Page 145 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

SCHULMAN / MASTERWORKS OF YIDDISH LITERATURE
133
h n s *nyn
wunv
n in y m o m x innnyaax oxn v o j x w t x i iy n
, *t i s i T s r n s yVx p ’n w ny n n x i ’xaVn m y - ioy* iya oxn ,i?iunnuuDin
nayo - isn nn x .m ^ p o n x ny^n yp n in * r n ^ x ny na o xn n x s n x ,nyn’n
itn yD tm y * ’pojxwmn Vxiaw t>xn p ’s m s yVx in ” nw n n x i -iy oxnnxo
u sxa y* B V y i r w T ” n y t r n n n y i n x l y r n ysVyn , in x n s ysyVoy h r x , ,
un y -n x nyxyay oxn n n n y ’ r x n x onymnw yp’o r n lV yD tm n x s , in x T iy j i
“iy*T n x n a r x iw m x iyny :* ocra r rD ” w
nw
i ” ? n x ^ y n ’n w n y i o yn xn xn
ix nxnya oVyBtmnxs nx onymnw
h
ns nyr^x nyiys .nrmx
x iyny* aVxn nyr^x - l y i y m
T ' b i
,onyn” nw yn yu x h ir a juxnayaxnx
x*r l y r n o” x nyp’nVyT -iy*T nx . p n » n
nynx nx dxt . t t nxs oVyn
ix pyny* ” T iyn
i
V’
dx
^w^yDir ^ y am n x n -o a n y 1? ,ioynyurx y a x t r ’ a y j
loVxn p-iuniuuDin n .ly jm unn yunnyVoorp nx ywaxVxy-nx yjyvwnxD
limy* oVxn n a ly 'T y iyn am rn n x s
h
^ p D y V o ^ n n ’ x n oxny* w a
arnyVpnyi ny-r tra p,a , t:wr,>x
ny*rx Xs nx iya ’ x .'B TD a yn x wnyrax
ony inn
h
nznix
tx
v t
ixp oy .y^xns yDpxnoonx ix -rrxx oauonya nx —
— n ym n V y } x iynyn v a n tra n^Vponx n y i nx pnuniDiDDin
h
iid
nysm
m lo^n ’ n a yomya, lyaiaya nxopxiyn n y i
t t
oxn itnx*T nx x i
tx
nx
x lynya, n x ixV s -iy*T nynx — t n x n x p y v y - i y i x m iw x iTxVonx
^Txmoay D’a O TsyaDnn oy uxn ’pojxwwn Vxiaw n x nyTy^axna,
n y w v ’ n y i n x
n ”
i id
dt>p
n y i n x nnon
tra
n x wayrayownxs
.")H3X"iyo,‘?
♦2
*iyw>v> n jn 112 i
7
nvmpv>Din„ pyuioVmn n y i ns n n nyouny -iy-r
nyany-rxa n y i n s nyaxiax o y i ns losn tr ^aiVaxT x lynya, nx "m uN nw '?
m oa:D” xxn oxn n w o x 1?:*n p y lyayn ^ y ^ ru y naVw— n o x iy
^ '
mw
'T''
.wixt
5
lp’o rm D^n oy lyjxp -isa m
,v ^
n y n y ix a n y i ns lywxD,,
i v i
lyrwnyT t’x nyVoynxuxp nx D^wa ^ y i ’ 1?
,w ivm p „
oo^n oxn ^nVaxT h
.1965
nx t r n x nx y^xVsnx yrs^mx x nx 1957 nx
ix n y m lVxay^ oxn oy oxn n y ^ ro y ns
x caip w i y aix
1829
nx n x n y j i*?xaya tsx
dxt ., porwTy
3
fV x n x in n oyo’D iym n x
^ ^ a x a x - i onx oyT i y .nxs p’ x^xnx nx ddx mnx iyny^ oVx t^x -ly^roy im
ns y’ s x n ^ n yx-np x oaip iV n mxa .o n x n x o iwdx nx ddx-idixd
:nxi^x-iXD lp nn V x s n y i o^a t t op’ i iy iX D oxn — n y a ro y
1” Tns nmw n ’x n ’ P D p n iy i iyT ix onyVnyT
oxn -ly^roy naVw,,
n ’ Tnxi loonw y r n i p m VxT'a iy n y j nsiT ny^ruy oxn nynx nxD-iyi .idxw
nx . lV iw ' ^ a nx ly n yV nx lB y con ym n x ,oy"nyi
3
xp nx i v n o w ” T,0^0
nnox D’a
v ' r v p iv v
BT'QyAsnx nxpmrj m ia^’Toxn nyuxyo iVy^x’D ysx is
T’x (1959) oyn^x ox^yin nx .^poraxp xi^x -lyoysw (1923) •’ponaxp Vnn
lis loaymomx ^ a v d
3
xwtx-i Vxiaw T i n nxn y a D-i’ Dy^onx yVypnyp
ns losnw h onyVy^ i^ y r iDD y r ’ a o^a nxn n’ x iyn ." ix r a y o nynyV