Page 249 - Jewish Book Annual Volume 41

Basic HTML Version

,p^pna .pMuwya n nm n a i ynxpa oms pmnna o n s a n y aw
.rawn
,Vm
nn
,mnmynn n a i .nsw m w nxn1 ia . n n a Vn 3 Vx n w1a n a wn
,pVpna .onj xnr oiVw nxa .Vxnw> ’pnx m s n ,d*jh ’ tJip’V
/ay m ,ay/p .
3
"awn ,naitj nana noia
nxnpa anso nanna wip’1? ma wipn , ^ n i n naw ( o n d a i p )
.2"awn ,nxoo ,pVpna .rrexn pnx1 Vxiaw mtjp1? ."Vnin naw,, own
/ay nop
nx
3
’ .nmaw man p2ya n n n . i » i w n p w x
1
w ( o n d 2
1
p)
nama *nnnjw man/, nnomna Vxnw> •wiw1? mpw brnn poxn
/ay D"i .
3
"awn .pVpna .pya an nwa nxa .jmaoax^n my
apy nxa .nnow T iy a nnyn om xn n n n n . x i u w i x i s i w
/ay
Y i n
,ay/awn
Halacha Publications,
lIXlip” 1? .jxai’ n
^Dr
nws dx1?* nwa nVnxa .x pm . n n a Vn a nwa n V1ax 1 n u ’ nw
.d ^ w v t
,mpnai mornwa nxmn1? tiaa Wian nan v,y tJpV2 .naxa
/ay nnn .x"awn ,r*?pna
,xnn3 xaa ,xap xaa nwaoa Vy . p ’ ow n o s
1 2
m m y ’ w
.D’yaiwn v/y mnon nny2 .TVyo na^wn naxiw omywa .omos
/ay 283 .x"awn ^ n ’aVnn nyi ,rmx ^Vpm
Va msoin m .wnpn v/nxn xm 1? p n r nxa . n aw Vw d
1
n
1
w
pnx1 v/y wma oisn1? xam .mxa nmyoa nar1?
12
m nwx n n ’w.n
.ay/awn ,pnx Vxsn Vnx a*nn -pnx’ V
2
.nyVssxip il?ns
2
nxa .o"wn mmoi naoa *?y oViy «n . □
1
n n s
2
a n s o n w Vw
nma mw n .Dnyiai mm ’warn nwan Vy nma nwns .p ^ ' ’Vni
nanan nnVm m n a nVm .wtrnxnxjy1? nnnai nxa .onrm owV
,wtrnxnx
2
y1? nma
0132
v/y wma osm .ynxnw nya an nxa
, r s
,u"'p
,/sn Dy/x .3*awn /'pnxm nynya rm , oisna ,pVpna
/ay Ta
,naVw n n .onam D’wm -naVw Vnp’ . D ’ n n s 2 a n s o nwVw
D’WiTfi
,nnxsn may onmip .aiwmn pnax naVw nxa .mwm
wma rno sm .nanan
*132
poaxnxn pynax nxa .mains naoa Vy
/ay ry n .a"awn nyoix1? nma 3py ,pVpna .n’winmi nnyn oy
.rawn
, V ? n
n n ,i^pna .p"n»wya n^aVn ^m a a n s o n
21
a w
jam nn nan n Vy norai nia . j a m n v a w
( 0
n o
2
1
p)
Vsm xnama ,p*?pina .aVonaa
7
m m lTabn nan n Vyi aVonaa
/ay t r ip .ay/awn aVona n n n wmpn
.onyiai nmnn Vy n^wnn .o"wn nnno Vy
d’w i th
.
a
■>•>n m
2
w
.nanan *?w p*n oxy nma miwxn Dysa yma .yx’p D«n nxa
nxix noia ,rVpna .nanan nnVin o^n1? n3T ont32ip lay
/ay n"a ,2/73p /3"sp
, i " v
.3"awn ,D«n
KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
243