Page 300 - Jewish Book Annual Volume 43

Basic HTML Version

r n ’anal D’oism ’QVy nnnn ,x’*npa unaV i m’Vx ’3*iV m n nm a nap
,3’3X'Vn .on ywm’ spy’ -ixp n x ’3i mmpa nnai D’n ’x xi3a *
i t x i
/ y 156 .7'awn ,nrrn’n ’yiaV o*n’3 ,3’3X'Vn no’om’nx
3m noia ,
d
’V
w i t
.nVn n ry ’3X a rm .o’Vaoa nnxan .VN£n pu>nu> ,un’n
/y 183 .vaw n ,pip
rmnai n*nx3 maVna onaxa ra ip /lanVixa nmax ido .n n in n » n ,pp>iV
/y ro * i .7*awn ,-ianan ,o’Vwm .m n n ’ n
nxa o’ tm t ’ ana nna o n i3 ’n iw y *mx ia /rna-i
’m
ido
.nwn
n ” n /psnb
.Tn V v n s o” n * r Vy o is iV iaaim i t t i o ...idxxiV o” n nwa ’a i ...iaa-i
/y o*3w .onwn nanan ,pm '’33
,3’3x-Vn.o’i3opi3 apy *r-’3n3 ’s Vy nnnn ,Nmnn n n s rmn> >an n r n s
/y 392 .-rawn ,nrm’n ’ rraV o*n’3 ,3’3X'Vn no’om’nx
n trom ’nx ,3’3X'Vn na riV apy’ mna npVis pnx’ nV m n nrv nau
.mnnsa /y 197 .-rawn ,nrrn’n ’yraV o'n’a ,3’3X'Vn
D’VyDa ,3’3X~Vn .nVawnn Vw n’nVix’vxm noVua nwa .nns / jinn *
.mnnsa /Va’a /y
212
.rrawn ,mxV nxxmV D” x tro“D ’nx
naa ,
0
’Vw it .nwn i n nxa ,nnipa -inaaa
]vv
/7Niu>>3 npiVnnn ma in
/y
111
.n'awn ,nnn’n ma’VV latnn oiVw
m-ppn ,n*ai
7
/y
191
.1984 /Tpy ,a’ax'Vn .’ronn n s ’oao’avy ,3win nwya .3Ni> ,i” pu>Vn
657.-rawn ,onxa ,
0
’Vw it .ipna mn ’ anpa D’wnp nx*iyn nauny /ny p
/ v
/y 'p .vawn ,-ianan ,p"i3'’J3 ...a*x ’sV mm naxa nnsa .pn*’ ,p u » n j
.nVsana
-na ix p^a mn’wa opiVai ooiaa ,v'3n nawaa -prnn .<
i p v
,pvnn
.n*awn ,pmr *iov ’Vnx nwn /ran noa .pom non am nxa ,wtj’nxai’Va
/y
345
oiVw ia nov nV (oa-x mwis) na-i mwxmV ’Vap w i i ’s .nu>n /ynVn
.w’aVn nwa mxnoia ’DiV’m nnyn ,xiaa m i ’xa m nn ,’T33wx (rnxn)
.mnnsa /y
297
.n'awn ,oma ,d’Vw it
oy ,a’ax-Vn .n’mmpai mnnVin /piiaa mxnswn nyann .ih>Vk ,VN>m
/y
301
.T'awn /my
,w’D’ax ’Vnsa ’a i na’n ,
0
’iyiam nnnn Vy a i n n’a nmn
.>32
>Vdsj
.onnx /y o'Vp .*rawn ,pip a-in ioia ,d’Vwti’ .’osVx pnx’ m »
-inaixn nxa D’xna o’a’V nmn ’DipV ,on ’ax ’apy .apy’ nmaN , p m s
/y x'p .7'awn ,’ama noaa,3’ax'Vn .n n r ix o a ia in s apy’ omax ’a-i
-ria*rx lam s nwa ’
3-1
na ...laanx nwnp
7133
anwa ny i -iso .nu>n , im na
m»3 ...i3nan na nnVm ...ynw ’pVn H3 nnw VVis ...xpxnp'ix’isa
/nwa nsn^ Wia ,
0
’Vwin ../nwa nyi,, Wia ’T Vy nxV xxn moai
/y n *n
40
.i^awn
2 8 8
JEWISH BOOK ANNUAL