Page 269 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

KAGANOFF/AMERICAN HEBREW BOOKS
2 5 7
Vxpm’ nxa .o ’*raa n s Vya iao nwx a’aino n n m inxia’ ia ,VN]7Trp i>n
/ n m a , oosix oian ,i’Vpn3 .ro ’Vxo p"sin yo3 ina Vxnw’ p annax
/a y
174
.anw n
,’
0’0
ix ’3i’ .f3 ’x a’V'n x nxa . r o ’a ’n a nwyaV nsVnV .i>r»a 3>pi nwipn ua
.rrawn ,onna amxn o ism
la w i n n s n a Vwr a m msiVnni nnVm nxpa ’nawn ia ,ai\?ni nw>n ’am
x"a ,a*a .a"iwn ,
1
’Vpna .nsyn ’ ia nVxn axT ’ax ,xpo’Vp"p-r3x n n x
/DI
oidt ,
1
’Vpna .ni’Vana p ix n nxa ,nwa nVnpi n n a ix a ny
n v o
Vw man
/a y
77
.r aw n / n m a , oosix
,
1
’Vpna .w*rna osna .on3Vo” o nwa nxa ,y*w nyanx Vy maiwn ,nwn a’wn
/ s i a'D ,n'V .n"awn ,-ianan 733
nor nxa . n s i o ann„n Vya ,nsio nwa mymxai nnVm Wia ,nwnV in a t
.D"*Twn ,n x n w nnswai 'n x Vip n s o nxxm Vyoa ,
1
’Vpna .ronxnw
a’3iwxn nm n a x’p’i x i nan xViVm iyo” xnnx’n raipa . m n n n ’p n s iinar
.DHwn ,n n x Vip n x xm ,rVpna .ronxnw a’Vyi onas nxa ,ntn m n ny
.oxpw man mm ’ nyaw nxa .mnaoa Vy p a n N^n> livnw >an >wnn
.D’a-ia nwVw .anw n ,iana Viam ,
1
’Vpna
y’Dia .poa’m a ma nnaw n’xa nxa .o*wn Vy nnnw t n d nan >wnn
’aw .anw n ,ia“ia Viam , i’Vpna .nViuna i n mm ’ ’*r Vy ’'naa n3iwxnV
.Q’ana
DD73 nnsn .am x a nwVw oy /m s o n ” na i3’an nxa .maabn m i n (nmn)
/a y 172
,255
.D"w*rn / n m a , oosix oisn ,
1
’Vpna .w*ma
rsn o'aanya inn man n n x nxa .ionn m a Vw mat V*ma ,nm3NV nun
/sn n*3 .D"iwn ,"na’a , nxxm ,pni’- i’3 .Q” n
1X1X3 nao nnw v ans wrpan ’Va nson ia pnya .Vmn man Vwu sw nn iwn
/sn '3 .n'awn ,womx3xw .y ,i’Vpn3 . r a n m n n’yn nopn an son
*
101
’ ,i’Vpn3 .wma ODia .ro ’W3” x main’ nxa nnana mwm ,w3n mnv>
.'sn i"sp .mawn ,rsmw i opxo
’^y wnna v'nnV X3in .Vymx n'3X a’i3Vo” o nwa nxa .nmnn Vy nwn nnw>
.a’ana ’aw .a"awn ,onna n n x oisna ,’D’o ix’av .onna ’Vnsa nsnan 733
V’VVman ,amsV nianpn aa . ..om aw ni3iwm mVxw VVi3 ,nmaV
13
Va
.anw n , l and p Publishing Co., ,1’Vpna .amsV mn’Vo ,om aw
D’ayoa ’nawn xV ’awi m a n nwx ,nnx anaa n s a nisVn mx’p ,ynN -ran
.'sn rVp .anw n ,o’n a amxn
01313
,i’Vpn3 .wnna nsn3 nya .D’oiaa
p y x nx onyn3in o’a .nmx ’pnsi mVyan t w r o ’WS3 ’ana nawV nnan
.3'awn ,o’n a o n x oisn3 ,’0 ’0 ix’3i’ .wo” o n s y nnx O’w m s
nx3 n’nwn naana oomsan nnx ’'y mxV xx’ .am aw naVn ia nm a naun
.n'awn ,L and P Publishing Co., ,1’Vpna .1” yraa nan3
anx i’3w nnxa ay .nnpy nnwy wVw ay n3iaxn nnxa Wia ,nwn nn^n
/a y o"’p ,n"y .anw n ,n” ow , . ’.3 ,’03xa .n” ow in3r nxa . n ’anV