Page 137 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

GOVRIN / THE HIDDEN IN THE REVEALED
125
O rsnn) "nm nVn„ Ttzm p i ;WQ3ai aViya mnwn anan matrsnm .nnp’nn
Vw lava xm nr rp mn ,Tw a i /aiVnn rp„ :nr n’yo nnma nnpV3 uaaw
(4ii)
.nsmV xVx ,mx Van mwnnnn Vw n33^x nrcnnn Vax ,mm nVnnni nV’Vn
.(
422
) ( r s n n ) " . . .m s s aanaw:Tw n ia ,nmonan n a n Vy ,n3nnx na rm
t ® xm i (ana Vw apei3 b’t b p laa) ia ntwna p’Vxp nyswnw t ip mr
Vax ,mVpa m n sna n ,namsi maa pxa masn ,raan Vy /’paana * tb xo
anV D im ooxa nViy nmm isnna paxm ,p xn Vy mawV B’Vaiaa oa’x a’aian
axyai,, /lano’ya a^xaan man nxw nx ppna traynan ^xaan .truynnV ,nniTV
mVsia mtrai .raan saax nx naiVs /mnaan / rnxV nnxa b t t naVsn / nniann
.a^maxn annm p n n n B’Vann nmmsnai
n v n n , rn y a naiax ,D’pnaia B«avx
b t w
,ap isn
d t p
na
,p ia
Vnnx xV :(4 i6 ”4 i5) ( sn n ) " l it fxn n nV(m„ n » .nnpmi n r s ^ va ’a s ix Vw
’ma i / /|ini nVqai l in t / naaVn ’xnxa / mtzh; ax ny / ,Bp t f nanxV / mia nn
law,(423"422) ( ronn ) "...nam Vin nanx,, :Tw n ix . l i im nx /linaa :naax nV
maxnV Via’ la^xwm p / in T t ra nanxmnaiy nx nnVV ,miwan T ’psn t rm a
mntrn-nmaya
b t
V
x
/ nmaai nya /
d
?V apn ’n ’psn nx / oayaa ’Vx / nantfn nixa BDias ny-xa
.namnn aa r ny / iann nwx /p y -n s f ra
"■’ls n D/’iu,,
.5
,una Vw aViyn m’xn nx aaxaaan ,(432) ( r sn n ) B’T t t n nnx Vw law mt
,□’2013 tm » a na ’x i ."Vx i nix,, ,"yn i aia* /nmaai nyo„ rvTtpa i im s p a
naa ^ ’sm a ’oaix na i y
ny ; "a*Ti nntr/ iD’mwDxn a^amnn Vsa ayas
,
it
T ’xnV maxy myna nxaana nn^tra .axsn Vx nn^aam "D’s io ’an Vm„
nD’x,, :ns3ana amx xaaai m x s maViyn s3tr nx nxmn nmwan nsn3w
(r 'snn ) ("•’nxn aViy,,) ,7!n ia3 , 3,,y i p ’win any
t x
/ ,niaViyn
ra , n, ?0?
nnai . "m is ^ a nsaan,, xm "nnan,, mw ,(432) (n"snn) "msy,, n^wap i ;(432)
.nxia3V , x3nn xm tr / n ia ’x i n ix ,,atn„ ws3n nx xVaa amsyn
□y n p ’oxs naVwn nxV ^ i r x n wiom H ’V aa nxma nt 'isn -nV iy nwann
:amaix apioiVpn :(425) ( r sn n ) "amaix apioiVpn,, :nswa naa .□■>na,,3n
.ynsn Vx nT.Vi nrV / :mx ?iV naix ’3X1 / ,yn pn :amaix apiaiVpn / ,aia nx
’aVy r^ x n ni3T,03 Vyi nmna Vy ,wna Vw inn^ '’Vwnp’Dxio-onxn V
dw
nam
mmannm om v in n n ’ nma ma’x Vw
i i t
x
mr .
ixd
a^ixa ,naw amnn
.
t
V
wx
ix
maVynn nma xVi ,anay
,iasya anxn nanVa Vw / la x y - n r r Vw 7nmp naxiyam naVian naann
.(436"435) (a"snn) "naoa,, nVan n^wa xm ,wxvam nsionn wo3n'rawn Vun
’T i ’i V
d
ay ,nnniDi naVm
i t
nmanwa /a^ap asw is nnwy' a^aia Vy ’13ant T t r
na’oaa, nn’ apiaan ,nVx aman nnwyw ,nnana aim nxnpV Vax o n ’n
V
d
V
w
anyn ws3n'rawn VwVanmoi ,nannn ^xn Vwa^iw a^iV’aan /'aman
nx ix^a ana nnx Va .nnxn Vw
i
3
i
V
wd
ntranm iaViy iiawn aia^a xm ,ana nnx
nms r x .n’Vsn xVi ^a^mnV no’3i vma nxim nosaw nnpmn Vwa^aamn nnx
.(1929— 1889) n3w 40 iV
i x
V
qwd
nwy3 nt may
b id
^
d
p
,naiV