Page 90 - Jewish Book Annual Volume 40

Basic HTML Version

84
JEW ISH BOOK ANNUAL
■his tr i "iyn# lyam iBhKtmyx yam .manfrarDfryn1 ”m
hi
iwiis
x *px t»n^ Bn#ii
pk
ntt
’ .B^payn# n y i px prchwnyi pnayBw
pyhayo"}#© ay i
iik
B”payn# ' i Bayhxa
iik
aaiays#fT p s hxnBW
■no# iy:nnfr”snyi aarihaw x pyayaopnx' BKnya
bxh
-iy .pyfr lynna
/'aiDW-iyhyp p x ^
"I’m nya# yTBXo ,y>a#TK ynytra p#anx£ n y i ’b oohxni i y r ^
“jyiyn p s aana’BW x be# t t b'ps nyi*’1? n p x .maann p s ^&ya x
T in T’T Bc^n hxax p x oyanx nyhyT’X ix
m
p x oy nya# , y s x :
.7
kd
nynyBna x
lyam B^wa , *
t
.lyhaxs
iik
nyrV p n w y a B#n> ’»poa®n, » p s
-op1?#© k b’b B sm a t»t.
mn
ny iik ppb#b yhx’sxo *pix p n w y a
hwa n y i nya# n y^ o n y ip j ix x t k hatwrnoia nyn .]kd p y h a ’B
.•^y1^W''T,
v
:
k
;.
pk
xsia
■ayn# nyn pyn nyi,l7 yBTa’SKn pnw y :
mrt
ixnxp pwaw
jayvt iik ^tr^Tts pxa nan p’x is iyaya oxm iB^posnp pyn ,tr»p
ia bek px luVxnyaarx
aasrw ny nya# — i t r v ’DaynyaoiK
ymrnyjja’s fsiK iBPnyhaorp
k
*pK BsyTyanya^K Bx«n ny .is*!
.BWa’MnXE , ,T B#«l ny |1K t£PTT> PX "iyT, ‘?
am ,]dik ip^BnNrranxE *pix pmwya. p # n n y^ v ra a p *i oxn
p yh p p x pip nsrn pk pk am 'S 'ny i "iyn pk "in iT^nyB a ix ” T
px ytyps^o yaxra^aya ’i — ,rr pzm s B^paxTa^aya x x i i x i pk —
b#«i
om
BoyayVy b&'itt n y i nya# — bxbwe# n y i ,na, atrniB‘np
IK py a i s
n y i ,iexw i s aaxni n y i lymya pk BnyBoraxa ■»,t
ny i D’» T’T p a ’anxs i s jh’Tt ny i px — ih’sya y n y n i s p in io ’ix
niDxnyB’1? n y w ip n y i pk in y p h n r x t * px — m tatnya^ n y w ip
. y s ’ i i r i B
ps itwan ay i inyainxs is DVDynyarxuse lynya y*?x ]yr_n «t
y»a d#i pranks lyaaisxw ynyn i m px niinsnyta^^ n yw ir nyi
Dh’sya ”Tp#n nyanyrr px a i s w nyttpup ny‘?y:#, s ,,i#nt3 nyi d’»
iy:rr
a#n
py#s ywnp
n
is ’K , y
h
is ^x BEKWDiy
xj
xtx
b’» Be«iwnyiw3 x oVfiya i ’ix ]a#n
.nyp’DKhp n ixa. lymrpyj
.ypnyoB ]’k sk ,ys#n^x ]sx ’x n y to sD ’a yiyuhy ynyn
.i
■’i p yp’un#! si iix ya^’ii y w i p n ByBa^nxs B#n nan^a ’i
lonna ]’x lyaipyaaix lyrjr nyib’i r a i ’ yayhB-y .m-iyphysxa yw
PK in#fltyji BaxnayaaiK ]yr_n pnyh nwa
iik
ixn#p pwaw .pn in
-axn lanhx .urchoi-i p x nyann p s pnxBwya
px
nhxn nyn’h .yah’n
I ’T px la^hoin px nanha » i aay^yanya’K p # n yi#na B^n ,nyh