Page 134 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

122
JEWISH BOOK ANNUAL
.a^panV -wxa m rnaV aa r Vp sa ,oa maa on nm anna a^nm
anian,, :4n3.miD i m s ’n ’B Vy la iyan ’mason Vwan aa ana:
it
nma
oyi ,a n V i enV’ Viaai ,VaVv a n ’s nx nrsan ,axn msan Vy ,(429-428) "iViaa
137
ima i r x i ,ixap xm unna " in n .po sjtr naan,, Vy Van a’Vaxaa /iaia
onsV <roiaw Kim ,a n ’s xtzm ,trm r y Via axnmisaa Vw napa aVix , t r ’xV
.-inn nx
a’jw nfry ’3sV„ :(433) ( rsaa ) mapr,, :a’xmpn Vv aaV ma’ox Vy a’w
Vw a’tf,, :a*np
t w
Von” aa nt a’w /'(ant y r x'V r K ) axy xVa n’t? / 'nV’aatf
Vir
w t x
’3 B’naaan B’a’aian m x m 'Viaa'a onatr (409) (V'yaa) '
t p t b
’aiVy linaT *riy„ :oman Vx na’wan ,avaV nn’aan :oVp: xV ,naxarc ,tzna
a’aiwxan a n ’wn in x mw ,aV D’wV an ."DinaV nay la V i / na’pa ’axipa
,(w/,D“ia-n,,D“ia) 'ana ' asipa avo oy ,a“iaaaa a nnaa v ,nan .’"xa aaaatr
.aVa D’wp Q’yptra na’xwn ’x*maw
,*roa’aV mna ia sy ax w’aaaw ’a Vw ,aav aVna npyi i r x n snv ’r x i
mar Vaax rcnpai ,ia’Vai laiaa ,Viana xxa
iw
’a Vw i x ,va iax a"Via oaaaai
. ia ix aaaion nVnan naian avsaa vm ,a’anson n” t?yV ixa ’ai
,amaann napoaV nVma ,naana Vw nnan -nvsa i aawa-avsa atraan
(awsaa) n i ia V a’tp,, annan naan ax nrVmw xm i /naV o ixn aim aia„w
nVx xVi nynmnnxVw a’a’aan ,B’a’aaV Wa T t r na xm tr (438)
annaV aasna ,oaixa annan .axsn nna Vx iy ’a’ an paw ,ayn ’-aatjatp
.•paa’V a’tryai ,nama naa /pxaa
'aaa r’ow apy^ aawaV,, aonpian ,no’3io ,amxa a’wa nnanx naam
aaaia
it
naxVa ax aa ,*]nix avaV n-iann nasy Vx ,’isxa ,aavaai (445) ( r t ra )
nt a’w .nama xVi ,Vaia ,aa’ta ,naan xm naixn aaxVa .n^Vya Vtr ina xV
’a^sn iaViya ,nsaa aav ,asVaa ,annx Vy aiaaaan vaioaa ,iaVitV tr ip ian
.annxn vaiaaai va’wa iasyV Ta n xVw , is ix n ,aamn Vw
n n nn
'm
nmian
.2
asiapa aaD nsa ^ m s ’oai ,vaa Vw laa^a yapmm y s ia n nT a^aia
Vx nam ,nnVvn ax^sa mmaa xm anan .'Viaa'a loaiDtr ^ ’aiwxan a n ’um
y’sia xm ntDi ,pnaia ’oaxan n^oia mr .mpm ay annxan ,aiaan pmn
a^aa a’r x nnm xoaai ,a a r i aav ^ ’x nwya xm nx ,a’3npxan va^a
□yon /masix,, /aaiaa,,
1
’ya a^pa xm ,B’3Wxaav nya ,ammxan am^a
.ana
nV’Vn osaa
d i p
,(407) (a"yaa) "nV’Va Vx„ xm ma aipia a^V naan
?iay aian1?// nnxaa omiD1’ Vaion ,a’wa aanm "nn ix nx aVi "ax^ana,, Vyaa
ay aataaa inaxV nn^aan law
,aav aaaia a^V naan "watrm axsa
/ppw,, ma naiw
xxb j
m i ,(415) (ana)
,, t?pw„ xm ,nVixaV nn^aan
naya am’ ,nax i y n ran Vw oanxasn ."*nnax i y ^aa “r iy / /nryaV
/^ i s n -n n s o np’oa’?' ,’poiao
,
1
’^ , ' » u isom ih ipb ( I
898
' i
8
i
9
) naxwiD im r n
4