Page 133 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

irr»*?K
W > H >*
t
YT BO’ to
jtjop’xixns ayn 7*12 annas
nio
n in n .ypnyag px n'loxnyo’1? nyspnr nyi pa naipri yowny n
yixns n y m r nyn pa mo’ nyn nxnya m^bya px 1900
— 1870
pjp
YT pxn oy oxn joanwo” ? h px .obyn ny«: nyi px moan px
■nxs )yrjT t
3
<ny“Tanm^,» 1019 ayn pa n*P nyp’syan n px pmxa
px ]ya .nypV px lym^xnyr ym n yowny h nxny* oaybojay
-y’xxo^x px iyax“ia y intwns pa jymnyn o” x nyi pa iwb px
.nbyaiyrxn onxa pa ynyxa nyn is pnya
ja^njyx
52
YT h pa iw»a pnwya px«n oxn onyoan ybx oy&a
,nxaxa mn: .mynaim#’ ayj>: ayn any prrnwnxB (1900—
1870
) nxs
.ono lynya pw jypjT aV?a:yTxn p»^a ^xowbyny i n /onyaoy1? .:
n pa yoonya h px — pjxnp p'ooiu lynyi px nynxwnxa nor
is oxn ax:p Pxn ”T tx /Ob’anjn pxn pyb p ’baya lyrjr oxn
onx» lb’ax .nioxnyo’1? nyn pa pms pjnaybo’a in ]yx ” i px —•
oxn px — nypb yooya yrjr pntryjux oxnyi pw oxn nbyaiyrxn
.tnmycnyrpx o:oonya l^any-r i ’T
n y i uyn p nw y j i lo y x s ytpnr* ’n p xn n-aiprv nytairny nyn p x
px — ,axw px y ’jxnynxn nyn pyn ^o^mp^x h pa pyb pynw
px — bxa ayn px ,nbixa nyn px pntra ayn opnnyxonx pxn
oa$ nyax ,ttiatfw ny” T px p^oananx lyny ji ] y j« r ” T .y^ ibxnyn
_xa nyoyaw j y r j r oxn ]oyxa ypnxn h .bxoaya^iyo px iv o ’ana
nyawn yaxap n x i n Bxny : iaxn /, ijw i inu)ij,?n ie l m pxnya
.nyoysw ypnyax px pmxa t»t iaxn oy oxn nyoan y p n r *n nnx
onnax px w xm p xn tnyTTuvnp pop’x ix n s a y i iib ann ix a^a
.ypnyax I ’x y ry xa l y w n r “iy
*7
px ix^anx a y i lyam xa p o y 1?
oxn 'ly^pya T’x ny nyn^x
.1890
px ypnyax p’p lyaipya r x wxm’
■nxa iy:i?r oxn n yn^ bxx x ixna .b.’ iayayjinya,>x
1889
px ny
.1891
px "pyox^a’a yw nn h „ p?t px i s n s pa tn^nya oayboaay
ypnyax I ’X oayby; ox»n w a n oxn jirVnayxnx'’ lowny oyn px
px
na’ao
h
.yixne ’x
nyn’b
’x
opnnya o’j x i s or?* pa
ny
oxn
ybyiopybyorx lyayianN o«na o’: i i x nn
y m
]ynya obxayn nyax
otp j
]ix
pnwya p w i n tx ny oxn nyanyn .moan yon^ra^n px
/ib’Bw is nbia^a
lynya px
ny
oxn
ybxn
y : y
o^awya
125
.X