Page 298 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

mxV xxr /mm nxs„ na’Bp nva la’an mawm mVxv .nn>n p nu>n
n« naa—o’Vtznn’ naa
.non in nxa napinai ntznnxnnnaa
.mnnsa / y T a v ,25 .o'*Tvn ,nntan
□y ia ’ n n ’ a n a ’ s Vy naivxn ays mxV xxv ,nmn nava is o .*|in>n p nu>n
nava lisa
.nsxp i n nmaa nov tzn’ si opV man ,mpa trims
/ y n*ann
.o n v n ,B"aann
nnvy n n a nna ...B'aanV nmn navaV vaxnn mavn .mma .bNbsa niNa
/ y x*’ ,n"p ,12 .T 'avn /ianan ,B’V m ’ . . .n - ’ ana
.nanx nsoi y ian nso .x pVn
x x r .naima p ix n p o’oa iaanV i n n m awm mVxv .n a ira p i n t p D’ pa
□••oisn ’ "a mna ...m vm msoim m awn oy naivxnn oysa mxV
lisa ,D’Vtznm .iaiVs .V nnx nxa xiaai o n ix ’ a mmpa o’ avx ...o’aivxn
.mnnsa / y r a n . v a v n ,D’anp maisx — oVv
,0’Vtmn’ .o”
3
’ an ’ B’a mxaiaan ;’axy n am nVaVa ,naVn .n»n ,p>'*>aibiD
.mniV / y
6
,175
.n*avn ,oaaxa
nyanxa o’ y’ sian nxism D’xsin o’Vin maVn ;onnax nava .nm a s / is id
/ y 324 , r o .n"avn ,ianan ,0’Vttnm
.ny*T
nm’ pVn m y mViv ’ pVn
mavym mmpa ,mo’ v n w a ,naVn n y v nnvy ,naVna onytr .n»n ,D*na
,14 .n 'avn / a n a
v
naa a’ ax-Vn .oins o” n am nxa ,0” naVn o’xviaa
/ y x*xpn
n n v y a i m ann ’
3
’ ay naVn npm o’ pos m a ivn ’ ax nn nso .nt?a >a* ,pans
.n^avn ,paxns am naa ,0’Vtnm .paxns nos ’ ax am n a ...a’ vn nvx
.nnsa / y n ,12
nnn ,xap xaa naoa Vy n s iaan ’naVn msom nso .b>ampn imbN p yns
/ y n*xn .-ra v n ,nson mx ,0’Vttnm .n s
axi r a ’ aa ’ *y oVvim
o’ tm a a "Diy’ai ’ia n „ i "Wai tn s i Wa„ m n a npnV .bNa’ n p>aY*
/ y 175 .o n v n ,mnso npnaV ianan naa ,11V .omaVnai
/ y 175 . v a v n ,oa .n ,0’Vvim .o’xnpn Vv ’ V’xn iayan .bNa’ n fn ^ m p
290
.1984
,nna ,0’Vvim .nrvum n o ’ ’atzna /naVnV i m a -ini? ,y^ra»wy
/ y
xxv ,p’ v nva ’ an nxa xy’ xa xaa naoa Vy p’ v annan ’ t r im .n^n ,p*>^
n ’ Vy nnym o’a v x ,maipa ’xna oy nanan
v
ana oxya naivxnV mxV
/ y
T "xn
,10 .n*avn ,0’Vvin’ nsa ,o’V v n ’
...na’n
nnm no r
maVn n n io ’ m x ’ a ,man maVn mny mVv Vy man oyo nso .na^u?> ,na»nu?
/ y a"yn .-T^avn ,nanan ,o’Vvin’ ...o’ ainnxm o’ aivxnn n a n n’ an
...nnaia xnoia’ s Vy .mnvya naoa ’ aVvin’ naVn . n n ^ v n / n b ^ i T n n b n
.n^avn / a V v n n naVnn naa ,pna-’ aa .ix’V n ’o no r n7aa naVv la’ anV
2 8 6
JEWISH BOOK ANNUAL