Page 142 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

134
JEWISH BOOK ANNUAL
■nyn p’ u a n 7’ x o$n .7ixns yay^asx^yTya 71s, axyaynayiBx t*
7ix ’max'? nax te jx — u j j r ’ n 71s jayxB-BB’ i.n ’jn n n ynaa a s ’ in
7axn pm” 1? 71X 7’ nysVxn m ^ j j r n 71& 7Dy^s ynynax n .a” 1? ’ axa
1 ’ 7
jaxn ” 7 nyax nyayVaxns yayVaBXtrVyrya B’ a
7
ayayasx x ’ *i’ j
■yaa’jn x 7axn y n i ’ n oxn ^y to ’ a yaoanyixa yaxo ’ n b’ b axiaxa
” 7 nyax — p’ Bpxn’ n 71s ,y’ xxiB’ i x 71S a’jnB xa nn PX.n
” 7
.b t b
/lyayVasns yaytoaaya ya” aya^8 »■»» jayayasx nn jaxn
- p ny i’ ^ y i^ x nyn 713 7n#iiya aoi'?3i2’ xxa ypxa 75*1227
vnr
’ n
7’ x B^xn$nnx
5
B22X nyp’ aVy? nyn 7’ x isroya nyax 7^:227
” 7
.yny
7*yn i a n w axn a” 1? ’ axa .y’m x n a u m n j ’
7
’ x UK lay1? j a n r
nyr*? o“7i^*?T22X ja ix i 7m i i r n ’ on 7iyn ’ max1? xwn ;X ’ aan in ’ 1?#
aaxn ,p n ya ’ x T’ x jpnT” 1? .n jayn 71s .711’ Bxa y m ? ’ a ’ a Vis 7ya22T
a n w 7ya m apais — jina^a yw’ n2’ y im jaL’ na im nyaa ix /p i
^nys^xn ..V .a 22a nx“?P p x i ” 7
nyaaxa p’ r x .a” 1? ’ axa jynya 7’ x u j jv ’ n 713 ayxs a s ’ in n y i
n y m ’ ’ n y i 71s p n s nyn,/ jynya
7
’ X a” 1? ’ axa
7
X ,
7
a ’ nwya axn
jyaiaya axn nyaa’ B 7a,a BTnyaa$ axn ny oxn i i ’ a$a nyny’ .p’ n’ V
nynaixn lynya
7
’ x oxn B” pw’ T ^ yB nyan’ oaxi,i
v i
x tx
a ’ a jn ’ nam
7*?’ sya yaaa ’ a i ’ x y i
227
ap ’ nnyaonx axn a” 1? ’ ix a ."nynaixn nya’ x
"B’ i 7227 7’ x 71X — jynya
7
ana 7*ix apnyayaax axn ny .7yaaia’ aw 71N
axn ny .jp’ nnonx a^xTO axn ny oxn 7ya aayaxa B” pBax7nyn
-a ix ap’ nnyaonx axn ny 7yn i^’ bx /jaV xny ir jx fix V’ aw 7anvya
,B” p’ *rtaia m nynya apnm a ” p^’ aw ypnxn h 71X ,a” pan’ n
5
ix
any” i ,B” pa” w t is V x y r x ayn nxa a ’ a ap ’ nnyaonx axn a” 1? ’ axa
/p y 1? 7W’ *R’ iV yax^n xn a 7a’ a aana’ anxs 7227 nnx
7ix 7ayI? 715 ia ixtyaw
5
’ iaix yp’ nayaa^is x xn
7
’ x a” 1? ’ axa 22a
B
7
” ‘?ya
5
nx a ’ x 22a 7nyn inagaxnynm fix mn’ no y^x 7ix ynyxs
7227 a ’ B nyay” 1? ayn BBwanxB ny .aaxVpayaxTis 71X y ’ axanxn
7
’ x
715 a” ? 1? ! ’ ^ nyn B’ B 71X — n’ 1? 7227 715 B’ v ^ x p n i a n y i a ’ a ,
7
n
.anxn 7^’n?’ 7227
■aVyn 7^’ nx
7
yaa’ o x 73x1^ is aaynaiyyi axn naxtejx
7
aixn
,
7
Xa nyay^a’ aop^xa S
W
7
’ x nyn’ 1? y i
’_’7
7
’ x .y’ s n x n a
7
ix a’ ^ a y 1?
-pVxS yw’ T« ’n a ’ a nm n y a ’ x x
7
i« n ^ 'o p ^ x s W ’ n’ ’ 71s aax^psx
7
X
75’ a 7227 a
72211
'w n ’ n 715 aaxTya* yayxs 7227 .m w y a ’ Dp^xs 71X nx1?
.aianyaVx 7^H ’ ’ ayn 7’ x 71K a” .nayiaxinx
5
nyw’ n2’ nyn 7’ x oynyaa’ x
7
x ‘?ayyn’ x
7
yain nyn’ 1? ya
’_’7
7
x ^an^ ya
7
ya axn ’max*? x ^ ’ T
7
ayn
py*n _ " l ’ 1? 716 7xa nyn* ” oy 7227 7’ x p’ a^axaxa .x aaxanyn oy m
nyn,/ :
7
x
7
a’ n iry i p’ awaxaxa axn ” oy nyp’ a‘?y
7
nyn
7
’ x .
7
’ inax1? ,7
.v1?
x
73
’ Vayi
7
ix
7
ynya.
7
’ x . . .o n n a x 1? Vxyn’ x ny^ ’ nyaa’ n nynax