Page 280 - Jewish Book Annual Volume 41

Basic HTML Version

.ay/awn >'ian ,D’ t o n ’ . . . ’anan nwa annax ’ an . . . v,y nmn
.myiaw ,n’ Ti ,Bm :
mnaoa : jainn ,*p '
t
,x"’ /r s ,n"x
p^in naoa ,x"aann ’w n n . ’ *?•>a w x a o n n a x 7a a 1a □ i ’
b
oisti
t
» ana ’s *?y V
t
.’ 'r’ awx'rx Dmax na aio o r la’ an1?
nxa Dmxai nnyn m'r’ apB mmpa ’ai’ x ,xiaa mn’ xa o’aiwxn
y"w ,amay 12 .a"awn ,pip am noia ,D’ t o n ’ .‘jxsn nYw am
.nniay
bmn
pnx’ ia’ an maiwm m^xw . 7 r 1s a a n n a x 7 a p n x ’
,maipa ’xnai B’ai’ x ny t anaa naiwxn1?
b"v
."pnx’ nxa* ,xansa
jiaa ,a’ t o n ’ ..mana B’ toim jiaa nan n ’ ^y mnnsai xiaa nnyn
.mnnsa /y n"n ,32 .a"awn -D^wn1
...’ aaian ‘rxiaw na i n nan1? D’ nan nso . ‘r x i a w 7a
1
1n , ’ a a 1a
ann nxa . . . mxiaa oy 1* ano Tina naiwxm oysa mx1? xx r
: na 3 .rawn ,D’ aianp maisx—Dto 7iaa ,a’ t o n ’ \ .. ntonn nwa
.nVsn ma .* .mxa nso .a .naiaxn nso .x
I s ’ ana s"y y’ sia ,n x ’ a n a o a ‘r y d
b
wn ’ a n n a n s o
•a^p pnx** -ramn yww’ v,y . . . mmpa ’ai’ x oy oisn nnnnai
/y rop .rawn ,a’t o n ’ jiaa ,a’t o n ’ . . . 7a
.nx’ a naoa1? "ynr nix# ’ aa’ o :nso ^‘na
mmpa ,ma’w n w a naSn nyw nnwy nsSna anyw . d ” n , 0 n n s
i ’ 713a ,a’ ax_l?n .onns am ann nxa D^na'rn D’ xwiaa morym
/yi ay,xpn .rawn ,’ anna
ysn nso ’ s ‘ry m’ram ynn
}wb
maSn mx’ p . □ ” n , 7 a ” n s
/y x"p .rawn ,nmoan ,pna_’ aa .D” n
.D” n ysn nso1? in isa nnsa ‘r'ris
apy’ t» a n a ’ s *?y nnnn ," 0 n x n 1a n a « m a i w m m ' r x w
.mnnsa /y 503 .rawn ,a’ ax_I?n nB’ ona’ aix ,a’ ax-I?n .onaaopia
tsi's
fnDus ,tam
.noian nyian to nn’wxm ntaa^o ‘jxnw’ n . ‘r x i a a y , 0 p d x
.mnnsa /y 352 .ay/awn ,oaaxa ,D’ toim
noia ,D’ toim .paia w’Vx ann nxa ,mYsnn □‘ny . 1n ’
b
x , p a l a
/y n"ow .rawn ,pip ann
.D’xma D’B’ ,anyia ,naw sjainn
D’ any d’w its i D’wma ’Bip’ 1? .nmn ’ p’ sx . a p y ’ , w ’ *?r ” a
.n’wxna : x n a /y
317
.rawn ,nwma n ’ ax-'rn .yiawn nrwns ’s'?
mx’ aa "annax maroa nnwyw nx nxaa . . . a n n a x ’ apy ns o
,rrap .rawn ,D’ toim .7i’ oai 71’ oa ^a to ‘rawn noia.n oy ‘rpi ann
/y [6]
,v'b
274
JEWISH BOOK ANNUAL