Page 102 - Jewish Book Annual Volume 41

Basic HTML Version

,awpV
8
onynmx ny”Ton aVsyanxs px on aiya’anxs oyi .pVys
,osp&yaa lya^Toyn ,B*?yn nyn ca px in a^a ynyn ittriyVaain *i
lyaiVa yayanwyasx .na
m
nsn ins lyVpm yaoanyanxs n ps
.onx in asyn egay-iy ny”Tpx ^pVymxs px y^m x *inxnymya
-lyi oyn nya^aw oyray ana pyVisa’a ptrn pp wn pyn oyn h
iyar?T nyiy an i*?moyn ,a*?yawyaBnx mix nxs ayn -lyao^ana
■nxs
7
*?sm,ynxaaxD nyi rx d^x a’a lasynxa is in nVia’a an
oiyaan oyi ipipnxs px laVxawya
n
ps a^pVxonyiimx n iVys
.n*?iys y ^ n y V a a r p r n z ia snx
maVa x lsroyi t*x'o p x ,y aw n -iya r x pnyn o y ixn a
71
s a*?yn h
, n r r a ya ia p s , ia “iyn y tr ra y p s ,Bv’pw',B xnpyao ,n x nuj?',uDVJ p s
, y a n ny a r x a*?yn n .nw r* n y p n y ^ a a m a ’ ^ s x p s a - p ^ a o n
a^a r x n ."ynVxaoya,, p s i n ? PV o n m i x nx s n r x i y i px
T a tx . a ^ p ^ o n y n n w t x a^a px a ” p ,’&nxaa” x t x a^a ,m i x
-113
o y i pynx la**1? t b tx ,".n5ntp h „ o y ix i a a^a p ’a -ix s n y n
,a*yn n n x / 'n y a n x a» a isn x n r * * oyn
i ’x n n x r x i n w a n
n u n t t ] r x ny ay a^x p x n y a ’aa^x m i x a i y n ,yayTnx inznxs m
.IDJDJ^N l lV?N l 1!
■yaix lams nyi rx inx in anw mxa ipmyns oyi rx m
nyi px ox-Vax nax ^aVxawya yuraaxan n ps a^paTynay n dib
n
7
*»x—lynya i'w rx ”T itpns aog-iaayp nyi .Dmax-.nma
px .iaxa lawny nyi rx —,pixs yaoisfi h px ^oaxm yawn
lyam oyi tx ,y*?is lynya iyamlayia-ixs h tx aanya t t oxn oy
nyaya n ,p*?ys oyi xi rx aiya n itrms Vya rx tx px ,"anya
”m„
yiyn ana ,oaanyanxs px maxi yayVaya-aya yiy’n o*a lynns px
.mawn px iw ny iixn
r x iy n : p y i s i s n o n lynya ixa t^x -raxa lawny o y i r x nnx
-ya y a v rV sa ^ p n l i n r x px yp’ BD’ X n w»ay px ^nyVaoa’ p
p p a ^ n r w
t$n
r x — ? D rrnx-nma n y i n y ix oxVax nas ^aVxat^
p s ixa x t ’ x DiTiax-mna n y i Dan ,’ itx t ’ x'd px .n y i pyn V rm s
nn s p_n i s m x ^ x a p jt r x ^ ,’sw*’,>3 q is m ^ a n w*»x ix /'matrs//
yVm im i s aaix^sxa oy'oxVax nas •’naV .nainn n y i ixa px *ixs
-p,»a,»'»n n r s px o^xan h ap ^yapm s taxn i y lyayn nVa n ^a^’ axa
nana / in^ nnx i T ^ n x s aijn ny lyayn lynxVo i s px ,aayunxD p n
px t i x 'n x nax rx 'D . " I ’ T p s iD’n D m x aVyn n , , aVijnya a$n ny
■aayx n T’ x rp n ’ a nxaxT 1x11 /'ayaw im * yn^Vna oyu;x mVu;
-yaonx h tynyVaoav t^x oyn nxV’ Vm t ^ o nyax ,mass yVxn
px pyV B ’ a nm px ayipayp ^aVxawya yaoanyayaarx px yaopija
— ,o^asa x ps asa
d i s
i n aa^nnyi oyn ^ny1? p s naan n y i a^a
96
JEWISH BOOK ANNUAL