywoym^o *iyr r?n bi’ii
’7
]ya«T
1941
’jp r x .pwniya OT^Vy'je’ix r x n px p ’oo^opy ix
pijnya lya inxa T-’^ r x yib’n rx 7JxI?on ibxaxa ly^anx ywom
■xp .w ,ixnxp iiwaw nynypxio onnax ,ritr^ nwa .iwoi’7
n
pa
■xio pxn “lyoyaw .xoya lyab’ii iy 7 r x p^ a y a ]ya»r ’po rn yw o
pyux lyai’Tpx xoya ny7 pa lon y a a in i ’T ’poa^-iywoxp r x lyvyp
l y r ^ -yi^na .nyixronxs ’7 o*a pananxo t>t pxn
ixn 7bxn rx
”T ixn Tatfwn l” ? laxboax iypjT ’poaxi’a .a rx “ly^ x i i .x ,*]^jni
.nanba ’ 7 oaybyanya^x p xn
r « VSTiJ ps-iyE’ '? y v n r ’ 1 pK yi^n-JiV* : r^V’ I ’ xa .1
.
129*126
pm
,1980
,
3
’ air^n ,101 'mi ,i3” j? ujui