Page 263 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

KAGANOFF/ AMERICAN HEBREW BOOKS
2 5 1
oisna ,rVpna .w V v a a n i n nxa .mm n Vyi o"wn Vy D’wvrn
p inn
/ a y n'pn .a"wrn ,0’via o^nxn
iran n s o a o’xaian D’ray ’any mxa wwa nnva Vvra raip ,ivan Vu>im in n
.nvVana nty’Vx naVw **y a*x m o ’
d
V
ittmi
iopVa .a*o * n nxaoxoa
.ca n a nyanx .onw n
o n s o nxxm ,rVpna
.Vianms
x
oit
nry Vx nxa n xw : nwx o’a ’yj Dnan ,m in n Vy irv'bN nvu
/ a y n's-i .v a n w /iran n s o nxnnV iy iin ,rVpna .xnpn maw :a pVn
liysw nxa .x Vxiaw nsoa o’synoan o^naVn D’raya inai xwa .p v n ^ nVm
Rabbi Jacob Joseph School /pVpna .XWV'T"D VtJ’Dp :3 pVn .n:onp
.'np P*Vu>
.Wivn,
Press
*ry ax n n a nana nwy nyaw ’anaai maVn ,Dnxan r a maVn Vy VNnaa
w i
.anw n /n m a , , oosix oisn ,rVpna .nyarx Vxnaa nxa .axa 'o maynn
/ a y n"op
aVonaa iana ’an nan D"y novai naa nann
-13
npVnn m o xim ,p>nsnb
12
/a y n"ap .n'awn ,aVo-ia vr o n ,rVpna .aVonaa in: n ’aVn nan s"yi
.taawx non .o ’Van wVw ,naw ,Vin mVu? nanN nn p
The complete ArtScroll Siddur weekday, Sabbath, festival. A new
translation and anthologized commentary by Nosson Scherman.
B ro ok lyn , M esorah , 1984 . 1000 p.
.nawx non Q’Van wVw ,naw ,Vin ap i» Vip nn p
The complete ArtScroll Siddur Weekday, Sabbath, festival. A new
translation and anthologized commentary by Nosson Scherman.
B ro o k ly n , M esorah , 1984 . 992 p.
,
d
x t
m y Vnp ,rVpna .n x a n y n s p n r *p Vy upiV .nmann nuvunn
t i p
/ a y v 'o .D'wnn
n a Vw iwm a maa onaxan nmn nnawi nnxy n ’awV m apn npn i i d
,
1
’Vpna .nxx p"nax oxownaVn o m Vw not: ’"sy nova .aiaxaa mianx
/a y x*y .anw n ,aiaxa
n
o m ry xnama
.n*awn /pVpina .oxmp i n nxa .x y x a xaa naoan nwxn pns Vy n n na ip
.□’ana nw
,lwVa oisn ,pnv'v3 .ixaViw 'naw nxa naio naoaV D’w n ’n ,
di
V
u
> na ip
/a y trap .anw n
/a y r a .n"awn ,
0
’ina omxn oiona , ’D’O ix n v .nVan p t <iip (pnpaip)
nxxm . m a V’wax nwx ’*y manxi nnn aiV’wa nn roN anaa anaiu> mn’p
.awawn ,Vaxs nsoi noio ,pnx’ xn .nnmna nwnn
p'pnax xn’sw nryVx o^n ’anaa n o n ’s Vy . n s o noi: na\y\y> nvu> nn>p
/ a y o^opn .n'awn ,n y n y a rm ’a n a ,rVpna .woxpna
n r a o^ay x 7,awnn n^aVn ’w n ’n .naio 'Vn Vy c p o i s ^wirn .nw Nny>»p
x^Vn .D'wnn,rVpna .onaana '’yaw nxa .mnyn oy v/aa naiwxnV osn:
/a y