Page 100 - Jewish Book Annual Volume 44

Basic HTML Version

*?D1p J
" D i n b w D T i N n , ,
uni-in
‘m a n m r r n ^ s ^ ie n am *^n»n ^ysEn
to aViysa aw tr *?y maxa “inn ir^y iDn’3 annx ttirrvnna
nan .anaa'aixax nnn’ ay Tirrai aViya nnn’ ay *?xatr n n s i b’x a r’-nx
x*?a /aas’TViwa’axa* Vysa xia nr m a ^ aava irwaaai n’wman naanaw
a’yxa /t^toa) ^xiaw a’Diaxi a^aia a^a1? ’rr3,,i V t yina* ^ra a’axa naa
man aaa an aaswa
’33
aa a^x .("iaa„ aunaai nrna pay ,aato ,ani3a3
,axs Vyoa an la’pai anvya mair satoa ansa'aixax1? v t t v ^ ’to ia ’a
aa’a .w tV w a^nxa aw ax B’xansa D’pnw ivV’a axa msoa nasa toiaaa
aaxxiaaw ,anan-mxnx nvra*! raxa ’33 to la* a* a’traai a^aa ana it
Vxa rayaa /i3ana Vma ma’a ’Dana’aai ’Vaaa-’aiaaaa ^ysaa apia
i^xatr aiaaa avrViaa aava aaaioaa aaxa Vysaa ax w iVra ap’aa
a^aaV y-ma o"tra aooia rxa a3tr axa ix*?a nay nrw /axa a*>axai asa^xa*
o^yoa tV wpa aa
33
x
1
p n n ’33a'to ia’ ’33axr w ra i iwy .axa a’axa to
.id *?y rasa1? xVa ,’3ma rana rya ,aia9ei aasa ,aaia ’W3X to Vm rsaa
nay anna ansa to m’rx-aiosm a^trya aava aawarc riaaxa ana
aianaa Vxatra a^aa aixiaa1? i^nsatr /lm yiw a^axa aaa .a’aiaa Vaa
naa ipsaaa x1? ,a«nan ayai a^aa- ’B* ,ap’aya naia’a ap’oxVpa to ai^x
ax asa aT^ysa aVix .x ru ’3db»Ti3axia ai’rxa awya .B’r a ’a aa at aiaaai
aiurra aianaa nwya1? an a’anran ainaw ,aa’to aaia*? aiV’xa aanaa
,1^3 a'XDaaa aato B’wrraa .anna nwaa i3to ap^ox^pa to irwanyai
a ian aa to a^axan ayw atrn awn aia^pa annaaa ipna3 a^aaw
rrpaa xa id n ’Vi d’^dd a^aa upia awarca .aix^tra ipi3 x1? a^ampa
i*?3a3tr ,iaa aiaya xVi mpaa aianaaa va xto aiaitrai ai3iaa aioaia :aaxa
axsiaa an 'a maaxa i3^x^^ n ’a my n,oi3i .a^iaaxa aiana anpia
'v
*7y
aaaisa rya ax
q
'
iw
ansa aya x^tr a i’aa ,
13^1
aa^a ansaa *»i3i
.b,3D3 aia^aaa avaixa aiaa1? ^a^is’aa
ipay D’3w ’rav1? aiapi 3"saaa xs’ ,,a33,Tl?nr a^axa,, to rwxaa asaa
y^ia*' aiaaa axa pam ’sa la^y1? nVa maa1? .it a’Daais^'a^na ai^ysa
a^ysa axn iVw ^O^atra a3D3
V '
ava nxna^a iVtr ii^iapsa axa) ’ra’a
ntrxaa i^yo ^aa iai n*?i3ia aipa /B,',?^^a,',? a^ysa aia ay ara >xiair ,aav
pai pam^a a is i'an a i Vxiatr 'raa ai:ap3 .,atoia,‘ aiDTa,33 a’Da^iSD’oa
■>xasy aisna aaiD ia’3aa^tn aiaaa vax ax nwa aia^pxaai m*?3aaa aaxV
a^ysa
b i ib
,anaia lya^ ,a’3Bp anan
^
aaaonaa iaaa aaanaai
aiEJT ’aa to aysiaa aara ixd .a,na,*^D a^ysa1? laasaa aaw1? aa^atr
ama’a aiVaaa
12
^ ^e^Dia B3i a^na B3 vatr ^anpa aianaa a’a ia ’
ai^ys-aiaa itn^m iata "a33,T'n^ a’axa,, .^iaa iara ary* ax x’a anayai
88