Page 99 - Jewish Book Annual Volume 41

Basic HTML Version

n x p x niVny a m -
jut
,p n n o ia nyn ,ny n x — mVny p m iu n x s
]yn a ayw n x s i y ly a y n VT’a pnV iw a ix ix ,toaV -ynynax w «aa
a ’a /V
t
’8 p ’w p x i m /'iznaxTpy,, ix n x ,D’x in n ixa asnVaax ny
oxn »na’«n nyn rV ix nya ’x n i n x aTxV nx nnnn t?^n ny lyayn
.Vnaa
t x
n x p x aynanaya axn ny
.nniaa n ayn s a^x n x 'o p x ,.nnxn nyn a*a i n a o y a n x s oxVax nax
.n y ’oa-nyanyn
pjt
*pix V i tw a nyaoany nyn t3n ixa n x o#n nyax
tjj?, t3v*n ny oyn ,a*aya
pjt
p s manna yVx *y»ix o n nyao snxw nyn
■ rn s fawny* ayn p y n Vsmix nyn n x ,o n a x n"an yam to*»a n n n
n x yam naiBK n .aV iy x n ia x ]xnx s ypxa
t w o
x
,a$a p y n ,"B’x
oyny ’ n x ,n y « s p ? # a n nx 'o nya* ,rVx.n tna nxVxa
,naTa
x m
oy nyn# on x na^n i n oy awyV ,ny” s ayn ix ana^x ny iyn V$a
jwmx na»V oayjwp n x n a r y a ,nynynaxn 8 n x ny .lyV y a x s apaxx
.pnVa px Vow n o p iV x s n
,mo nyn iVnnnxs ixa n x d-»x n x s a n x i i ,aywnaxVa oxVax nax
oyn p s mpa ayn p y n / ' s ’x a n s tawny* oyn p y n ,r r p n n tx
n anynya m a x a nyn p s pnxV p x aaiaynnx nyn p y n ,oxaoxp
a*p " a n sy i / / naiax p s waaya nyn tx px ,onyp’n sN aya px p$V#ya
D«a ,o n y im x oyn p s nyVyp oyn n x ,jaaix a n (a^payVaya nynx)
-o«a p s n t o a a nyn p x , f w a n * q janay p n x , p n x nxa ,a«nax
n n a x ix n x o$n nyn iV’s x iy n ,a ’a ia a^wya p s ,]anyn yp ’a
p s n n y nyn n x ny iyn n n n y p x aanxs p x ,onnx ayw a syw
."ixnxn n x axa u p p x n ” t„ : a^aia D’Wya
">aw D’X S 3 t»t p r r a oy . s ’axynyao p ’p a n n x oxVax nax ,pn
p x nyaay nxa ,]yayVx n a ix s a m ,nynna px ao^na p s jyaaia
n x ,a” p ap y sn y s ixa 'PP’n x ix a wnypaya p n nana ,n y :n $M n i
-n^s ayn tu — n a ip n x a n x s nxa aiVa px
m i
p s ixoyV ojjn m
nyn i s p m x i ’T anayn oxVax n a s
.ipVynnxs i ix « t jyayp’na
]ynjT ,p-’T a n iVjjt r a ixn px i« t a n iV^t n^a nyn
„ma’W’
i n aVo’n a nny n ]yn la j y a x a - a r x y p n a n y a ’wnyn -w nxna ^n
Vsn a n
nyn i s a ix nn anyp oxVax n a s ]ix ,Tn:ix nyaaix
x layasu ]Tia
t
>
t
ny ayn ja n ip Vim n^a ,nyaana pn
q
x
ayn oy
.n ’Van x p x pVija x nn nxs ly a ym so n x ,pawn
asxnsyaax T’x "na’W’ n «
tx
,pinna«x nyn tya ipxa n’T
ixp
ay
,n .tyayVaijns y ry n ’Vyn Vnap s a ’a a w a y a o n x ^n ijVxa ’o s a^a
n m x a n p x ,oxVax n a s
t
^
x
'
o
m
xtx
]Vija iyn iya ]yp m ,’xnnx
pjr p s a s y ayn p x .n a w
pjt
p s iwnyanxanxo n p x lyaann
Tnaix asiw^anxs ,»nwyan ms^o nyax aaxanxs "na’tp n « .p ^ ’o s
- xa n ] is aa iasynxa x ixn x s nx 'o p x ,a ” pwnyV” snyn n*»x a^a
i n ipyVsaax iwaaya n .na’ao n p x twnyywya n p x p y a p x n
KNOX/CHAIM GRADE
93