Page 89 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

SCHULMAN / YUNG VILNE
83
TK px yn^aya -tmVxt: rx ny^'mai’
h
fyny* iyr_n p^wnxE
-aaKVxa pn a^a axn ynsm D^n .iyi3fD,”n:nyn ywny'raorp yny^n
x
sxj
x ps "pin *n aa^nnyn p’axaya px Dyinxs ,a”pwnysyw
T
in
ynyxs nywrr nyrr its nyaora x
px — ayxs w a r ]“7XJ
(1936) "x\, fyarVaxiT ynjT D’» axn yiNT .yrxns nyn ps nyaysw
.ypnyax
pk
’Kyfl^T’KrK ’Kpnyas’ix irisya
(1939)
"cyp^noia* px
arcnya pxw pn ps p'^mysnx'’ jawny nyi rx pw a#n yngm
■nxs
iid
nyi’s px* /'wans nyrxnpix nyn,, oy^yxB yrn pnwynx
ypHnynns’ix
h
/ p m
pk
"nnn ps p*nya*
,":xa
,1939 *Vr "asrpis,, nyi rx p p ’i aoyhaisynxs rx "psmn* yayxs
naxa
p x
yayxs h .nwn'?» nyi ps nnno’ix ]nxs ownn m s *py jx
jxt:x IS t k rK aTswnyn uxn jya px ywas^xpxsN ix ismyi
.pnm ip’nayaip oyn *pK
"Dp’ihxnv/ px (1937)
n y i '1?,, lwi'rtm ”m
yawny yr_?T px r w
,anxvt 1^2 nyaora x *n apyhsajx nynypsio. onnax nn axn (1940)
-yO'Opy ywnyVDorp yr_n ar»a .in^xp ps tima px nyp’T 1? x *n
aa^nmyn oxm ynyxs pxwyi ny axn ]w:yan yr_n a^a ,|a}yan
"his is rmyT ,ugbp Thxp ps vh oxn aTsnyn axn ny .nwhw
*pix *innx ix ]ya*_n lyarhaxT ”*ins n m aTsnmyn oxn jya .a^panp
nyn px ar$nia:y a’a ingnpa lyanyxsnx px ny .ans
m
nyo’na
•yax pK iuu^tpn h iis hy’syso — tD*?y*in nywnxnyo,t? nywn?s
inynypxio rx W o^m — oyhy^yh .x px p n aw ^ i apy — ypn
.ynyxs nywT?’ nyn px Jiyn nyn nxs asyT oxn ayxs x tyrya
-a$T yjsr pyayaa’inx axnya ahxayn piw oxn nyhaxm pnhx
"apxna D”3 DyTX’nya m s,, fix (1935) w n rK hayha x„ lyaji*
.tpvno’iH y^’a w ’TK -pxsxaya ynyn a^a ox^ nyn**1? — (1939)
Iw’iyywya-D3» Hi is oynnVx n a^a ,a” paTrsxn nyoyha^aDphxc
nyp’aom
x l ’ T
aVp’naax oy px ^’ix aaip oy tx ,]pnxa pxn —
.ayxB nywT,>
Iix nyn’1? ^yaai'p’snyn pnwy i axn ’p'cnanywaxp-ypnyaw .a
asxmar ,]xa iwp^xs ,]wa^,n x pxanxe nyp1? yrn .iwrxanxsyn
I’x ih’sx px i^ is px inxnya lyanrya )yr_n ’n .lyaanysxn px
ny oxni oxn pnwxa nyhnma ny axn i^Txanxsyn yrn px .ypnyax
-^x yr_n pyayanya-’K ny axn ranyn iix an^nnyoax px lyrya axn
.oyDynsa-’x px oysxaynsnyarx y:ya
]y:m
oxii
/lym^’snyn ywao^xyn pnwya axn pity1? nwa
nyn anyn^w ny >sya inxa^rcain x a^a lyajvnyayvni tsniya
nsipn nyn ]’x yafr^n ]’x lya^n-nyhyp ’n px lay1? ]yma -lyaynx