Page 130 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

n i b m n n n p i n
* u n n
n m a m m > ^ n b p
. m s n ^ s t o i n v r n s n n v n to n w nm K
i n i T }
qj
ituigD mmnn .1
nnxs iaxy trnn n rx
imo*3 Vy r rx x n x i Kin nxx-inn xtzna mo’a
^ny-T ^y ’mayw ova,, 1:trri3 *?yonaxa naD1?miroa
m
a’w "i33i vnna’KB
’ana) #®nm ivam maysnn Tina ’3pm xim .nV^a ’n^axn “moannx ’n^x-i
.(185 ,'A , t r i3 “IWX
Ivd’x nnwx-m irx “)3 D3
v
,m*inxn ■pnna’xa ni3“i3 ,tzn3 to it ma’s
ns^nsn n-ns1?n^mi nvuann dam t r .nsntn m ’o men
w -p r
'iw
.'noiaaarc moan,, n1?xmp xinw it ,n3isnn ,n-mxn
*?wrnxn ia damyaiii ,inv3 fisa rrrw sn*nso no mtr ,m noa nnax
man1?V y i aio nnsa x-np1? nn1?^ ’xrnpn Vnp*? m *v r nx maon1?aman
Vnpw ,yap i n trna nx nnvrVtf ,nwpn nwirina ,ht i n s
mpa . i n i T
mnan n1?orr’a
x1?^mm r nx raai x-np ,Dnpaan ia pVmD’xnpn
rwnnn ia a^a’Tr1?mn
V\
t
x1?xm .na
w
naxaw naa tzm i r x i ,na rxw
Vax ,naVin n rx i na^xna nrxrc #mip’aana^ioa n’nn i 1?npannff ,np’yan
-nmn ran ,ain3’v na 3iwn x*?i ,onp3am D’xnpn ms'rs nmaw n1?nnap
.D^n’axn na’oVi nmna1?*wp x1?*?/rnmr
it n^nn pa*nm
r i y s ay
^
npmnw /it n’Tin Ton1?tna -wx Vay
,vw
Vs ayastr ,nan
onpaan .npVm p i i r a nn^ytr ix n ra nnVy xVi ,nnsoa D’nwnn
onnp’33 id ^y lanai nm nxi /inTjp *?ip'•n’axn
nx i t s h DV’ayan
'iw
n’am nmxs ip3i ^x-npn-^np oayi D^natrn anp3an ^ x ,D“ipna3i
in^sn x1? ,D’p’ayan anpnan
^r^yi ,avn ly ^^-in-nVm x’n» ,m
3
nmna ^yi in^ax Vy D’x-npn nx 7’ayn1?m s -iirx no’3t x sd.nT’TnVi n nw 1?
TinT’S’
n^a’isn
D’Dnn ^33
’n’axn
Vyvxnp nx 7’ayn1?no’3tzns ntrx
?minan n’mison noas nsvn ’333 nnaiyn mntrsxn nrnnson
.im ’vs — np’ysv ,nam /rm i a ,X3 ;onnx
Dn-i,s ,>*?ym ip’sn-noas
wx-i3 ^ -
id
1?na’ imsi ,1 ^ npsaxiD-D-ixnm #D’3wn
ih
aid
^y ,«n3 Vrrvmoa
.I'awn nos ,nna»n mison “ip»n
*7
’KO’Dia^ixn oaaa nxxm nna *
,nD’ .
3
.x ;
3
"’ ipn ivo
'3
/ “lawan *?yr /a n a -iwx
m T r a m ino r
,oiB” n
l
.27.5.1977 natran
/'inia1? mw
25
— cna nwx .-inojm n^ain,,
118