Page 84 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

78
JEW ISH BOOK ANNUAL
-twx "pi o#n ’T tnyi,u -uibnte lyaipyasix tr: rx yi'b’Tnjrr
’Tnxa ,V?n
7
U
015
x pfi ly&ipyj tr: t i x rx ysiT n .nanna o ^ n
B$n px pyb w i r nyi ps ptrayna’iyji ’i ps pipscnyaitriTX rx
•yji Di’s nymb x ixfi rx oxn nxow x — yaV’n px nbpmtnx in
ly i ixfi ’X lybyairrixiD nyi -ixfi *»x lytwyx lywiyfiyw x ?yn
lywxyiayn px lyvn?’ ly i nxa px ntf?ip -lysnr *iy:iyixa
ninxiytr1?
ixn —
1935
lyaiT yrini p’p p"i4j*»“T»3 pfi lyaipya pa t x jyn
■Bfixran w r » nyi px trnTsox ix ’ii nxitya jymayax pa t x
y-iyfioxttwx yw’T’ h n^fi-iyi ■ji’ba t x axn ,(xnr,>) dupdopx pyb
.mm pfi ma nyi nTSEnyi axn iya .dxdw px
h pfi ano ’T nabwyjsx ixj pxn “iyVoy: px ]04U h *pix
px pfi ^or ‘rxnaw ’n n^atM* h pfi px pxn l y ^ n pfi n’Tabn
o ^ y in i h ]ic bk» nyi o^fiya *px ixj nxn |yo .fxabiw pbp
ywixnyn'1?// n pfi px -iym p’s ’aain h pfi ,*ina* pfi onyia px
.nrw ir pfi mpfiix nyi px 1908 pfi "insnwnxa^a
TX a$n ,BTBwiyi nyix /P’&i pj?a px jyTya t x axn oicr a ix
pxn px ]dxj. ’i iya’X lyarnya iyr_i nbx px n r
11
jyrya lyax
“lyp’Viiys ur^ynonx ^yiiya Tym ipox’p n px *n ,w t ’ tnjnya
’i pfi lytmyfi ’i px px yttnxn px yiV’ii pfi jyiMtrjx yw»ir?-»
•yunxn px lyab’n oxn nya’a yv i? ’ lyr-y: ]ya uxn lyianbuxnaia
yw ir D’a n’T’abn iyry: nxn iya .pyayatrnx pxn px'nxa lyn
-yuxa iJuyni w’H” t i x P ”*i ”T ’Ti tnynya axn jyo px lya’a-ny1?
♦TnnxnyD'’1? px p’rfi ,pnj»a
■>yi iaxn ]w iy» ywr ]yii ix nybi’Dx: ]yny: nyanyi rx cy
nin /Wir n ix la^nw
7
^ ”T tx pmw is m n nyi t t I’x n1?^
yaybDuv t>ix iyiiy^ i^jt oy px — lyaxaoix lymy: i i x i y n oy
.wxyiayn nix pnwyj iaxn cxn
nxmya ]a^n cxn lyaciw yw’i r lympyaaix ]yr_i ya^n ]’x
yircii t’x itx — ]Viw yaybubyn px ^x m aw px sx miyby^
T ’t 1 x px Dnybyj t t t>xn lynypsio ]ix n aw nyi ]is lympyi
’a^ WDD’^xioax iynya t^x yiyccxaax ’i ixn ,y»T^aou nywb’is
.min-naVn x px lymaya rx ’poa^iywDxp .w ]ix ,w ir
7’x lympeins la in y ^
bxx x
1 1
pxn 1927 nnx
-lynnx i ’T ]ix nyTb 13’iwy: n^ay i nxn oxn .cbys
.v
pfi nn
lix lyT 1? nay^by; nijn iy»
.m iyaija-]ys iD’n pmwya
lifi
x .ibxnynxw ymy^bynxa ’i Di’mpon px lyaib^siyi
,lia*ixrranxe pjnaybD’s iyp_i ifiyimyaxTis ’i i^x yDp^^nxa n
■3