Page 309 - Jewish Book Annual Volume 42

Basic HTML Version

’w im ,ni’aio nn ’a /min’ aaw . m i n ’ t o ’ k , j a n a a i x
mm’ no’x ’ an nxa , iny inbw ’pbn nyanxa nabn npm min
/y apn
,24
.a"nwn ,pip ann noia ,o’bwn’ .lanaaix
ni’aioa B’wirm nms’a ; apy’ nmaa nso
. a p y ’ , u j ’ bk
'sin ,a’bwn’ ...an nnma p apy’ nxa ,nspia mabn by o"wn
.'y aap .a"awn nanan
maiwbai mabnn nnsoa anpna
. D i n :
a p y ’
, i ” dwbx
,Dewin’ .naba s"y ’ma in y ,i”awsx miss n’Tyiba naann ,ni’aw
.nnsa /b’ a
.y
436
,[
8
] /rawn ,oaaxa b"’ w"y anso 'sin
nwx B’wimm maiwn ,xaa nax nso . nwa o m a x , n " a x a
,nanan 'sin ,pna-’aa . . . T'axa nwa omax n"ma . . . mnx mxwn
.nnsa /y nn ,19 .rawn
D’ l i ’y ,D"aa"in nawaa D”ana manpy . a p y ’ , | ” a w n ’ ba
/y
283
.rawn ,jb’xna na’ona’aix ,p_nan .n’nabnn mawaa
.nnsa /ba’a
y"iwi o"w mnan ,maiwm mimn . a x a w b a ’ aa
dw
bya
...nyranxn a’b bpyr . . .n n x pns’ ’an ...nxa a’bbai my’m
oms ann ,na”nonb’n mxa nxa ...p^ma asya naiwxnb y’sia
.y
ayp ,19 .a"awn ,D’bwn’ paa ,a’bwn’ .anax’ apy’
mbxw bbia ,noi’ nsa maiwm mbxw nso . *101 ’ , a i bw - n a
,o’bwiT . . . y"iw ’pbn nyanxa nwyabi nabnb mabn npm maiwm
.y
naw ?x pbn .rawn ,nanan 'sin
o"wa amx’a ,a’Wimn ,n"iw ;in’bx m ix . i n ’ bx , n a x a a i a
noia ,B’bwn’ .naxaaia in’bx ’ an nxa in y pbw ’ pbn nyanxai
/na 2 .D"iwn ,pip ann
,a’ax‘ bn .mw’x ’mb inna ,aswaa nnswa . ’ aa , x ” n ’ t in
.maian .'y 272 ,mannx my’m
mmx nabn mn’ a> npna ,nawa ni’bya . p n s ’ ’ 1b , p n s b ” n
nxa /inns ni’aom a”aaa amx’n bbia ,nawa ni’byaa wia’wn
,nabn nvyab ’aibiaaa ’yna paa ,a’bwn’ .pnsb”n pns’ ’ ib ann
.maian ,y 29 ,xn ,a"iwn
.pnsbn ’anna ann nanya ,nn.ma napin
. ’ anna
, p n s bn
.("X’OX// bw nnnva nxsm) /y [
3
] ,113 .a"nwn ,nanan 'sin ,a’bwn’
’an . . . I’bxiwb a’wn nwx maiwm mbxw . n x ’ a n ’ n ’ n ’ , b ’ 1
.mnnsa y ayw ,[
1 4
] .a"awn ,mnaa ,a’bwim ... b” ii x’a mmm
naoab mn’aoa mxbaa o"w
. ’ i bn a i bw n o i ’ , n b s a ’ i
’bba ’nsom p ...mabnn ’sn nno ’sb ’as nbna nso xin ,maa’
,y asn .a"iwn ,biawx ,a’bwn’ . . .n i ’awi mny mabnb X"nan
.D’a’wm .nn [
3
]
R1EGLER /SELECTED BOOKS ON JUDAICA FROM ISRAEL
3 0 1