Page 267 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

KAGANOFF / AMERICAN HEBREW BOOKS
2 5 5
p"pn m x a nVysnny Vxiaw ira n Vw iVysi rm naoaa O'pns
/nna
VNinu>
lnnxi nyooxnow
k
*
iv
v,y m om m y .nnax noix onoaip .mnonoxa
/ay raw .n^awn /Vxiawa ow„ naa ;pVpina .Vnys
.anwn , r n
n
n n ,/
.3
/iVisia .nnn ’wnm Vw
amam
.naip nvimy (yaip)
/ay a"x
n-Vy norai naa .npm iam ns nawV O’winm onaxa ,pm nnnu> (tnunp )
bodix
Dial /pVpina .aVonaa ina iraV n nan n 'V y i aVonaa iam nan
/ay rVp .anwn /nm a *
xam .wnpn v,nxn xmV p n r ira n nxa oViy mo’ pnx nsoi nmn>n nny
.raw n /nnx Vxsn Vnx .pnx’ r i .nyVssxjp ’Vnw p n r v,y wma oisnV
/sn a"j
oy .n oys V"’ .nxaoxoi pnax lwnp n anaa pnyn ,rmpnn nny ( tn u rp )
.x*awn /ixnaxa .nnaaa msom
mxVao rVy mVr .mainym aVna nwa srayV nyw nn’ns .n irm ntr>N ny\y
Rabbi Jacob Joseph,
,rVpn a .oma Vna nwa nxa .n n a mamyn n r *
/ay nwn .anwn ,
School Press
onsx nxa o’w in s nwVw oy .nnnmnm nnnn nxnp maVn Vy nnaN n yw
nry^Vx ^ y V** .n n jyn n y n s o^m ro ’WD’V ’naw ,n rV n a iaVT
/n n x Vip' nnswaa nnn ’* n a nnan ,rV pna .
t
nxxm . r n w n n y
/sn 155 .onwn
.anna nwVw .ma-anwn ,nnp /pVpina .onnVn .N>inn
*120
n yw
oxya naiwxnV pnym .nVxn r a m nxa .mwa nana nyo ’ra y Vy n n n n yw
/ay ra p .n*awn ,p’Va pn*’ /pVpina .m ana
.x pVn .nyar* nwaw nxa .naw maVn nnx ynw Vy ann mxn ,wnw niN ian
/ay va n .anwn /m xsn* oisna ,rVpna
r a x Vxaionxs x n n nrrVx n a ma’Vna nsio’ n /ny^N mVnn (pnw ip)
*T"Vp .anwn ,onnaxV ion /pVpina .nyVssxap naVw ^ y m y : ,iyVipo
/ay
v,y nxV xxr nny .xnxpiVa man nxa xa’py nxa nyn nan w inn a y n^Vnn
/ay 596 .raw n ^maynxtj p’T” x nna ,rVpna .o^mynxo n s n a j
apy’ v,y nnyn opVj .poanxn ’m anx irm an nxa nnp> m w ina a y n^Vnn
/ay r n .n'awn ,rVpna .nyruxV oma
ois ia ,rVpna .poayrVa nVa’Vx m n a iop Vny* .nVsnn onp nVsn .n>Vnn
.n'awn /o,ina omxn
oiVw /nopV nwx V'tn naxa D’wVwi mxa nrawa nn r oy .nVwn n^Vnn
/ay tr^w .raw n /ram oisn n n /pVpna . r rx a ^ n
moa .com
p " p i
r a x nVxrrna nwa n a «n n ’ m np .n^an ru n v n nV in
.n"awn , r n V’wax nwx ,rVpna .a pVn . r n n n n nwa Vw rm a ’wna
/ay i ,,ow'X,,op