Page 85 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

SCHULMAN / YUNG VILNE
79
ny i e a p g n oflgni — nyaerw y w i r m obpmoax i n p x n ynyiax
.moxnyo^ n y i in r n y i r x nyony yaw n nxa i s m o r s
oyn yayVoaoir t o x lyaipya iyae?r iw a w a K a ytwny h is
■wab
iSMfr’ v rw p o ’ a O T sm oay rrx lynya e a b y ^ E X lyat’ t
m r * p x ny i* 1? anbaxT x pyayaonnx oxn ny .bwyn yun.T onnax
urbaay ,w i r r nnx pnyn yjr’aam Vxs x pnw yaax nyoyew egn px
«oy IX ,n y a y w n x ’ ,p n w y n x ny oxn upt?’ *pix .w xynayn px
■31s x — p y b t j t iis *iio D!?a px
a
'
iw t
''
iw N y s sT n rm r a p yn
."psxp// — w i n n’ ix pnyn bxoayaxi
ya^n -aar 112 rpwxna o sa ly rn p i n s n n x iix p y w torrr
,yiX
3
Kp p p a n n a w x oxn n y w .y&ina ny i e a pananxe lynya
l y a a i ^ m n iik l y i ’ b p n w y a oxn iix nyny1? x iymya r x ny ixn
r x oaybya aa*tf? n K ’ oxn pnans nn x ."pm pyn lyaanbiaxnex px
2
.Votbp r x oxynsa tt - ny axn
03
t
3
sy*? r x y p n y a x 'D m
h p s iwayayaxa lyaipyanxe lyaer o’ Vya .w D^ ’ snsrc oy m
agri oxn ^nyBbxn iabr 112 Qwn n y i r x nnx nyannjx-nynmw
Iix,/ pn xnEn x e ny r x ob^sny i o’ bya m nyax .y*xn2 pmwya
3
*tnynyji e a D’ x its nynya oxn jya
■nyi oxnya d^x oxn pxofrip w a tx ,“p x Db^snyi o ^ y a
.v
n y i ’ 1? ooxnaya e x ,)
8
» n y a jr x lyaipya r x e x i s rx ,1923 r x ob^s
Iix ooiiiyaonx e x oxn e b y a ."lynya oysy* r x n y i ’ 1? * i r x rx iix
X r a oay^byan^s oxn ny oxn n y r b im jyaiaya e x 22a oxn
iya**a ny i .o ^ p m o i s opm y aon x p x n yfrx in iix nynoayaxns
in n y i iyr»ya r x ny iik ro x a nwo lynya r x oyx2 p a r o y i iis
h iik — pyV c x i imaya i n oxn ny nyax .an nypwy&’ iw n y i p s
4.naixnwnxc iyam e x 22a lyanoya oxn lya oxn p ’ -ana
yny^T e a osyaynaxa e a nya r w m p x n nyaisnw yaar n
oyaya^x oyn r x nxa lyaaaoxw ynyp’ t lyay^b o ’ » iik pynoayaxins
Iix — lonoonnx yayboaeyi on^w xnx oxnya r w p x n , , t .rjnp
1
X
3
lyaipyais lya^r ymna n y i is -lyaiayaenx 01a
oxn obiy ny i
•rnyb nwa ,ny*?axn .x ^bxn n y r ’ b m n y a e w yaan^
"ay.TW’ T?’’ ny i oxn t»t lybpmoax is yeina n y i lobxnya io x
oxn oynyoa’ x o*>a .(
1945
1876
) rnysb^n pbxc nyamw nywxyn
— np’ y n y i r x osKwyasx wo^np ,ioenpoiaKia
h
o a y ^ y a ny
,101 'an ,u” p
’7
,"virn*a
3
n iid la’ injx n «a„ : o^va nobw .2
D’N a^-1 T* ,TI — PN3*7ip ntra« «os ik MtfwBywfi ckh pnns pnx
.18
o?t
rx 102 'an
ip’
3
^vt r x .101 'an ,n” p rjimgj n /'d’ n j?t iik ciypya
.1925 px lan^va BJFVi
vxn
ny cxn nnv nyi’ >
p_n opmvnya’ N
.
19*18
10
” T ,TTX
1
: D’ ^ya
.V
.3
.
21-20
1
C” T ,
1
V'S
1
: D’ ^va
.V
.4