Page 260 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

D’W’o nm o i
nxpia ’r i nat? niaVn nnx
v*w
Vy inV^n vanV
/rana oist .rVpna .aVxayyatp naVrc -iTy’Vx x i r nrca nxa .V’t rn 'i r
/ay a"ytr .a 'w n
op1?: .y^t nxaoxoa i rm nxa .niaio ,3 'n r ,nn Dnyia Vy v rnnn >vnp>V
/ay ra .a'tznn ,Vxr nnp .-tynyaiVxa ntra “idVx ^y
/ay
1008
.antrn ,nnp ,rVpna .nVxn nxxm .wan a n n s >v»pV
tnp’V ,b"b h t t ’xd .s^n □,piD .nraxni nnm *w .N>an a n n * >pipV
.d’did ’aw .n^a-antrm ,nnp ,rVpna .b’o t tb
lnxomx'aw Viaya anaa nxa .Bnyiai nnn ,yiatrn n ran s Vy mn>u> >inpV
n n n nxxm ,an3"r ,-Q-raa ,niaty .n ,*t ,3 t d ,i -iso .w nxa rV a
.do is ntrVff .m n r a v n ,nnp ,rVpna .msom ay napwai
.msom ay napwai . r nxxm .iprn -n a ix iaVt -nxw nxa m in >pipV
.anwn ,nnp ,rVpna
nxxm /pVpna .a’aip’m msom ay .3 nxxm .myiawn an ’ray Vy aiv npV
/ay x^p .D'inn ^pa’so
n
pnx’ n*3 na'VH mam nso
oia^aiVp nxa .B’Vn trVtznB’mia aw n an nmn ’tram ntzranVy
v n m
iw a
’vaVn nso nxsn ,rVpma .n ixw n Vaa npiaa n n a osia .p w s y iaVp
/ay rVn .n'arcn ,D"tryan
nxa ’iVn^a tzn*rsi v'tzn
wits
ay .nxaiy TxaV a’Vnn n x ’a ,rnVnn
tkd
369 .n'awn ,-iyaa’T’ax Vxiaw ,rVpma .n n a osia /iVn Vxm** ia nnx
/ay
T ^ r n na’ty ,.\a ,’oaxa .a^VisVsi
u*mvn
,ii»n i i t n e (>a-nn yaip)
/ay n'o .antrn
naupx-in aysa nxV xxr .
hx
’V
b
ib
V
t
n x ’att p^aa /iprn *nn*TN nnNn
Vy :aam3 .anrsa Vy :xa -na .(nVsni imr ,o"v)V'nxa Vy :a
t d
.^naa
.B’aia nrcVw .n 'Tnrurn ,nnp ,rVpna .a^ama
,rVpna .nna snVa 'nn nnan .mxo-nx,’3tf Vnaya anaa nxa ,u*V^n nnnNn
/ay x'3-i .ratzm ^ a ’ann mnan iyi
,rVpna .nna ’nVa 'nn nnan .pKoniraw Viaya anaa nxa , r n ^ n nnnNn
/ay a"Vn .anrcn ^a^ann mnan iyi
na’ff .napmai n n n mnna .ai^axVr i*ax nya .natr’ nxa ,p-r^ *iv>an
/ay r a p .anvn ^Katns B” n nor ,x-i’rpo
I ’xtrn iwx .omD nn a nnn ^ am ntran Vyanana a n a i ,D>npnn mVian
^VtznTa atran nm y Wia iyi ,rVpna .iVxnana pnx’ ’iV mnx
/ay x"an .anvn
nwns airn -nx’a ixax Vyi .
x i
dw
yoa ina nxa ,mmn Vv nipinp nVan
t^n-n^p .anwn ,rVpna .a pVn n^x-ia iso .o^r oiVtr ,rnaan .
bi
V
v
/ay
, n s m’VK ,rVpna . n s i n la’a-i nxa .om sn m a m inn Vp m pn
/ s i r s .antrn
248
JEWISH BOOK ANNUAL